Hírek Magyarországi hírek Meg­sza­vaz­ták Brüsszel­ben a köte­le­ző migránskvótát

Meg­sza­vaz­ták Brüsszel­ben a köte­le­ző migránskvótát

Nyu­gat-Euró­pá­ból min­den ország­ba mig­rán­so­kat fog­nak átte­le­pí­te­ni. Magyar­or­szág­ra is. Aki nem fogad­ja be a mig­rán­so­kat, azt Brüsszel meg­bün­te­ti. Min­den vissza­uta­sí­tott mig­ráns után bün­te­tés­ként 22 ezer eurót kell fizetni.

Megszavazták Brüsszelben a kötelező migránskvótát

– Az Euró­pai Unió beve­zet­né a mig­rán­sok köte­le­ző szét­osz­tá­sát a tag­ál­la­mok között, és amennyi­ben a vonat­ko­zó jog­al­ko­tá­si folya­mat végig­megy, a tag­ál­la­mok­nak nem lesz bele­szó­lá­sa abba, kik fog­nak élni terü­le­te­i­ken − jelen­tet­te ki Rét­vá­ri Ben­ce, a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra csü­tör­tö­kön Luxemburgban.

Az állam­tit­kár azt köve­tő­en nyi­lat­ko­zott, hogy az uni­ós tag­or­szá­gok bel­ügy­mi­nisz­te­rei több­sé­gi dön­tés­sel taná­csi állás­pon­tot fogad­tak el az unió mene­kült­ügyi reformjáról.

Az elfo­ga­dott doku­men­tum, amely álta­lá­nos meg­kö­ze­lí­tést tar­tal­maz, a mene­kült­ügyek­ben azt vetí­ti elő, hogy egy uni­ós elosz­tá­si mecha­niz­mus révén lénye­gé­ben maguk az ille­gá­lis mig­rán­sok vagy az őket Euró­pá­ba szál­lí­tó ember­csem­pé­szek fog­ják eldön­te­ni azt, hogy Euró­pá­ban kik lak­nak majd

– mond­ta.

Hang­sú­lyoz­ta: Magyar­or­szág ezt a javas­la­tot végig elle­nez­te Len­gyel­or­szág­gal együtt.

Hoz­zá­tet­te: 

A javas­lat­nak része, hogy ha vala­me­lyik tag­ál­lam nem fogad be mig­rán­so­kat, akkor beván­dor­ló­ként körül­be­lül nyolc­mil­lió forin­tos össze­get kell befi­zet­nie az Euró­pai Uniónak.

Az állam­tit­kár arány­ta­lan­nak nevez­te, hogy az állás­pont rög­zí­ti: a határ­vé­del­mi vagy a hatá­ron lebo­nyo­lí­tan­dó eljá­rá­sok közül melyik tag­ál­lam milyen arány­ban vise­li a terheket.

Fotó: Hav­ran Zoltán


– Bár Magyar­or­szág az euró­pai dön­té­sek sze­rint nem front­or­szág, ettől füg­get­le­nül hazánk­ra rót­ták a ter­het, misze­rint az összes határ­el­já­rás 28,3 szá­za­lé­kát a magyar ható­sá­gok­nak kell elvé­gez­nie. Magyar­or­szág majd­nem egy­har­ma­dát kell, hogy biz­to­sít­sa az összes euró­pai uni­ós határ­el­já­rá­si kapa­ci­tás­nak, ez ami­att ala­kult így ki, mert a magyar ható­sá­gok pon­to­san nyil­ván­tart­ják, hogy hány ille­gá­lis mig­ránst térí­te­nek vissza − közöl­te.
 Rét­vá­ri Ben­ce azt mond­ta, nem tud beszá­mol­ni sem­mi­lyen elő­re­lé­pés­ről a határ­vé­del­mi költ­sé­gek uni­ós finan­szí­ro­zá­sa kap­csán, miköz­ben Magyar­or­szág több mint más­fél mil­li­árd eurót for­dí­tott ezen kapa­ci­tá­sok kiépítésére.

Több­ször kér­tük, hogy az EU járul­jon hoz­zá a kül­ső határ­vé­de­lem költ­sé­ge­i­hez. Ha már szo­li­da­ri­tás­ról beszé­lünk, akkor az nem csu­pán azt jelen­ti, hogy egy­más között szét­oszt­ják a mig­rán­so­kat, hanem azok is legye­nek ennek részei, akik arra töre­ked­nek, hogy minél keve­sebb embert kell­jen szétosztani

−muta­tott rá.
 Az állam­tit­kár sze­rint a javas­lat veszé­lyes, mert könnyí­té­se­ket, eny­hí­té­se­ket tar­tal­maz, és ez min­den­kép­pen ösz­tön­ző­leg fog hat­ni az ille­gá­lis migrációra.

Arra is kitért, hogy a csü­tör­tö­kön elfo­ga­dott taná­csi állás­pont elfo­ga­dá­si eljá­rá­si folya­ma­ta a ket­tős mér­cé­nek és az euró­pai érté­kek meg­csú­fo­lá­sá­nak volt a mintapéldája.

Mint mond­ta, a magyar állás­pont sze­rint az uni­ós tag­ál­la­mok veze­tő­it tömö­rí­tő Euró­pai Tanács az, amely­nek dön­té­si joga van a mene­kült­ügyi refor­mok­kal kap­cso­la­tos kér­dés­ben, azon­ban ezt a bel­ügy­mi­nisz­te­rek taná­csa figyel­men kívül hagyta.

Azt is hoz­zá­tet­te, hogy csü­tör­tö­kön a minisz­te­rek olyan javas­la­tok­ról sza­vaz­tak, ame­lye­ket pár perc­cel, leg­fel­jebb fél órá­val koráb­ban osz­tot­tak ki a tanács­ülé­sen, továb­bá a mig­rá­ció­pár­ti kor­má­nyok nyo­mást gya­ko­rol­tak a töb­bi tag­or­szág­ra, hogy a javas­la­tot elfogadják.

Magyar­or­szá­got folya­ma­to­san a jog­ál­la­mi­ság miatt von­ják kér­dő­re, míg a tanács­ülé­sen azt tapasz­tal­tuk, hogy elkép­zel­he­tet­len eljá­rá­si folya­ma­tok révén dön­te­nek a követ­ke­ző gene­rá­ci­ó­kat meg­ha­tá­ro­zó mig­rá­ci­ós kérdésekről

− jelen­tet­te ki Rét­vá­ri Bence.

For­rás: magyar​nem​zet​.hu