Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Meg­szü­le­tett a dön­tés a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram I. pályázatairól

Meg­szü­le­tett a dön­tés a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram I. pályázatairól

Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár ismer­tet­te a Nem­ze­ti Újra­kez­dés Prog­ram I. pályá­za­ta­i­ról a döntéseket. 

A pályá­zat a magyar­ság össze­tar­to­zá­sa és szü­lő­föl­dön való bol­do­gu­lá­sa szem­pont­já­ból meg­ha­tá­ro­zó tevé­keny­sé­get foly­ta­tó szer­ve­ze­tek műkö­dé­sé­nek, fej­lesz­té­se­i­nek és esz­köz­be­szer­zé­sé­nek meg­va­ló­sí­tá­sát sze­ret­né ösz­tö­nöz­ni, az e célo­kat tük­rö­ző igé­nyes és minő­sé­gi pályá­za­tok támo­ga­tá­sá­val az aláb­bi hat alprog­ram keretében:

I. Okta­tá­si alprogram

II. Kul­tu­rá­lis alprogram

III. Egy­há­zi alprogram

IV. Sport alprogram

V. Ifjú­sá­gi, cser­kész- és közös­sé­gi alprogram

VI. Diasz­pó­ra alprogram

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

For­rás: BGAZRT​.hu