Hírek Sport hirek Meg­van az első arany­ér­münk, Szi­lá­gyi Áron ismét győzött!

Meg­van az első arany­ér­münk, Szi­lá­gyi Áron ismét győzött!

Szi­lá­gyi Áron rend­kí­vül maga­biz­to­san, 15 – 7‑re legyőz­te az olasz Lui­gi Same­lét a kard­ví­vás toki­ói dön­tő­jé­ben, és így olim­pi­ai baj­nok! Pálya­fu­tá­sa során har­mad­szor, tör­té­nel­mi tet­tet vég­re­hajt­va első­ként trip­lá­zott a fér­fi vívók között. A rosszul indult nap végén meg­van tehát az első toki­ói aranyérmünk!

Íme, a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­lók a két vívó­ról a dön­tő előtt.

  • Szi­lá­gyi Áron 31 éves, Lui­gi Same­le 33
  • Szi­lá­gyi 180 cen­ti, Same­le maga­sabb nála, 190 cm
  • Szi­lá­gyi jobb‑, Same­le balkezes
  • Szi­lá­gyi két­sze­res olim­pi­ai baj­nok, Same­le egy­sze­res bronzérmes

Ez utób­bi adat volt a leg­nyo­mó­sabb érv amel­lett, hogy a magyar kard­ví­vót tekint­sük a finá­lé esé­lye­sé­nek, de per­sze az olaszt hiba lett vol­na lebe­csül­ni. Ő csa­pat­ban érte el a leg­jobb ered­mé­nye­it, egyé­ni­ben világ­ver­se­nyen még csak érmet sem nyert, de ruti­nos spor­to­ló, immár több mint egy évti­ze­de ott van a kard­ví­vás élme­ző­nyé­ben, a toki­ói ver­senyt a világ­rang­lis­ta 11. helye­zett­je­ként kezd­te meg – Szi­lá­gyi a 4. a rangsorban.

Fotó: Mir­kó István

Szi­lá­gyi Áron – miként meg­ír­tuk – tör­té­nel­mi tett­re készült, ő lehe­tett az első fér­fi vívó, aki egyé­ni­ben három olim­pi­ai arany­ér­met sze­rez. Nem az a típu­sú ver­seny­ző, akit nyo­maszt a tét. Szi­lá­gyi az első három asszó­ját nagy fölénnyel nyer­te meg, az elő­dön­tő­ben aztán meg­szen­ve­dett a grúz Baza­dzé­val, nagy csa­tá­ban 15 – 13-győ­zött. Lui­gi Same­le nagy bra­vúrt vég­re­hajt­va 6 – 12-ről for­dít­va ver­te a kore­ai Kim Jung Hvant, így került a fináléba.

Szi­lá­gyi Áron fer­ge­te­ge­sen kez­dett. A hiva­ta­los óra sze­rint csu­pán egy másod­perc telt el a vívó­idő­ből, de ő már bevitt három talá­la­tot, s elhú­zott 3 – 0‑ra. S szin­te ugyan­így foly­tat­ta. Egy pont az olasz­nak, majd négy Szi­lá­gyi­nak – már 7 – 1‑re veze­tett! Ezután jött a hul­lám­völgy, Same­le fel­jött 7 – 5‑re, de a szü­net­ben a 8 – 5‑ös veze­tés így is meg­nyug­ta­tó­nak tűnt.

A magyar cím­vé­dő lehen­ger­lő­en foly­tat­ta, ellé­pett 12 – 5‑re, már-már kimond­tuk, ez meg­van. Meg is volt, némi olasz halál­tu­sa után 15 – 7‑re.

Szi­lá­gyi Áron olim­pi­ai bajnok!

Meg­van az első arany­ér­münk Tokióban!

Neki pedig már a har­ma­dik pálya­fu­tá­sa során, ami­re koráb­ban egyet­len vívó sem volt képes.

Gyor­san elő­ke­rült egy magyar zász­ló, Szi­lá­gyi azzal ünne­pelt, majd össze­ölel­ke­zett az edző­jé­vel, Decsi And­rás­sal. Majd követ­ke­zett a kel­le­mes, bol­dog köte­le­zett­ség, az olim­pi­ai baj­no­ki nyi­lat­ko­za­tok sora.

For­rás: Magyar Nemzet