Hírek Sport hirek Meg­ti­ze­delt véde­lem, de bru­tá­lis táma­dó­erő vár az FTC-re a Bar­ce­lo­na ellen

Meg­ti­ze­delt véde­lem, de bru­tá­lis táma­dó­erő vár az FTC-re a Bar­ce­lo­na ellen

Vasár­nap a Bar­ce­lo­na maga­biz­tos, 4 – 0‑s győ­zel­met ara­tott az Osa­su­na ellen a baj­nok­ság­ban. A mér­kő­zés máso­dik fél­ide­jé­nek köze­pén sérü­lés miatt le kel­lett cse­rél­ni a véde­lem egyik leg­biz­to­sabb pont­ját, a fran­cia Cle­ment Lenglet‑t, de nem csak az ő hiá­nya okoz­hat gon­dot a veze­tő­edző­nek, Ronald Koe­man­nak, a Ferenc­vá­ros­sal szem­ben a Baj­no­kok Ligájában.

A Bar­ca hol­land edző­je már az Osa­su­na elle­ni baj­no­ki előtt is panasz­ko­dott, hogy csa­pa­tát sújt­ják a sérülések:

„ Ilyen koro­na­ví­ru­sos idő­szak­ban a jár­vány nagyon befo­lyá­sol­ja a csa­pa­to­kat. Jelen­leg úgy érzem, több játé­kos­ra len­ne szük­sé­günk. Bizo­nyos terü­le­te­ken nagyon limi­tál­tak a lehe­tő­sé­ge­ink, arról nem beszél­ve, hogy az egyéb sérü­lé­sek­kel is lehet­ne sze­ren­csénk. Ebbe a kate­gó­ri­á­ba sorol­hat­nám Ansu sérü­lé­sét, vagy akár Piqué és Ser­gi Rober­to ese­tét. Remél­he­tő­leg a jövő­ben elke­rül­nek min­ket a továb­bi sérülések” 

– mond­ta a meccs előt­ti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Koeman.

Remé­nyei nem hall­gat­tat­tak meg, a baszk csa­pat ellen újabb alap­em­be­rét veszí­tet­te el a holland.Lenglet‑t a máso­dik fél­idő köze­pén le kel­lett cse­rél­ni, miu­tán az Osa­su­na elle­ni baj­no­kin Ruben Gar­ci­á­val vívott fej­pár köve­tő­en boka­sé­rü­lést szen­ve­dett a leérkezéskor.

A Bar­cá­nak gond­jai lehet­nek a védő­sor­ban a Ferenc­vá­ros elle­ni BL-mér­kő­zé­sen, hiszen, Gerard Pique (térd), Samu­el Umti­ti (térd) és Ronald Ara­u­jo (comb) már koráb­ban meg­sé­rült, így Koe­man­nak nem maradt más lehe­tő­sé­ge, mint hogy az Osa­su­na ellen Carles Alenát akti­vál­ja Leng­let helyett.

Fel­té­te­lez­he­tő, hogy kata­lá­nok mes­te­re a magyar baj­nok ellen is a véde­lem­ben szá­mít a 22 éves közép­pá­lyás­ra, aki az elmúlt héten meg­bíz­ha­tó­an végez­te fel­ada­tát, főként a passzok terén. Ale­na 136 eset­ből csu­pán két­szer adta el a labdát.

A Mar­ca infor­má­ci­ói sze­rint a fran­cia védő sérü­lé­se nem súlyos, de vár­ha­tó­an nem lesz bevet­he­tő az FTC elle­ni BL-meccsen.

A hát­só sor jobb szár­nyán Ser­gi Rober­to is kidőlt leg­alább két hónap­ra, miu­tán comb­csont repe­dést szen­ve­dett, igaz, az ame­ri­kai Ser­gi­no Dest folya­ma­to­san igyek­szik bizo­nyí­ta­ni, hogy lehet rá szá­mí­ta­ni abban a pozí­ci­ó­ban, így fel­té­te­lez­he­tő­en a Pus­kás Aré­ná­ban is lát­hat­juk őt játszani.

