Hírek Elszakított területi hirek Meg­nyílt az újvi­dé­ki magyar kon­zu­li képviselet

Meg­nyílt az újvi­dé­ki magyar kon­zu­li képviselet

Meg­nyílt Magyar­or­szág kon­zu­li kép­vi­se­le­te csü­tör­tök Újvi­dé­ken, a hiva­talt Zavar­kó Árpád tisz­te­let­be­li kon­zul veze­ti a jövőben.

Zavar­kó Árpád újvi­dé­ki ügy­vé­det októ­ber 9‑én iktat­ták be hiva­ta­lá­ba, tisz­te­let­be­li kon­zul­ként nem fog­lal­koz­hat hagyo­má­nyos kon­zu­li ügyek­kel, fő fel­ada­ta a magyar-szerb gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok erő­sí­té­se lesz.

A kon­zu­li hiva­tal hatás­kö­re a Bács­ka és Sze­rém­ség terü­le­té­re ter­jed ki.

A hiva­ta­los ada­tok sze­rint a magyar-szerb két­ol­da­lú keres­ke­del­mi áru­for­ga­lom 2019-ben meg­ha­lad­ta a 2,6 mil­li­árd eurót, ami az egy évvel koráb­bi­hoz képest 2,9 szá­za­lé­kos növe­ke­dést jelent.

For­rás: Magyar Nemzet

%d bloggers like this: