Hírek Amerikai hirek Meg­van az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház új elnöke

Meg­van az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház új elnöke

Az ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház a repub­li­ká­nus frak­ció alel­nö­két, Mike John­sont válasz­tot­ta meg szer­dán a ház­el­nö­ki tiszt­ség­re a vok­so­lást köve­tő­en köz­zé­tett hiva­ta­los sza­va­zá­si ered­mé­nyek szerint.

Megvan az amerikai képviselőház új elnöke

John­son meg­vá­lasz­tá­sa mind­össze néhány sza­va­za­ton, és a pár­ton belü­li, folya­ma­to­san vál­to­zó támo­ga­tott­sá­gán múlott, azon­ban a koráb­bi­ak­tól elté­rő­en a Repub­li­ká­nus Pár­ton belü­li egyik cso­port sem von­ta meg a támo­ga­tást a poli­ti­kus­tól, akit 220 voks­sal válasz­tot­tak házelnökké.

A demok­ra­ták eköz­ben tovább­ra is Hake­em Jeff­ri­es kisebb­sé­gi veze­tő­re szavaztak.

John­sont ked­den késő este válasz­tot­ta jelölt­té a Repub­li­ká­nus Párt választ­má­nya. A poli­ti­kus meg­kap­ta Trump volt elnök támo­ga­tá­sát is, aki arra buz­dí­tot­ta a repub­li­ká­nu­so­kat, hogy válasszák ház­el­nök­ké John­sont. Az 51 éves, Lou­i­si­a­na állam­ból szár­ma­zó poli­ti­kus Donald Trump elkö­te­le­zett hívé­nek számít.

Rep. Mike John­son (R‑LA) was elec­ted on Wed­nes­day, Octo­ber 25, to be the new Spea­ker of the Hou­se after over three tumul­tu­o­us weeks of the Hou­se being wit­ho­ut a leader sin­ce Rep. Kevin McC­ar­thy (R‑CA) was remo­ved from the posit­i­on on Octo­ber 3. pic​.twit​ter​.com/​a​9​g​k​c​n​v​5pY— Breit­bart News (@BreitbartNews) Octo­ber 25, 2023

Trump New York­ban nyi­lat­koz­va úgy fogal­ma­zott, hogy Mike John­son fan­tasz­ti­kus ház­el­nök len­ne. Repub­li­ká­nus párt­tár­sá­ról még azt mond­ta, hogy ravasz és nagy­sze­rű kép­vi­se­lő, aki­nek sze­mé­lyét min­den­ki elfogadja.

Hely­re fog­juk állí­ta­ni a tes­tü­let­be vetett bizal­mat. Átfo­gó kon­zer­va­tív poli­ti­kai irány­vo­na­lat fogunk követ­ni, fel­lép­ve a Biden-kor­mány­zat káros poli­ti­ká­já­val szem­ben, és támo­gat­ni fog­juk szö­vet­sé­ge­se­in­ket külföldön

– jelen­tet­te ki John­son a sza­va­zást köve­tő­en, ame­lyen párt­po­li­ti­kai érde­kek men­tén 220 kép­vi­se­lő támo­gat­ta 209 elle­né­ben. Kol­lé­gá­i­nak cím­zett leve­lé­ben John­son ígé­re­tet tett, hogy elő­moz­dít­ja a költ­ség­ve­té­si kiadá­sok­kal kap­cso­la­tos, rég­óta ese­dé­kes tör­vény­ke­zést, biz­to­sít­va ezzel, hogy a kor­mány­zat nem fog leáll­ni novem­ber 17-én az átme­ne­ti büdzsé kifutásával.

A kép­vi­se­lő­ház eddi­gi elnö­két, a repub­li­ká­nus Kevin McC­ar­thyt több­sé­gi sza­va­zá­son távo­lí­tot­ták el októ­ber 3‑án pozí­ci­ó­já­ból. A kong­resszus alsó­há­zá­ban hete­kig tar­tó párt­po­li­ti­kai csa­tá­ro­zás kez­dő­dött utód­já­nak kije­lö­lé­sé­ről, John­son a negye­dik jelölt­ként futott be.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu