Hírek Magyarországi hírek Meg­vá­lasz­tot­ták Sulyok Tamást köz­tár­sa­sá­gi elnöknek

Meg­vá­lasz­tot­ták Sulyok Tamást köz­tár­sa­sá­gi elnöknek

Az Ország­gyű­lés tit­kos sza­va­zá­son meg­vá­lasz­tot­ta Sulyok Tamást köz­tár­sa­sá­gi elnök­nek. A kép­vi­se­lők közül 147-en vet­tek részt a sza­va­zá­son, akik közül 134-en támo­gat­ták, hogy az Alkot­mány­bí­ró­ság elnö­ke legyen Novák Kata­lin lemon­dá­sa után az új állam­fő. Sulyok Tamás már­ci­us 5‑én fog­lal­ja el a hivatalát.

Megválasztották Sulyok Tamást köztársasági elnöknek

Az eskü­té­telt köve­tő­en Sulyok Tamás fogad­ta Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök, Kövér Lász­ló ház­el­nök, vala­mint a kor­mány­pár­ti és a jelen lévő ellen­zé­ki frak­ció­ve­ze­tők gratulációját.

– Nem vol­na sem ele­gáns, sem helyén­va­ló, ha poli­ti­kai beszé­det mondanék 

– mond­ta meg­vá­lasz­tá­sa után Sulyok Tamás. 

A meg­vá­lasz­tott állam­fő közöl­te, az élet­út­ja a jogi pálya bejá­rá­sá­ról szólt. Mint mond­ta, a jog sze­re­te­te és tisz­te­le­te hatá­roz­za meg a szak­mai és magán­éle­ti pályá­ját. Sulyok köszö­ne­tet mon­dott a szü­le­i­nek, akik magyart és keresz­tényt akar­tak farag­ni belő­le. Köszö­ne­tet mon­dott fele­sé­gé­nek is, aki ötven éve áll mellette.

– A jog alap­gon­do­la­ta az embe­ri sza­bad­ság és jog­egyen­lő­ség biz­to­sí­tá­sa. Szá­mom­ra min­den hata­lom csak a jog kere­tei között értel­mez­he­tő. Azt tudom ígér­ni, hogy a köz­tár­sa­sá­gi elnö­ki szék­ből is az alkot­má­nyos alap­jo­gok és érté­kek mél­tá­nyos kiegyen­lí­té­sén fogok munkálkodni 

– fogal­ma­zott a meg­vá­lasz­tott köz­tár­sa­sá­gi elnök. 

Szót ejtett arról is, hogy olyan Euró­pát sze­ret­ne, ahol az érté­kek töb­bet érnek az érde­kek­nél. Fel­hív­ta a figyel­met, hogy iden­ti­tá­sunk szo­ro­san kötő­dik ahhoz a hagyo­má­nyos tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez, ami a Kár­pát-meden­cé­ben az elmúlt ezer évben kialakult.

– Az Alap­tör­vény érték­rend­je sze­rint, elve­im­hez hűen, jogász­ként kívá­nok működ­ni. A kegyel­me­zé­sek és a kitün­te­té­sek kap­csán a leg­szé­le­sebb transz­pa­ren­cia híve vagyok 

– ismer­tet­te Sulyok Tamás.

Ezt meg­elő­ző­en az Ország­gyű­lés 196 igen sza­va­zat­tal elfo­gad­ta Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök lemon­dá­sát. Ezzel Kövér Lász­ló ház­el­nök lát­ja el az új köz­tár­sa­sá­gi elnök hiva­tal­ba lépé­sé­ig az állam­fői teen­dő­ket. Addig a ház­el­nö­ki fel­ada­to­kat Lezsák Sán­dor alel­nök vég­zi el, ami­ről a par­la­ment 162 sza­va­zat­tal döntött.

Parlament Országgyűlés Sulyok Tamás
Sch­mitt Pál, Áder János és Sulyok Tamás. Fotó: Ladócz­ki Balázs

A kép­vi­se­lők dön­töt­tek arról, hogy Csath Mag­dol­na állam­fői jelö­lé­se érvény­te­len. A sza­bá­lyok sze­rint ahhoz, hogy egy állam­fő­je­lölt érvé­nyes jelölt legyen, 40 ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő aján­lá­sa szük­sé­ges, azon­ban Csath Mag­dol­na jelö­lé­sét csak a Mi Hazánk hat­fős frak­ci­ó­ja támogatta.

Ezután a kép­vi­se­lők tit­kos sza­va­zá­son vok­sol­tak a köz­tár­sa­sá­gi elnök személyéről.

A DK, a Momen­tum, a Pár­be­széd, a Job­bik és az MSZP kép­vi­se­lői lát­vá­nyo­san kivo­nul­tak az ülés­te­rem­ből, ami­kor az Ország­gyű­lést veze­tő Lator­cai János alel­nök köszön­töt­te Sulyok Tamást és ven­dé­ge­it. A par­la­ment­ben meg­je­lent Sch­midt Pál és Áder János volt köz­tár­sa­sá­gi elnök is. Az LMP és a Mi Hazánk frak­ci­ó­ja a jelek sze­rint részt vesz a válasz­tás folyamatában. 

Parlament Országgyűlés
Itt még szin­te tel­jes a lét­szám, de a bal­ol­dal leg­több párt­ja kivo­nult, ami­kor Sulyok Tamást köszön­töt­ték. Fotó: Ladócz­ki Balázs

A tit­kos sza­va­zás­hoz a kép­vi­se­lők a par­la­ment egyik folyo­só­ján vehet­tek át sza­va­zó­la­po­kat, amin lead­hat­ták sza­va­za­tu­kat a köz­tár­sa­sá­gi elnök sze­mé­lyét ille­tő­en. A sza­va­zás után a meg­vá­lasz­tott köz­tár­sa­sá­gi elnök ünne­pé­lye­sen letet­te a hiva­ta­li esküt.

Borí­tó­kép: Sulyok Tamás már a par­la­ment­ben (Fotó: Ladócz­ki Balázs)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu