Hírek Elszakított területi hirek Meg­nyit­ja kapu­ját a Mini Erdély Park

Meg­nyit­ja kapu­ját a Mini Erdély Park

Lát­ták már a törcs­vá­ri kas­télyt vagy a szé­kely­der­zsi erőd­temp­lo­mot? Tud­ják, hogy milyen volt a maros­vá­sár­he­lyi zené­lő kút? Jár­tak már Mik­lós­vá­ron a Kál­no­ky-kas­tély­nál? És a gyer­gyó­szár­he­gyi Lázár-kastélynál?

Ezen­túl egy helyen tekint­he­tik meg az erdé­lyi épí­tett örök­ség leg­ki­emel­ke­dőbb alko­tá­sa­it, tör­té­nel­mi épü­le­te­ket és épü­let­együt­te­se­ket: épü­let-maket­tek­ből nyí­lik sza­bad­té­ri kiál­lí­tás augusz­tus else­jén a Szé­kely­ud­var­hely mel­let­ti Szejkefürdőn. 

Épí­tett örök­ség – aho­gyan még nem láttuk 

Fotó: Erdély Bálint Előd 

Augusz­tus else­jé­től láto­gat­ha­tó az Erdély épí­tett örök­sé­gét bemu­ta­tó szej­ke­für­dői Mini Erdély Park. A Szé­kely­föl­di Legen­dá­ri­um csa­pa­tá­nak ezzel egy régi álma való­sult meg, az ötlet­gaz­da pedig úgy véli, Szej­ke­für­dő ked­velt turis­ta­cél­pont­tá fog vál­ni, növel­ve a tér­ség turisz­ti­kai vonz­ere­jét. Faza­kas Sza­bol­csot kér­tük meg, kala­u­zol­jon végig a közel egy hek­tá­ros terü­le­ten, és a készü­lő Orbán Balázs láto­ga­tó­köz­pont­ba is bekukkantottunk.

Aki Szé­kely­ud­var­hely után a főút­ról leka­nya­ro­dik Szej­ke­für­dő felé, a macs­ka­kö­ves úton halad­va bal felől meg­pil­lant­hat­ja a Mini Erdély Park bejá­ra­tát, ahol a kapu ele­mei a MINI szót formázzák.

Ha jobb­ra kanya­ro­dunk, a szé­kely­ka­puk­hoz és Orbán Balázs sír­já­hoz láto­gat­ha­tunk el, ha fel­fe­le sétá­lunk a dom­bon, a szín­pad­dal szem­ben talál­ha­tó a készü­lő Orbán Balázs láto­ga­tó­köz­pont. A fel­fe­le kanyar­gó utat a ter­vek sze­rint Orbán Balázs sétány­nak fog­ják elne­vez­ni. A köz­pon­tot néhány hét múl­va nyit­ják meg a nagy­kö­zön­ség előtt. A fel­újí­tott épü­let négy ter­mé­ben lát­ha­tó kiál­lí­tás Orbán Balázs éle­tét és tevé­keny­sé­gét mutat­ja be, és szá­mos inter­ak­tív ele­met is becsem­pész­tek a létrehozók. 

Az első terem­ben Orbán Balázs éle­tét, csa­lád­ját ismer­het­jük meg, a máso­dik terem­ben pedig a poli­ti­kai tevé­keny­sé­gét. Egy pódi­u­mon Orbán Balázs holog­ram­ja is lát­ha­tó lesz, ehhez a moz­gást Bara­bás Árpád szí­nész, a han­got Fülöp Zol­tán szí­nész köl­csö­nöz­te. Innen a terasz­ra kilép­ve maket­ten lesz lát­ha­tó a régi Szej­ke, de le is tele­ped­he­tünk itt és olvas­gat­hat­juk A Szé­kely­föld leírását. 

A követ­ke­ző terem­ben a kele­ti uta­zá­sa­it mutat­ják be, a gye­re­ke­ket hie­rog­li­fa-nyom­ta­tó vár­ja, és egy pira­mis bel­se­jé­be is belép­he­tünk. Helyet kap itt majd egy régi fény­ké­pe­ző­gép és Orbán Balázs fotó­it is meg lehet nézni. 

Az utol­só terem­be egy kora­be­li fotó­la­bort ren­dez­tek be, ame­lyen beku­kucs­kál­va lát­ni lehet, hogyan hív­ja elő Orbán Balázs a fil­met. Az Orbán Balázs láto­ga­tó­köz­pont­ban egy kisebb pira­mis is bekerült. 

Fotó: Erdély Bálint Előd

„Én itt nőt­tem fel, itt brin­gáz­tam, spor­tol­tam, itt tanul­tam meg úsz­ni. Gye­rek­ko­rom óta meg­van a kap­cso­lat ezzel a hellyel. De har­minc éve látom, hogy itt hanyat­lik minden”

– magya­ráz­ta Faza­kas Sza­bolcs, ami­kor kilép­tünk az épü­let­ből és a makett­park felé sétáltunk.

„Bán­tott az is, hogy nincs egy Orbán Balázs-múze­um. Az első épü­let, ame­lyet itt meg­vá­sá­rol­tunk, épp az, ame­lyik­ben lét­re­jön a múze­um. A park­ban lát­ha­tó nagy épü­let­be ter­vez­tük a rajz­film­stú­dió lét­re­ho­zá­sát, végül nem tud­tuk ott meg­va­ló­sí­ta­ni. De ott lesz egy hotel. Az épü­let háta mögött nagyon elha­nya­golt volt a terü­let, három évet dol­goz­tunk a terep­ren­de­zé­sen. Ez a park nyolc­éves álom. Nyolc évvel ezelőtt szü­le­tett meg a gon­do­lat, hogy hoz­zunk lét­re egy ilyent, miu­tán lát­tam Brüsszel­ben a Mini Euró­pa-par­kot, illet­ve Szar­va­son a Mini Magyarország-parkot.”

Hoz­zá­tet­te, a kez­de­tek­kor a Szej­ke másik olda­lá­ra ter­vez­ték a par­kot, a kapuk­tól lefe­lé, de udvar­he­lyi épí­té­szek és tör­té­né­szek jelez­ték, hogy ott talán sér­te­né Orbán Balázs sír­já­nak a szak­ra­li­tá­sát. Sza­bolcs elfo­gad­ta az érveket. 

„Akkor már érez­tem, hogy ezt ide kell ten­ni. Min­den­ki mond­ta, hogy nem jó ötlet, sok baj lesz. Gon­dol­tam, ha ilyen sokan ellen­zik, akkor épp jó, mert meg­ment­jük a Szej­két. Ez a park több cél­ból jött lét­re. Nem azért való­sí­tot­tuk meg, mert nincs egyéb dol­gom, hanem mert egy­sze­rű­en ele­gem lett a sok víz­ge­reb­lyélés­ből, beszél­ge­tés­ből és okos­ko­dás­ból, ami évek óta zaj­lik arról, hogy mit kel­le­ne a turiz­mus­sal kap­cso­lat­ban ten­ni. Van­nak jó kez­de­mé­nye­zé­sek, de a leg­töb­ben nem tömeg­ben gon­dol­kod­nak. Nagyon jó len­ne ha Szé­kely­föl­dön len­ne még négy-öt ilyen pro­jekt. Vala­mi külön­le­ges, szen­zá­ció, ami a miénk. Itt olyan dol­got muta­tunk be, amely­ről sokan nem gon­dol­ták, hogy érde­kes lehet a nagy­kö­zön­ség szá­má­ra. Szé­kely­föld­nek rossz a mar­ke­ting­je, és nem meg­fe­le­lő­en tálal­juk a kul­tú­rán­kat. Pedig ugyan­olyan érté­kes a szé­kely mon­da, mint a spa­nyol, vagy a skót. És ugyan­így az erdé­lyi épí­té­sze­ti örökség.”