A közép­pá­lya egyik osz­lo­pa, Ser­gi Bus­qu­ets sem áll Koe­man ren­del­ke­zé­sé­re, aki a válo­ga­tott­ban sze­dett össze egy kisebb tér­sé­rü­lést, az orvo­si diag­nó­zi­sok alap­ján leg­kö­ze­lebb decem­ber köze­pén tér­het vissza. Az ő ese­té­ben sem kell külö­nö­seb­ben aggód­nia a hol­land­nak, hiszen hon­fi­tár­sa, Fren­kie de Jong hason­ló szin­ten képes tel­je­sí­te­ni a pálya köze­pén.Fren­kie de Jong (Fotó: EPA/Andreu Dalmau)

A Betis ellen meg­sé­rült Ansu Fatit is emlí­tet­te Ronald Koe­man, aki­nek már meg is ope­rál­ták a tér­dét, rá még négy hóna­pig nem szá­mít­hat a hol­land edző. Nyil­ván nagy vesz­te­ség szá­má­ra a tehet­sé­ges tiné­dzser kiesé­se, ettől füg­get­le­nül bru­tá­lis táma­dó­erő­vel néz­het­nek szem­be Blazicék.

Sorol­ni is feles­le­ges, hogy kik­kel kell far­kas­sze­met néz­nie a zöld-fehé­rek védel­mé­nek, hiszen nagyobb­nál nagyobb lab­da­rú­gók­ról beszé­lünk. Az sem fel­tét­le­nül könnyí­ti meg az FTC dol­gát, hogy a sok bün­te­tő után Mes­si hosszú idő után akci­ó­ból is beta­lált az Osa­su­na háló­já­ba, ami akár új len­dü­le­tet is adhat az utób­bi idő­ben vissza­fo­got­tan tel­je­sí­tő argen­tin­nak.Lion­el Mes­si akci­ó­ban az Osa­su­na ellen. (Fotó: EPA/Andreu Dalmau)

A Baj­no­kok Ligá­ja cso­port­kö­ré­ben eddig nem sike­rült érin­tet­le­nül hagy­nia háló­ját Dibusz Dénes­nek, esé­lyes, hogy ezt a soro­za­tot nem a Bar­ca ellen zár­ja le, pon­to­san ezért lehet fon­tos, hogy Tok­mac és tár­sai hogy tel­je­sí­te­nek az ellen­fél kapu­ja előtt, milyen haté­kony­ság­gal lesz­nek képe­sek kihasz­nál­ni a vár­ha­tó­an kevés lehetőséget.

A múlt héten a Juven­tus ott­ho­ná­ban kar­nyúj­tás­nyi­ra volt a bra­vúr­tól Szer­hij Reb­rov csa­pa­ta, amely okos, tak­ti­kus játék­kal a veze­tést is meg­sze­rez­te Cris­ti­a­no Ronal­dó­ék ellen, és a 92. per­cig úgy nézett ki, el lehet hoz­ni egy pon­tot Torinóból.

Hason­ló játék­kal, óri­á­si mun­ka­bí­rás­sal, száz­szá­za­lé­kos kon­cent­rá­ci­ó­val akár a Bar­ce­lo­nát is meg lehet lep­ni, de ehhez tény­leg az kel­le­ne, hogy egy pil­la­na­tig se lan­kad­jon a kon­cent­rá­ció, mert a kata­lá­nok sztár­jai közül bár­me­lyik, bár­mi­kor képes vil­lan­ni egyet.

Ehhez per­sze az is kel­le­ni fog, hogy legyen kivel szem­ben áll­ni, mert a Bar­ce­lo­na a jelek sze­rint éppen a román fővá­ros­ba készül.

For­rás: FC Bar­ce­lo­na – Twitter)

Egy­szer már végig­néz­het­tük, amint Frim­pong befűz egy argen­tint (Dyba­la), szí­ve­sen lát­nánk hason­ló jelen­tet egy másik­kal szem­ben is.

A mér­kő­zést szer­dán este 20 órá­tól fel­ve­ze­tő műsor­ral élő­ben köz­ve­tí­ti az M4 Sport és az m4s​port​.hu.

For­rás: m4s​port​.hu