Hírek Sport hirek Meg­van a len­gye­lek kere­te elle­nünk a vb-selejtezőre

Meg­van a len­gye­lek kere­te elle­nünk a vb-selejtezőre

A múlt héten hono­sí­tott hát­véd, Matt­hew Cash is helyet kapott a magya­rok elle­ni világ­baj­no­ki selej­te­ző­re készü­lő len­gyel lab­da­rú­gó-válo­ga­tott hét­főn kihir­de­tett kere­té­ben. Az angol élvo­nal­ban sze­rep­lő Aston Vil­la 24 éves védő­je múlt ked­den kap­ta meg a len­gyel állam­pol­gár­sá­got, mivel bár Ang­li­á­ban szü­le­tett, az édes­any­ja félig len­gyel. Raj­ta kívül az FC Köb­en­havn kapu­sát, Kamil Gra­ba­rát is első alka­lom­mal hív­ták be a nem­ze­ti együttesbe. 

Megvan a lengyelek kerete ellenünk a vb-selejtezőre

Borí­tó­kép: Robert Lewan­dows­ki is készül elle­nünk. Fotó: Jonat­han Moscrop

A len­gyel válo­ga­tott egy hét múl­va kez­di meg fel­ké­szü­lé­sét az utol­só két vb-selej­te­ző­re, majd jövő pén­te­ken Andor­ra ven­dé­ge lesz, három nap­pal később pedig a magya­ro­kat fogad­ja Var­só­ban. A koráb­ban Szé­kes­fe­hér­vá­ron is dol­go­zó Pau­lo Sou­sa szö­vet­sé­gi kapi­tány­nál múlt csü­tör­tö­kön koro­na­ví­ru­sos meg­be­te­ge­dést diag­nosz­ti­zál­tak, ezért jelen­leg Por­tu­gá­li­á­ban gyó­gyul. Irá­nyí­tá­sá­val a len­gye­lek az éllo­vas Ang­li­á­tól három pont­tal lema­rad­va, a pót­se­lej­te­zőt érő máso­dik helyen áll­nak a selejtezőcsoportban.

Mar­co Ros­si, a magyar válo­ga­tott szak­ve­ze­tő­je ked­den hir­de­ti ki a keretét.

A len­gyel válo­ga­tott kerete:

kapu­sok: Woj­ci­ech Szczesny (Juven­tus), Lukasz Sko­rups­ki (Bolo­gna), Kamil Gra­ba­ra (FC Köbenhavn)

hát­vé­dek: Jan Bedna­rek (Sout­hamp­ton), Michal Helik (Barns­ley), Bart­osz Bereszyns­ki (Samp­do­ria), Tomasz Kedzi­ora (Dina­mo Kijev), Pawel Dawi­do­wicz (Hel­las Vero­na), Tymo­te­usz Puchacz (Union Ber­lin), Kamil Glik (Bene­ven­to), Maci­ej Rybus (Loko­mo­tiv Moszk­va), Robert Gumny (Augs­burg), Matt­hew Cash (Aston Villa)

közép­pá­lyá­sok: Piotr Zielin­ski (Napo­li), Grzegorz Kry­cho­wi­ak (FK Krasz­no­dar), Przemyslaw Fran­kows­ki (RC Lens), Jakub Moder (Brigh­ton), Kamil Józ­wi­ak (Derby County), Przemyslaw Pla­che­ta (Nor­wich City), Mate­usz Klich (Leeds Uni­ted), Dami­an Szy­mans­ki (AEK Athén), Karol Linetty (Tori­no FC)

táma­dók: Robert Lewan­dows­ki (Bayern Mün­chen), Arka­di­usz Milik (Olym­pi­que Mar­seille), Krzy­sztof Pia­tek (Her­tha BSC), Karol Swi­ders­ki (PAOK Sza­lo­ni­ki), Adam Buk­sa (New Eng­land Revolution)