Hírek Magyarországi hírek Meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás az uni­ós költségvetésről

Meg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás az uni­ós költségvetésről

Meg­egyez­tek az euró­pai uni­ós állam- és kor­mány­fők az új költ­ség­ve­tés­ről a koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta gaz­da­sá­gi káro­kat kiegyen­lí­te­ni hiva­tott hely­re­ál­lí­tá­si alap­ról a csü­tör­tö­ki brüssze­li tanács­ko­zá­son – közöl­te Charles Michel, az Euró­pai Tanács elnö­ke Twitter-oldalán.

Megszületett a megállapodás az uniós költségvetésrőlMeg­szü­le­tett a meg­ál­la­po­dás az EU‑s költ­ség­ve­tés­ről és hely­re­ál­lí­tá­si alap­ról­Fo­tó: Euro­pe­an Council

Bejegy­zé­sé­ben azt is írta, hogy meg­kezd­he­tik a hely­re­ál­lí­tá­si alap meg­va­ló­sí­tá­sát a gaz­da­sá­gok vissza­épí­té­sé­ért. A mér­föld­kő­nek szá­mí­tó hely­re­ál­lí­tá­si cso­mag elő­se­gí­ti a zöld és a digi­tá­lis átme­ne­tet is – tet­te hozzá.

Stef­fen Sei­bert német kor­mány­szó­vi­vő a mikrob­lo­gon azt írta, a költ­ség­ve­tés­ről, az alap­ról és a jog­ál­la­mi­sá­gi mecha­niz­mus­ról is egy­han­gú­lag dön­töt­tek a tag­ál­la­mi vezetők.

A rész­le­te­ket isme­rő dip­lo­má­ci­ai for­rá­sok sze­rint a huszon­hét tag­or­szág veze­tői által elfo­ga­dott meg­ál­la­po­dás sze­rint a ren­de­let­hez olyan zára­dé­kot csa­tol­nak, amely sze­rint az uni­ós pén­zek fel­ügye­le­tét szol­gá­ló jog­ál­la­mi­sá­gi mecha­niz­mus csak akkor lesz elin­dít­ha­tó, ha egy tag­ál­lam intéz­ke­dé­sei az Euró­pai Unió pénz­ügyi érde­ke­it sér­tik. Ez azt jelen­ti, hogy a mecha­niz­must nem lehet poli­ti­kai célok­ra hasz­nál­ni – közölték.

Brüssze­li saj­tó­ér­te­sü­lé­sek sze­rint a német-magyar-len­gyel komp­ro­misszu­mot lénye­gé­ben vál­toz­ta­tá­sok nél­kül fogad­ták el.

Uni­ós dip­lo­ma­ták arról szá­mol­tak be a saj­tó­nak, hogy amennyi­ben az EU Bíró­sá­ga jog­sze­rű­nek íté­li majd a ren­de­le­tet, a mecha­niz­must 2021. janu­ár 1‑je utá­ni ügyek­re vissza­me­nő­leg is lehet majd alkal­maz­ni – ezt első­sor­ban Mark Rut­te hol­land kor­mány­fő szorgalmazta.

Azt hiszem meg­volt az utol­só kör is itt magyar dele­gá­ció ter­me­i­ben. Össze­jöt­tek azok a minisz­ter­el­nö­kök, akik a vég­ső dön­tést meg­hoz­ták, lefu­tot­tuk az utol­só kört is – össze­gez­te a mai nap ese­mé­nye­it Face­book-olda­lá­ra fel­töl­tött vide­ó­já­ban a miniszterelnök.

Meg­van a meg­egye­zés, pil­la­na­to­kon belül be is jelen­tik. Min­den­ki az utol­só lap­ját is kiját­szot­ta, min­den tétet meg­tett. Az íté­let meg­szü­le­tett. A leg­vissza­fo­got­tab­ban is azt kell mon­da­nom, győ­zött a józan ész – mond­ta Orbán Viktor.

A kor­mány­fő hoz­zá­fűz­te, olyan nehéz, jár­vány súj­tot­ta idők­ben, mint a mos­ta­ni, nincs ide­je annak, hogy most foly­tas­sunk le olyan ideo­ló­gi­ai, poli­ti­kai vitá­kat, ame­lyek hát­rál­tat­nak ben­nün­ket a cselekvésben.

Győ­zött a józan ész, mert végül is Euró­pa egy­sé­gét ezzel a dön­tés­sel sike­rült meg­őriz­nünk – emel­te ki a kor­mány­fő, hoz­zá­tet­te ezzel most egy sza­kasz zárult csak le, van­nak az asz­ta­lon olyan javas­la­tok, ame­lyek nem fog­nak tet­sze­ni szá­mos tag­ál­lam­nak, pél­dá­ul nekünk magya­rok­nak sem. Ilyen töb­bek között a mig­rá­ció kérdése.

Ma három dol­got min­den­kép­pen elér­tünk. Meg­véd­tük az euró­pai alkot­mányt, nem enged­tük, hogy azt meg­ke­rül­jék. Elhá­rí­tot­tuk azt a veszélyt, hogy költ­ség­ve­té­si esz­kö­zök­kel rákény­sze­rít­se­nek a magya­rok­ra olyan dön­té­se­ket, ami­ket mi nem aka­runk meg­hoz­ni és nem aka­runk elfo­gad­ni. Végül pedig meg­véd­tük a magya­rok pén­zét, amely a követ­ke­ző évek gaz­da­sá­gi fej­lő­dé­sé­nél jól jön majd – fog­lal­ta össze a mai nap sike­re­it a miniszterelnök.

For­rás: Magyar Hírlap