Hírek Amerikai hirek Meg­osz­tott az ame­ri­kai társadalom

Meg­osz­tott az ame­ri­kai társadalom

Az ame­ri­kai tár­sa­da­lom meg­osz­tott­sá­ga veze­tett a Capi­to­li­um­nál tör­tén­tek­hez – erről az M1 aktu­á­lis csa­tor­ná­nak nyi­lat­ko­zó elem­zők beszél­tek annak kapcsán.

Hor­váth József, az Alap­jo­go­kért Köz­pont biz­ton­ság­po­li­ti­kai tanács­adó­ja az M1 aktu­á­lis csa­tor­nán azt mond­ta, a biz­ton­sá­gi erők a szer­dai ülés előtt nem meg­fe­le­lő­en zár­ták le a Capi­to­li­um kör­nyé­két, ez tehet­te lehe­tő­vé, hogy a tün­te­tők be tud­tak tör­ni az épü­let­be, és ilyen erő­sza­kos cse­lek­mény történjen.

Ebben az épü­let­ben az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok leg­fon­to­sabb poli­ti­ku­sai van­nak kvá­zi egy helyen, (…) kép­zel­jük el azt, hogy ha egy radi­ká­lis ter­ror­szer­ve­zet haj­ta­na vég­re egy ilyen táma­dást. Nagyon rossz üze­ne­te van annak, hogy a világ leg­erő­sebb had­ere­jé­vel ren­del­ke­ző Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok fővá­ro­sa ilyen komoly cél­pont­tá vál­hat – mond­ta Hor­váth József.

Mint mond­ta, a tör­tén­tek azt is mutat­ják, hogy az ame­ri­kai tár­sa­da­lom milyen vég­le­te­kig meg­osz­tott, hiszen az Egye­sült Álla­mok újabb kori tör­té­nel­mé­ben arra még nem volt pél­da, hogy a tár­sa­da­lom egyik része ne fogad­ja el a másik részé­nek a választását.

Azok a tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek, ame­lyek a válasz­tá­sok során tör­tén­tek, a Trump-pár­ti sza­va­zó­kat kel­lő­kép­pen fruszt­rál­ják, ez most egy ilyen tün­te­tés­hul­lám­ban rob­bant ki – fogalmazott.

 Ifj. Lom­ni­ci Zol­tán, a Szá­zad­vég jogi szak­ér­tő­je sze­rint drá­mai hely­zet ural­ko­dott a Cap­to­li­u­mon belül. Mint mond­ta, meg kel­lett vol­na tud­ni véde­ni az épületet.

Emlé­kez­te­tett arra, hogy ami­kor Barack Oba­mát beik­tat­ták, akkor a tit­kos­szol­gá­lat veze­tő­it le kel­lett cse­rél­ni, miu­tán egy ide­gen besé­tált a Fehér Ház­ba egy par­ti­ra. „Mivel most a demok­ra­ták veze­tik a kong­resszust, a ked­ves nézők­re bízom annak a mon­dat­nak a befe­je­zé­sét, hogy ez lehet‑e egy­faj­ta demok­ra­ta, bal­ol­da­li laza­ság vagy sem” – fogal­ma­zott, hoz­zá­té­ve, hogy ebben nem kíván állást foglalni.

Fel­hív­ta arra a figyel­met, hogy a nyá­ron, ami­kor az Egye­sült Álla­mok­ban szob­ro­kat dön­töt­tek, ami­kor az Anti­fa, illet­ve a Black Lives Mat­ter tün­te­tői ter­ro­ri­zál­ták az embe­re­ket, nem szó­lal­tak fel azok a nyu­ga­ti poli­ti­ku­sok, akik most elíté­lik a megmozdulásokat.

Ifj. Lom­ni­ci Zol­tán véle­mé­nye sze­rint nem sza­bad abba a hibá­ba esni, hogy ket­tős mér­cé­vel mér­jünk. Most egy vál­sá­gos hely­zet van az Egye­sült Álla­mok­ban, a tün­te­tők túl­lép­ték a békés meg­moz­du­lás kere­te­it, de nem sza­bad arról sem meg­fe­led­kez­ni, hogy ugyan nem a tör­vény­ho­zás épü­le­té­vel szem­ben, de köz­épü­le­tek­kel szem­ben a bal­ol­da­li akti­vis­ták is nagyon dur­ván lép­tek fel 2020 nyarán.

