Hírek Amerikai hirek Meg­mu­tat­ja ere­jét Phen­jan­nak Dél-Korea és az Egye­sült Államok

Meg­mu­tat­ja ere­jét Phen­jan­nak Dél-Korea és az Egye­sült Államok

A koro­na­ví­rus-jár­vány elle­né­re elkez­dő­dött Dél-Korea és az Egye­sült Álla­mok közös hadgyakorlata.

Dél-Korea és az Egye­sült Álla­mok ked­den meg­kezd­te éves közös had­gya­kor­la­tát, ame­lyet eddig a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt halo­gat­tak – írta köz­le­mé­nyé­ben az ame­ri­kai erők vezérkara.

A gya­kor­la­to­zás rend­sze­rint heves ellen­ál­lást vált ki Észak-Kore­á­ból, amely a meg­szál­lás elő­ké­szü­le­te­ként tekint azok­ra. Phen­jan és Szö­ul között feszült a viszony azóta, hogy Észak-Korea júni­us­ban fel­rob­ban­tot­ta a keszon­gi Korea-közi össze­kö­tő iro­dát, és a had­se­reg beve­té­sé­vel fenyegetőzött.

Washing­ton és Phen­jan kap­cso­la­ta sem fel­hőt­len, mivel az Egye­sült Álla­mok nuk­le­á­ris prog­ram­ja fel­adá­sát vár­ja Észak-Kore­á­tól, míg az ázsi­ai ország a nem­zet­kö­zi szank­ci­ók fel­ol­dá­sát szab­ta meg a lefegy­ver­zés irá­nyá­ba tet­te továb­bi lépé­sek fel­té­te­lé­ül. A köl­csö­nös elvá­rá­sok patt­hely­zet­hez vezettek.

A had­gya­kor­la­tok – ame­lyek cél­ja a közös védel­mi képes­sé­gek fenn­tar­tá­sa – egé­szen augusz­tus 28-áig tar­ta­nak. – A műve­le­tek­ről a jár­vány­ügyi hely­zet figye­lem­be­vé­te­lé­vel dön­töt­tek – áll a közleményben.

A had­gya­kor­lat ere­de­ti­leg vasár­nap kez­dő­dött vol­na, de két nap­pal elha­lasz­tot­ták a koro­na­ví­rus-jár­vány dél-kore­ai ter­je­dé­se miatt. Az ázsi­ai ország­ban 15 761 fer­tő­zött­je és 306 halá­los áldo­za­ta van a vírus­nak. Ked­den már az ötö­dik egy­mást köve­tő napon halad­ta meg a szá­zat az új ese­tek száma.

A had­gya­kor­lat­ról ITT írtunk korábban.

For­rás: MTI / Magyar Nemzet