Javá­ban zaj­lott még a munka 

Fotó: Erdély Bálint Előd 

Javá­ban dol­goz­tak a mun­ká­sok, a mun­ka­gé­pek, ami­kor belép­tünk a park­ba. Min­den­ki azon igye­ke­zett, hogy szom­ba­ton tud­ják fogad­ni a láto­ga­tó­kat. Az épü­let­ma­ket­tek több­sé­ge már a vég­le­ges helyén állt, volt, ame­lyi­ket akkor helyez­tek ki, volt, ame­lyik­nek a beton­alap­ját borí­tot­ták be. A sétá­nyo­kon végig­ha­lad­va, a külön­bö­ző táj­egy­sé­gek tör­té­nel­mi jelen­tő­sé­gű épü­le­te­it cso­dál­hat­tuk meg. Kez­det­ként negy­ven maket­tet lát­hat majd a láto­ga­tó, ez bővül majd hat­van­négy­re, a ter­vek sze­rint pedig idő­vel több mint száz épü­let kicsi­nyí­tett mását lehet meg­te­kin­te­ni. A műem­lék­épü­le­tek, várak, kas­té­lyok, kolos­to­rok, temp­lo­mok, váro­sok, hagyo­má­nyos szé­kely házak makett­je­it Buda­pes­ten készí­ti a szé­kely­ke­reszt­úri szár­ma­zá­sú Vaj­da Domo­kos – aki a szar­va­si Mini Magyar­or­szág makett­je­it is meg­al­kot­ta – és Németh Haj­nal Auró­ra kép­ző­mű­vész, Gyön­gyössy János tör­té­ne­ti gra­fi­kus szak­mai irá­nyí­tá­sá­val. Sok apró rész­le­tet meg kell oldani. 

Fotó: Erdély Bálint Előd

Faza­kas Sza­bolcs sze­rint a maket­tek bír­ni fog­ják az idő­já­rá­si viszon­tag­sá­go­kat. Mel­lé­jük három nyel­ven helye­zik ki a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat, a sétá­nyo­kat pedig úgy ala­kí­tot­ták ki, hogy kere­kes­szék­kel is lehes­sen láto­gat­ni a par­kot. Innen az egyik sétány a Bor­víz­mú­ze­um­hoz vezet, azt is meg lehet majd tekinteni.

„A park felet­ti részen tera­szo­kat hozunk lét­re, a láto­ga­tó ott meg­pi­hen­het. Fon­tos szá­munk­ra az is, hogy ez bevé­telt fog a Legen­dá­ri­um­nak jelen­te­ni és a támo­ga­tók felé is egy elég­té­tel, hogy nem elher­dál­tuk a pénzt, hanem lét­re­hoz­tunk vala­mit és tovább­fej­lesszük. Hát­ha jó pél­dá­val szol­gá­lunk a fia­ta­lok­nak. Vásá­rol­tunk két bivalyt, a turis­ták majd sze­ke­rez­het­nek is, a gye­re­kek­nek pedig több­fé­le fog­lal­ko­zást fogunk kínál­ni, csak indul­jon be itt az élet, kezd­jük belak­ni a helyet. A park mel­lett kis­vas­út fog fut­ni, mini «szé­kely gőzö­sön» utaz­hat­nak a gyerekek” 

– sorol­ta Szabolcs. 

Azt is elárul­ta, hogy ter­vez­nek bér­le­tet is lét­re­hoz­ni azok­nak, akik több alka­lom­mal is kilá­to­gat­ná­nak, ugyan­ak­kor, a maket­tek mel­lett, külön­bö­ző prog­ra­mok­kal mutat­nák meg Erdély sok­szí­nű kultúráját. 

Azok a sze­mé­lyek pedig, akik fel­mu­tat­nak egy Szé­kely­ud­var­hely kör­nyé­kén lévő étte­rem vagy szál­lás­hely által kibo­csá­tott szám­lát, augusz­tus 15-éig ingye­ne­sen láto­gat­hat­ják meg a Mini Erdély Par­kot, de azt köve­tő­en is ked­vez­mény­ben részesülnek. 

„Az a célunk, hogy fel­pör­ges­sük a turiz­must. Hogy lás­sák az embe­rek, hogy itt is lehet olyas­mit lét­re­hoz­ni, ami­ért ide­jön a buka­res­ti turis­ta, a japán turis­ta stb. Nem csak pan­zi­ót kell épí­te­ni, hanem szol­gál­ta­tá­so­kat kell kínál­ni. A park terü­le­tén is lesz­nek külön­bö­ző szol­gál­ta­tá­sok. Lehet majd enni, inni, akár házas­sá­got is köt­ni vala­me­lyik temp­lom előtt”

– teszi hoz­zá nevetve. 

A másik cél­juk, hogy a hely­bé­li­ek is ismer­jék meg, hogy hol élnek, mi veszi őket körül, milyen kin­cse­ink vannak. 

For­rás: liget​.ro