Hírek Elszakított területi hirek Még­sem Szé­kely­föl­dön lesz az elesett magyar hon­vé­dek vég­ső nyughelye

Még­sem Szé­kely­föl­dön lesz az elesett magyar hon­vé­dek vég­ső nyughelye

Ara­don hoz­zák lét­re a máso­dik világ­há­bo­rú­ban elesett magyar kato­nák teme­tő­jét, miu­tán Romá­nia nem fogad­ta el, hogy a sír­kert Szé­kely­föl­dön legyen – írta szer­dai szá­má­ban a Kró­ni­ka erdé­lyi magyar napilap.

Amint a Kró­ni­ka fel­idéz­te: koráb­ban két magyar több­sé­gű Maros megyei tele­pü­lé­sen, Job­bágy­tel­kén és Mező­pa­nit­ban is mér­le­gel­ték a hősi teme­tő lét­re­ho­zá­sá­nak a lehe­tő­sé­gét. Ezek helyett azon­ban a román fél Ara­dot javasolta.

Az erdé­lyi magyar lapok múlt héten szá­mol­tak be arról, hogy a magyar Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um – Had­tör­té­ne­ti Inté­zet és Múze­um, a Román Hősök Kul­tu­szát Ápo­ló Hiva­tal (ONCE) és az ara­di önkor­mány­zat kép­vi­se­lői ara­di kegy­hely léte­sí­té­sé­nek lehe­tő­sé­gé­ről tárgyaltak.

Arad önkor­mány­za­ta az A1-es autó­pá­lya szom­széd­sá­gá­ban levő Alsó­te­me­tő­ben kínált fel egy parcellát.

Az emlí­tett sír­kert­ben már nyug­sza­nak a világ­há­bo­rú­ban elesett román, magyar, szerb és orosz kato­nák. A ter­vek sze­rint itt lel­nek vég­ső nyu­ga­lom­ra a Tor­da kör­nyé­ki csa­ták­ban 1944 őszén elesett magyar hon­vé­dek. A kato­nák föl­di marad­vá­nya­it csak­nem hat évvel ezelőtt exhu­mál­ták a kolozs­vá­ri új zsi­dó teme­tő­ből, amely­nek az érin­tett par­cel­lá­ja más ren­del­te­tést kapott.

A Kró­ni­ka által meg­szó­lal­ta­tott szé­kely­föl­di elöl­já­rók saj­ná­la­tuk­nak adtak han­got, ami­ért végül nem az ő tele­pü­lé­sü­kön léte­sül a katonatemető.

Job­bágy­tel­ke köz­igaz­ga­tá­si­lag Szé­kely­ho­dos köz­ség­hez tar­to­zik. Bara­bá­si Ottó, a köz­ség pol­gár­mes­te­re elmond­ta: évek­kel ezelőtt a lát­vány­ter­ve is elké­szült a job­bágy­tel­ki kato­na­te­me­tő­nek, amely a kato­na­sí­rok mel­lett egy kis mau­zó­le­u­mot is tar­tal­ma­zott. Később azon­ban már a Maros­vá­sár­hely szom­széd­sá­gá­ban levő Mező­pa­ni­ton ter­vez­ték a sír­kert lét­re­ho­zá­sát. Itt a job­bágy­tel­ki­nél jóval sze­ré­nyebb kivi­te­le­zé­si terv készült.

Nagy György alez­re­des, Magyar­or­szág buka­res­ti nagy­kö­vet­sé­gé­nek kato­nai és lég­ügyi atta­sé­ja a Kró­ni­ká­nak elmond­ta: a két Maros megyei hely­szín csak javas­lat for­má­já­ban merült fel.

„A román fél egy har­ma­dik hely­színt, Ara­dot java­sol­ta, az ország­kö­zi egyez­mény­nek meg­fe­le­lő­en a vég­ső dön­tést a helyi­ek­nek kell meg­hoz­ni­uk. Mivel magyar közös­ség lakik az egyik régi­ó­ban is és a másik­ban is, úgy gon­do­lom, nem rele­váns, hol van­nak elte­met­ve a hőseink”.

– véle­ke­dett a kato­nai attasé.

Felet­te­se, Kiss Lász­ló ezre­des is úgy vél­te: érté­kel­ni kell az ügy holt­pont­ról való kimozdulását.A román fél ugyan­is 2012 óta halo­gat­ta a prob­lé­ma megoldását.

A buda­pes­ti Had­tör­té­ne­ti Inté­zet és Múze­um veze­tői egy közel ezer négy­zet­mé­te­res terü­le­tet igé­nyel­tek, ennek a fele már most is biz­to­sít­va lát­szik, de a hely­szí­nen vizs­gá­ló­dó Kiss Lász­ló sze­rint a ter­jesz­ke­dés­re is van lehe­tő­ség. A magyar ható­sá­gok azt ter­ve­zik, hogy több száz magyar kato­na föl­di marad­vá­nya­it helye­zik örök nyu­ga­lom­ra a maj­da­ni ara­di kato­na­te­me­tő­ben. Eze­ket több gon­do­zat­lan sír­kert­ből gyűj­te­nék össze. A 2015-ben Kolozs­vá­ron kihan­tolt cson­tok jelen­leg a mező­pa­ni­ti teme­tő rava­ta­lo­zó­já­ban, fel­cím­ké­zett kis zsá­kok­ban vár­nak elszál­lí­tás­ra, örök nyu­ga­lom­ra – írja a Krónika.

Fotó: pix­a­bay

For­rás: info​start​.hu / kronika