Hírek Clevelandi hirek Magyarországi hírek Meg­tar­tot­ta első szent­mi­sé­jét Mezei And­rás atya Keszthelyen

Meg­tar­tot­ta első szent­mi­sé­jét Mezei And­rás atya Keszthelyen

Mezei And­rás atya, aki mind­két cleve­landi római kato­li­kus egy­ház­köz­ség plé­bá­no­sa és admi­niszt­rá­to­ra volt hosszú éve­kig, Augusz­tus 2‑án meg­tar­tot­ta első szent­mi­sé­jét a Keszt­he­lyi Kis Teréz Kar­me­li­ta Bazilikában. 

A közös­sé­gi médi­á­ban a meg­hir­de­tett élő köz­ve­tí­tés sokunk saj­ná­la­tá­ra nem volt elér­he­tő, de szin­tén a közös­sé­gi médi­á­ban meg­je­le­nő fotók alap­ján tele volt a temp­lom, bizo­nyá­ra szí­vé­lyes fogad­ta­tás­ban része­sült And­rás atya.

A szent­mi­se bemu­ta­tá­sá­val meg­kezd­jük misszi­ós mun­kán­kat mun­ka­tár­sam­mal Bacsa Dávid káp­lán úrral

- mond­ta Mezei atya.

A szent­mi­se után egy sze­rény aga­pé kere­té­ben egy kis műsor­ral is készül­tek a helyiek.

Kívá­nunk neki sok erőt és kitar­tást a mun­ká­já­hoz, Isten áldá­sát kér­jük Mezei atya min­den cselekedetére.

Fotók a Bazi­li­ka Face­book olda­lá­ról származnak

Csi­bi Lóránd