Hírek Amerikai hirek Meg­sza­vaz­ták a válasz­tá­si rend­szert ala­po­san meg­re­for­má­ló törvénytervezetet

Meg­sza­vaz­ták a válasz­tá­si rend­szert ala­po­san meg­re­for­má­ló törvénytervezetet

A demok­ra­ta több­sé­gű ame­ri­kai kép­vi­se­lő­ház egy­han­gú repub­li­ká­nus ellen­zés­sel szem­ben meg­sza­vaz­ta szer­dán este a válasz­tá­si rend­szert ala­po­san átala­kí­tó törvénytervezetet. 

A ter­ve­zet egye­bek között eny­hí­te­né a sza­va­zás­ra jogo­sult­ság fel­té­te­le­it, a sza­va­zó­kör­ze­tek hatá­ra­it nem az egyes tag­ál­la­mok, hanem csak füg­get­len bizott­sá­gok szab­hat­nák át, és átlát­ha­tób­bá ten­né a kam­pány­fi­nan­szí­ro­zást, mert a jelen­le­gi sza­bá­lyok sze­rint a vagyo­nos támo­ga­tók név­te­le­nül segít­he­tik elő poli­ti­kai cél­ja­ik eléré­sét. A repub­li­ká­nu­sok sze­rint viszont a tör­vénnyel meg­fosz­ta­nák az álla­mo­kat bizo­nyos joga­ik­tól, kevés­bé lehet­ne tet­ten érni a csa­lást, és a demok­ra­ták­nak csak az a cél­juk vele, hogy növel­jék szavazóbázisukat.

Miu­tán a demok­ra­ták­nak tíz­fős több­sé­gük van a kép­vi­se­lő­ház­ban, a voks­arány 220:210 volt. John Sar­ba­nes kép­vi­se­lő, a ter­ve­zet kez­de­mé­nye­ző­je a sza­va­zás előtt a Capi­to­li­um épü­le­tén kívül meg­tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján azt mond­ta: a cél a válasz­tá­sok­ból hosszú ide­je kiha­gyott és kizárt ame­ri­ka­i­ak újrabevonása.

Joe Biden demok­ra­ta pár­ti elnök közöl­te koráb­ban, hogy min­den­kép­pen alá­ír­ja, ha a kong­resszus mind­két háza meg­sza­vaz­za. A sze­ná­tus­ban azon­ban sok­kal nehe­zebb lesz elfo­gad­tat­ni a ter­ve­ze­tet. A száz sze­ná­tor­ból hat­van­nak kell jóvá­hagy­nia, már­pe­dig a demok­ra­ták a két füg­get­len­nel együtt is csak ötve­nen van­nak, meg kell győz­ni­ük még leg­alább tíz repub­li­ká­nust. Egyes demok­ra­ták fel­ve­tet­ték, hogy ha nem sike­rül elég nagy támo­ga­tást sze­rez­ni a ter­ve­zet­nek, akkor szű­kít­sék azt le a sza­va­za­ti jogo­sult­ság kérdésére.

A tör­vény­ter­ve­zet­nek azért van nagy jelen­tő­sé­ge most, mert a nép­szám­lá­lá­si hiva­tal az idén adja át a friss ada­to­kat az egyes álla­mok­nak, ame­lyek azután ezek alap­ján átraj­zol­ják a sza­va­zó­kör­ze­tek hatá­ra­it, hogy a 2022. novem­be­ri fél­idős válasz­tá­so­kon már az új rend­szer­ben sza­vaz­za­nak az ame­ri­ka­i­ak. A fél­idős válasz­tá­so­kon az összes washing­to­ni kép­vi­se­lői helyért folyik a küz­de­lem. Min­den állam más fel­té­te­le­ket és eljá­rást alkal­maz a sza­va­zó­kör­ze­tek átraj­zo­lá­sa­kor, és álta­lá­ban ez annak a párt­nak ked­ve­ző, amely az adott állam­ban hatal­mon van. Egyes álla­mok­ban pedig az alkal­ma­zott eljá­rást arra hasz­nál­ták fel sok­szor, hogy kizár­ják az afri­kai szár­ma­zá­sú­a­kat és más kisebb­sé­ge­ket a sza­va­za­ti jog­ból – írta a Reu­ters hírügynökség.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu