Hírek Sport hirek Meg­nyi­tot­ták a toki­ói olimpiát

Meg­nyi­tot­ták a toki­ói olimpiát

Közép-euró­pai idő sze­rint 13 óra­kor meg­kez­dő­dött a XXXII. nyá­ri ötka­ri­kás játé­kok meg­nyi­tó­ün­nep­sé­ge Toki­ó­ban. Az olim­pi­ai lán­got a világ­hí­rű japán teni­sze­ző, Osza­ka Nao­mi gyúj­tot­ta meg.

Lát­vá­nyos videó­be­ját­szás­sal vet­te kez­de­tét a toki­ói olim­pia hiva­ta­los meg­nyi­tó­ün­nep­sé­ge. A japá­nok meg­em­lé­kez­tek arról a pil­la­nat­ról, ami­kor Tokió elnyer­te a 2020-as játé­kok ren­de­zé­si jogát. Ezt követ­te egy rövid per­for­mansz az olim­pi­ai esz­me újjá­szü­le­té­sé­ről. Mint ismert, Tho­mas Bach, a NOB elnö­ke nem­ré­gi­ben kis kiegé­szí­tés­sel, az együtt szó­val egé­szí­tet­te ki az olim­pia mot­tó­ját, amely hiva­ta­lo­san immár így hang­zik: „Gyor­sab­ban, maga­sabb­ra, erő­seb­ben – együtt.” A szo­li­da­ri­tás, a köl­csö­nös fele­lős­ség­vál­la­lás esz­mé­je került a középpontba.

A japán him­nuszt Misia éne­kel­te: a 43 éves művész­nő fan­tasz­ti­kus ruha­köl­te­mény­ben érke­zett a szín­pad­ra. Misia már most hatal­mas rajon­gó­tá­bor­ra tett szert a közös­sé­gi médiában.

Misi­át Mori­ja­ma Mirai vál­tot­ta a prog­ram­ban: az egy­sze­mé­lyes per­for­man­sza a halál­tánc­ra és ritu­á­lis gyász­szer­tar­tás­ra emlé­kez­te­tett. A pro­duk­ció cél­ja az volt, hogy min­den­ki szen­tel­jen egy per­cet azok­nak az embe­rek­nek, aki­ket elve­szí­tett. Az elő­adást gyász­szü­net követte.olimpia

Immár a mie­ink is fel­vo­nul­tak a toki­ói olim­pi­ai meg­nyi­tó­ján
Fotó: AFP/Martin Bureau

Majd elkez­dő­dött az olim­pi­án részt vevő spor­to­ló nem­ze­tek ünne­pé­lyes bevo­nu­lá­sa: a hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en elő­ször a görög dele­gá­ció érke­zett meg a sta­di­on­ba, majd a mene­kül­tek csa­pa­ta vonult a hely­szín­re, őket a japán karak­te­rek sor­rend­jé­ben követ­ték a részt­ve­vő nem­ze­tek kép­vi­se­lői. A XXXII. nyá­ri olim­pi­án a NOB 205 tag­ál­la­ma és a mene­kült­csa­pat vesz részt hiva­ta­lo­san, bár Gui­nea vissza­lé­pett öt ver­seny­ző­jé­vel, így 11 321 spor­to­ló vesz részt a játékokon.

A magyar csa­pat a 143. helyen vonult be, a hét­sze­res olim­pi­kon tőr­ví­vó, Moha­med Aida és a három­szo­ros olim­pi­ai bronz­ér­mes úszó, az idén ötöd­ször olim­pi­kon, Cseh Lász­ló vit­te a magyar zászlót.

Az első toki­ói játé­kok meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén, 1964-ben, Kul­csár Ger­gely, az akkor két­sze­res bronz­ér­mes gerely­ha­jí­tó vit­te a magyar zász­lót. Idén ket­ten fog­ták a lobo­gó rúd­ját, a hete­dik olim­pi­á­ja előtt álló vívó Moha­med Aida és az ötöd­ször olim­pi­kon úszó, Cseh László.

Sza­bó Tün­de spor­tért fele­lős állam­tit­kár és Gyur­ta Dáni­el olim­pi­ai baj­nok mell­úszó, a NOB tag­ja is a sta­di­on­ban tekin­tet­te meg a magyar dele­gá­ció vonulását.

Fotók: EPA/ Joe Giddens

A XXXII. nyá­ri olim­pi­át Japán 126. csá­szá­ra, Naru­hito nyi­tot­ta meg. Az olim­pia szer­ve­ző­bi­zott­sá­gá­nak elnö­ke után Tho­mas Bach, a NOB elnö­ke köszön­töt­te a spor­to­ló­kat. – Örül­jünk annak, hogy mind egy fedél alatt vagyunk. Ez a sport egye­sí­tő ere­je, a szo­li­da­ri­tás, a béke, a rugal­mas­ság üze­ne­te. Ez az, ami mind­annyi­unk­nak reményt ad – kezd­te beszé­dét a koráb­bi olim­pi­ai baj­nok tör­ví­vó. Majd köszö­ne­tet mon­dott a japán nép­nek, ami­ért a világ­jár­vány alatt is képes volt meg­szer­vez­ni a nyá­ri játékokat.

– Elin­dul­ta­tok egy hosszú úton azért, hogy a végén itt lehes­sünk. Nem volt könnyű út – foly­tat­ta Bach, meg­em­lé­kez­ve a Japánt súj­tó 2011-es cuna­mi­ra, illet­ve a fukus­imai atom­erő­mű­ben bekö­vet­ke­zett, tra­gi­kus kime­ne­te­lű bal­eset áldo­za­ta­i­ra. Bach japá­nul is beszélt, meg­kö­szön­ve a japán embe­rek­nek, hogy lehe­tő­vé tet­ték az olim­pia megrendezését.

A NOB elnö­ke kiemel­te: a világ­jár­vány­ban szer­ve­zett toki­ói olim­pia leg­fon­to­sabb üze­ne­te az, hogy több szo­li­da­ri­tás­ra van szük­ség a tár­sa­dal­mak­ban. A toki­ói olim­pi­át pél­da­ként emlí­tet­te, a nyá­ri játé­kok ékes bizo­nyí­té­ka annak, hogy a sport segít­sé­gé­vel a vilá­got is meg lehet változtatni.

Az olim­pi­ai lán­got a világ egyik leg­jobb teni­sze­ző­nő­je, a japán szár­ma­zá­sú Osza­ka Nao­mi gyúj­tot­ta meg.

For­rás: Magyar Nemzet