Arra a fel­ve­tés­re, hogy az egész világ­ra és Magyar­or­szág­ra is hatás­sal lehet a Biden által hir­de­tett poli­ti­ka, Ifj. Lom­ni­ci Zol­tán azt mond­ta: Joe Biden „egy iga­zi kamé­le­on”, ami­kor sze­ná­tor­ként meg­kezd­te pályá­ját, a házas­ság­ról úgy beszélt, mint fér­fi és nő köte­lé­ke, mára viszont az LMBTQ-moz­ga­lom egyik fő támo­ga­tó­já­vá vált. Most más kér­dé­sek­ben is sok­kal inkább bal­ol­da­li radi­ká­lis néze­te­ket vall, mint koráb­ban – mond­ta. Hoz­zá­tet­te: olyan jelöl­tek kerül­het­nek pél­dá­ul a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ba, akik kije­lent­he­tő­en elfo­gul­tak lesz­nek nega­tív érte­lem­ben Magyar­or­szág, a magyar kor­mány és a nem­ze­ti oldal vonat­ko­zá­sá­ban. Ez azért lénye­ges, mert nem mél­tó egy nagy­ha­ta­lom­hoz, hogy ha a poli­ti­kai elő­döt támo­gat­ta egy kor­mány­zat, akkor azt meg­bosszul­ják. „Ez antia­me­ri­kai” – fogalmazott.

Magya­rics Tamás Ame­ri­ka-szak­ér­tő arra emlé­kez­te­tett, hogy ugyan most a Trump-hívők nem fogad­ják el Joe Bident, 2016-ban viszont a demok­ra­ták nem fogad­ták el Donald Trump legi­ti­mi­tá­sát. Mint mond­ta, koráb­ban ilyen ese­mé­nyek nem tör­tén­tek, és ez nem jó üze­net a demok­rá­cia számára.

Arról is szólt, hogy Trump reto­ri­ká­ja nem az embe­rek lecsen­de­sí­té­sé­re irá­nyult koráb­ban. Meg­le­he­tő­sen szo­kat­lan, ahogy Trump az elnök­sé­gét lezár­ja, hiszen koráb­ban is vol­tak ilyen szo­ros ered­mé­nyek. Sze­rin­te a tör­tén­tek egy több évti­ze­des folya­mat­nak az ered­mé­nyei, ami­kor az ame­ri­kai köz­be­széd, a poli­ti­kai pola­ri­zá­ció hihe­tet­len mér­ték­ben rom­lott, és a főleg a bal­ol­dal által eről­te­tett iden­ti­tás­po­li­ti­ka ren­ge­teg válasz­tói cso­por­tot for­dí­tott egy­más­sal szembe.

Magya­rics Tamás elkép­zel­he­tő­nek tart­ja, hogy a Capi­to­li­um­nál tör­tén­tek miatt más váro­sok­ban is az utcá­ra vonul­nak majd Trump hívei.

Bere­gi Balázs, a köz­mé­dia washing­to­ni tudó­sí­tó­ja elmond­ta: abban mind a demok­ra­ták, mind a repub­li­ká­nu­sok egyet­ér­te­nek, hogy az erő­szak nem fogad­ha­tó el, ezt bizo­nyít­ja, hogy Mike Pen­ce ame­ri­kai alel­nök is azt írta a Twit­te­ren, hogy a Capi­to­li­um elle­ni táma­dást nem fog­ják tolerálni.

Joe Biden meg­vá­lasz­tott ame­ri­kai elnök tele­ví­zi­ós beszé­dé­ben úgy fogal­ma­zott, hogy a demok­rá­ci­ánk pél­dát­lan táma­dás­nak van kité­ve és a Capi­to­li­um­nál tör­tént ese­mé­nyek táma­dás a jog­ál­la­mi­ság ellen.

Bere­gi Balázs elmond­ta azt is, hogy Washing­ton­ban ren­ge­teg a rend­őr­au­tó, és kiemel­te, hogy a pol­gár­mes­ter este 6 órá­tól kijá­rá­si tilal­mat ren­delt el.

Lukócz­ki Gábor, a köz­mé­dia kali­for­ni­ai tudó­sí­tó­ja arról szá­molt be, hogy Washing­ton mel­lett az ország más nagy­vá­ro­sa­i­ban is gyü­le­ke­zik a tömeg, így Los Ange­les­ben is. Mint mond­ta, annak elle­né­re, hogy Kali­for­nia állam egy demok­ra­ta fel­leg­vár, ott is van­nak Trump-hívők, akik gyak­ran vonul­nak utcára.

For­rás: Magyar Nem­zet