Hírek Elszakított területi hirek Meg­van a nyol­ca­dik ország, cél­ba ért Szlo­vé­nia is

Meg­van a nyol­ca­dik ország, cél­ba ért Szlo­vé­nia is

A szé­kely petí­ció alá­írás­gyűj­té­se nem áll le, most Lett­or­szá­gért és a ráadá­son dol­goz­nak gőzerővel

Ugyan­azon a napon, vasár­nap, ami­kor rév­be ért a szé­kely petí­ció, egy nyol­ca­dik euró­pai uni­ós ország­ban, Szlo­vé­ni­á­ban is össze­gyűlt a kel­lő szá­mú alá­írás. Ezzel már a hét helyett nyolc állam­ban – Szlo­vé­nia mel­lett Hor­vát­or­szág­ban, Lit­vá­ni­á­ban, Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban, Spa­nyol­or­szág­ban, Svéd­or­szág­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – is sike­rült tel­je­sí­te­ni a jog­sza­bály­ban elő­írt limitet.

Szlo­vé­ni­á­ban vasár­nap 23 óra 22 perc­kor lett meg a hat­ez­re­dik szignó.

A gyűj­tés azon­ban nem áll le, mert ahogy a szlo­vé­ni­ai kam­pányt irá­nyí­tó Veress Hil­da, a kam­pány­csa­pat ope­ra­tív igaz­ga­tó­ja a Magyar Nem­zet­nek koráb­ban kifej­tet­te: a feb­ru­ár 7‑i határ­idő­ig a ráadá­son is dol­goz­ni kell azok­ban az álla­mok­ban, ahol éppen csak átlép­ték a küszö­böt, mert a szig­nók egy része hibás lehet.

A gyűj­tés a feb­ru­ár 7‑i határ­idő­ig foly­ta­tó­dik
Fotó: Facebook/Írdalá.hu

Lát­szik a mun­ka ered­mé­nye, mert folya­ma­to­san érkez­nek is az alá­írá­sok. Spa­nyol­or­szág­ban – azok után, hogy vasár­nap éjjel negyed ket­tő­kor össze­gyűlt a kel­lő szá­mú, 40 500 támo­ga­tó – újabb csak­nem 1300 vél­he­tő­en baszk és kata­lán állt a szé­ke­lyek ügye mel­lé, és tovább­ra is gyűl­nek az aláírások.

Érkez­nek a szig­nók a már kará­csony előtt cél­ba ért Svéd­or­szág­ból is, és ha las­sab­ban is, de Szlo­vé­ni­á­ból és Lit­vá­ni­á­ból is csat­la­koz­nak még a kezdeményezéshez.

Hor­vát­or­szág­ban, Magyar­or­szá­gon, Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban nem lehet gond az érvé­nyes­ség­gel, mert koráb­ban bőven túl­tel­je­sí­tet­ték a limi­tet, hazánk­ban pél­dá­ul a szük­sé­ges alá­írás-mennyi­ség ötven­sze­re­se gyűlt össze.

A kam­pány­csa­pat abban remény­ke­dik, hogy a feb­ru­ár 7‑i határ­idő­ig egy kilen­ce­dik euró­pai uni­ós állam­ban, Lett­or­szág­ban is tel­je­sít­he­tő a cél, a bal­ti állam­ban még csak­nem 2800 alá­írás kell a sikerhez.

Ennek ami­att is lehet jelen­tő­sé­ge, hogy minél több ország­ban ér cél­ba a szé­kely petí­ció, annál nagyobb lesz majd a nyo­más a brüssze­li dön­tés­ho­zó­kon, az Euró­pai Bizott­sá­gon, hogy pozi­tív hatá­ro­za­tot hoz­za­nak. A tét hatal­mas, hiszen ha a 2019 máju­sá­ban indult kez­de­mé­nye­zés érvé­nyes és ered­mé­nyes lesz, akkor egy hosszú folya­mat végén a tag­ál­la­mok ősho­nos nem­ze­ti kisebb­sé­gei ala­nyi jogon pályáz­hat­nak euró­pai uni­ós támogatásokra.

For­rás: Magyar Nemzet