Hírek Elszakított területi hirek Meg­sza­vaz­ta a Tri­a­non-tör­vényt a román szenátus

Meg­sza­vaz­ta a Tri­a­non-tör­vényt a román szenátus

Vál­to­zat­lan for­má­ban ismét meg­sza­vaz­ta szer­dán a Klaus Johan­nis állam­fő által meg­fon­to­lás­ra vissza­kül­dött Tri­a­non-tör­vényt a román sze­ná­tus. A jog­sza­bály ünnep­nap­pá nyil­vá­nít­ja júni­us 4‑ét, a Magyar­or­szá­got terü­le­te két­har­ma­dá­tól meg­fosz­tó, első világ­há­bo­rút lezá­ró béke­szer­ző­dés évfor­du­ló­ját. Johan­nis felül­vizs­gá­la­ti kérel­mé­ben azt kifo­gá­sol­ta, hogy a több szak­ér­tő és civil szer­ve­zet által bírált tör­vény­ter­ve­zet auten­ti­kus és tar­tal­mas köz­vi­ta nél­kül szü­le­tett, ezért a jog­al­ko­tá­si folya­mat újra­kez­dé­sé­re, tör­té­né­szek, kuta­tók, a civil szfé­ra bevo­ná­sá­ra kér­te fel a parlamentet.

A sze­ná­tus szer­dán a szo­ci­ál­de­mok­ra­ta több­ség 76 sza­va­za­tá­val (52 elle­né­ben) az elnök érve­it eluta­sít­va ere­de­ti for­má­já­ban küld­te tovább a ter­ve­ze­tet a vég­ső dön­tés meg­ho­za­ta­lá­ban ille­té­kes képviselőháznak.

Ezút­tal nem­csak a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) elle­nez­te a Tri­a­non-tör­vény ismé­telt elfo­ga­dá­sát, hanem az állam­fő volt párt­ja, a kisebb­ség­ben kor­mány­zó jobb­kö­zép Nem­ze­ti Libe­rá­lis Párt és a Ment­sé­tek meg Romá­ni­át Szö­vet­ség is.

– A tör­vény­ter­ve­zet nem vál­toz­tat azon a tényen, hogy miköz­ben Tri­a­non nap­ja a romá­ni­ai magyar­ság szá­má­ra szo­mo­rú emlék, a román nem­zet szá­má­ra ért­he­tő­en öröm

– idéz­te Fej­ér Lász­ló Ödön, az RMDSZ Kovász­na megyei sze­ná­to­rá­nak sze­ná­tu­si fel­szó­la­lá­sát az erdé­lyi Maszol hír­por­tál. A frak­ció nevé­ben fel­szó­la­ló frak­ció­ve­ze­tő-helyet­tes hang­sú­lyoz­ta: „A több­ség min­dig fele­lős a kisebb­sé­ge­kért, aho­gyan a par­la­ment­nek is fele­lős­sé­ge olyan tör­vé­nye­ket alkot­ni, ame­lyek a tár­sa­da­lom jólé­tét szol­gál­ják. Hagy­juk tehát a tör­té­nel­met a tör­té­né­szek­re, hasz­no­sabb len­ne olyan ter­ve­ze­tek­ről tár­gyal­ni, ame­lyek­kel az embe­rek éle­tét job­bá tehet­jük, és ame­lyek­kel a két közös­ség, a kisebb­ség és a több­ség közöt­ti pár­be­szé­det elő­moz­dít­hat­juk.” Fej­ér arra intet­te a sze­ná­tus plé­nu­mát, hogy az etni­kai feszült­sé­ge­ket kel­tő kez­de­mé­nye­zé­sek helyett meg­ol­dá­so­kat kell keres­ni az egész­ség­ügyi, gaz­da­sá­gi, okta­tás­ügyi problémákra.

For­rás: Magyar Nemzet