Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Meg­nyílt a Nem­ze­ti Múze­um Trianon-kiállítása

Meg­nyílt a Nem­ze­ti Múze­um Trianon-kiállítása

Hét­köz­na­pi Tri­a­non címen ván­dor­ki­ál­lí­tás­sal, Össze­tar­to­zás Éve elne­ve­zés­sel pedig kerí­tés­tár­lat­tal emlé­ke­zik a tri­a­no­ni béke­szerő­dés alá­írá­sá­nak szá­za­dik évfor­du­ló­já­ra kedd­től a Magyar Nem­ze­ti Múzeum

Tri­a­non a nem­zet­el­le­nes­ség és az iden­ti­tás­küz­de­lem lel­ki szi­no­ni­má­ja a hazá­ját és nem­ze­tét sze­re­tő min­den magyar ember szá­má­ra, immár egy évszá­za­da – hang­sú­lyoz­ta a kiál­lí­tá­sok ked­di meg­nyi­tó­ján az Ország­gyű­lés elnöke.

Megnyílt a Nemzeti Múzeum Trianon-kiállításaKövér Lász­ló­Fo­tó: MH/Hegedüs Róbert

Kövér Lász­ló hoz­zá­tet­te: „Tri­a­non nem pusz­tán egy lezá­rat­lan múlt­bé­li magyar tör­té­net, hanem egy jelen­be­ni és jövő­be­ni euró­pai ügy is. Ugyan­is nap­ja­ink­ban kivé­tel nél­kül min­den euró­pai nem­zet­nek szem­be kell néz­nie a lété­re törő nem­zet­el­le­nes­ség­gel, az előt­tünk álló jövő­ben min­den euró­pai nem­zet­nek meg kell vív­nia a maga iden­ti­tás­küz­del­mét a fenn­ma­ra­dá­sá­ért” – fogal­ma­zott.Megnyílt a Nemzeti Múzeum Trianon-kiállításaMeg­nyílt a Nem­ze­ti Múze­um Tri­a­non-kiál­lí­tá­sa­Fo­tó: MH/Hegedüs Róbert

A kiál­lí­tás tárgy­sze­rű­en mutat­ja be a Tri­a­non­hoz veze­tő út mér­föld­kö­ve­it: a közép­ko­ri ide­gen meg­szál­lá­sok­ban, hábo­rús pusz­tí­tá­sok­ban gyö­ke­re­ző magyar demog­rá­fi­ai hanyat­lást, az első világ­há­bo­rú után kitel­je­se­dő euró­pai geo­po­li­ti­kai vál­to­zá­so­kat, a hábo­rús vere­sé­get, a tör­té­nel­mi Magyar­or­szá­gon élő nem­ze­ti közös­sé­gek önren­del­ke­zé­si törek­vé­se­it, a magyar­ság meg­fosz­tá­sát nem­ze­ti önren­del­ke­zé­si jogá­tól, vala­mint a leg­fon­to­sab­bat, a magyar önvé­del­mi képes­ség elvesz­té­sé­nek folya­ma­tát – mél­tat­ta a tár­la­tot a házelnök.

Közöl­te: a tár­lat eré­nye, hogy nem­csak a magyar­ság Tri­a­nont köve­tő szen­ve­dé­sét idé­zi fel, hanem bete­kin­tést nyújt az 1920 utá­ni magyar talp­ra állás és cse­lek­vés folya­ma­tá­ba is.

„A győz­te­sek által Tri­a­non­ban gaz­da­sá­gi­lag, kato­na­i­lag és kül­po­li­ti­ka­i­lag bru­tá­lis módon leta­po­sott, élet­kép­te­len­ség­re ítélt Magyar­or­szág a magyar embe­rek szen­ve­dé­se, áldo­za­ta és érték­te­rem­tő mun­ká­ja ered­mé­nye­ként még­is élet­ké­pes­nek bizo­nyult. A kiál­lí­tás anya­ga nem­csak tény­sze­rű­en, hanem meg­ren­dí­tő­en és fel­eme­lő­en érzé­kel­te­ti a Tri­a­non utá­ni magyar újra­kez­dést, élet­erőt és tel­je­sít­ményt” – mond­ta a Nem­ze­ti Múze­um tár­la­tá­ról, hoz­zá­té­ve: „a mai kiál­lí­tás akkor lesz tel­jes, ha a meg­ma­ra­dá­sért való ezen lét­küz­del­met ember­kö­zel­be hoz­za min­den­ki szá­má­ra, mert ez a küz­de­lem több mint magyar ügy. Ez Euró­pa ügye, mert min­den euró­pai ember­nek veszély­be kerül­het a nem­ze­ti önazo­nos­sá­ga”.A kiállítás tárgyszerűen mutatja be a Trianonhoz vezető út mérföldköveitA kiál­lí­tás tárgy­sze­rű­en mutat­ja be a Tri­a­non­hoz veze­tő út mér­föld­kö­ve­it­Fo­tó: MH/Hegedüs Róbert

Kövér Lász­ló elmon­dá­sa sze­rint a mai magya­rok ugyan­azt kíván­ják a szom­széd­ja­ik­nak és Euró­pa vala­mennyi nem­ze­té­nek, amit önma­guk­nak: a nem­ze­ti iden­ti­tás sza­bad­sá­gát a szü­lő­föld­jén több­ség­ben vagy kisebb­ség­ben élő min­den ősho­nos nem­ze­ti közös­ség szá­má­ra, vala­mint ezt a sza­bad­sá­got biz­to­sí­ta­ni és oltal­maz­ni haj­lan­dó, mél­tá­nyos, cse­lek­vő­ké­pes és a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­re nyi­tott nem­ze­ti álla­mot. Mint hoz­zá­tet­te, mind­ez nem­csak az embe­ri mél­tó­ság­gal élhe­tő magyar élet, hanem az euró­pai élet kul­csa is a 21. században.

A magyar­sá­got meg­gyöt­rő tri­a­no­ni tör­té­net csak akkor érhet véget, ha a kül­ho­ni magya­rok joga a nem­ze­ti iden­ti­tá­suk­hoz tény­le­ge­sen biz­to­sí­tott lesz a szü­lő­föld­jü­kön – hang­sú­lyoz­ta Kövér László.

Var­ga Bene­dek, a Magyar Nem­ze­ti Múze­um főigaz­ga­tó­ja elmond­ta: a rend­ha­gyó módon, egy 300 négy­zet­mé­te­res, fél­gömb ala­kú sátor­ban meg­ren­de­zett Szen­ve­dő szer­ke­zet című tár­lat októ­ber köze­pé­ig lesz lát­ha­tó a Múze­um­kert­ben, majd az ősz folya­mán Tatán, Moson­ma­gyar­óvá­ron és Haj­dú­bö­ször­mény­ben is bemutatják.

A Múze­um­kert kerí­té­sén elhe­lye­zett Össze­tar­to­zás Éve ker­ti galé­ri­á­val – amely az elsza­kí­tott nem­zet­ré­szek és az anya­or­szág kul­tu­rá­lis össze­tar­to­zá­sát teszi lát­ha­tó­vá – 2021. júni­us 4‑ig talál­koz­hat­nak az érdeklődők.

For­rás: Magyar Hír­lap / MTI