Hírek Amerikai hirek Meg­kez­dő­dött a Trump-kor­szak ered­mé­nye­i­nek a visszafordítása

Meg­kez­dő­dött a Trump-kor­szak ered­mé­nye­i­nek a visszafordítása

Órák­kal azután, hogy beik­tat­ták az Egye­sült Álla­mok 46. elnö­ké­nek, a demok­ra­ta pár­ti Joe Biden meg­kezd­te előd­je, a repub­li­ká­nus Donald Trump kor­mány­za­ta által hozott intéz­ke­dé­sek néme­lyi­ké­nek vissza­for­dí­tá­sát. Biden össze­sen 15 elnö­ki ren­de­le­tet írt alá. Ezek között:

  • a koro­na­ví­rus-jár­vány meg­fé­ke­zé­sé­re köte­le­ző­vé tet­te a maszk­vi­se­lést az Egye­sült Álla­mok min­den szö­vet­sé­gi kéz­ben lévő épü­le­té­ben és területén;
  • fél tucat ren­de­le­tet írt alá a szi­go­rú beván­dor­lá­si intéz­ke­dé­sek megváltoztatására;
  • ren­de­le­tet írt alá az Egye­sült Álla­mok a pári­zsi klí­ma­egyez­mény­hez való visszatéréséről.

„Nincs vesz­te­get­ni való időnk, ami­kor meg kell küz­de­nünk ezek­kel a vál­sá­gok­kal” – írta Twit­ter-üze­ne­té­ben Joe Biden.

Össze­han­golt járványintézkedések

A koro­na­ví­rus-jár­vány meg­fé­ke­zé­sé­re egye­bek közt száz, szö­vet­sé­gi oltó­köz­pont lét­re­ho­zá­sát ígér­te meg, hogy a beik­ta­tá­sát köve­tő első száz nap­ban száz­mil­lió adag védő­ol­tást lehes­sen bead­ni a koro­na­ví­rus ellen. Egy új hiva­talt is lét­re­hoz­nak az intéz­ke­dé­sek összehangolására.

Biden ezen kívül vissza­for­dít­ja Trump lépé­sét, mellyel az Egye­sült Álla­mo­kat ki akar­ta lép­tet­ni az Egész­ség­ügyi Világ­szer­ve­zet­ből (WHO).

Az új koro­na­ví­rus okoz­ta, Covid – 19 nevű beteg­ség világ­szer­te az Egye­sült Álla­mo­kat sújt­ja leg­in­kább, ahol a jár­vány 11 hónap­ja alatt több mint 24,4 mil­li­ó­an fer­tő­ződ­tek meg, és közel 406 ezren hal­tak már meg a kórban.

Leál­lí­tott kőolaj- és földgázvezeték-projekt

Ren­de­le­tet írt alá Joe Biden a pári­zsi klí­ma­egyez­mény­hez való vissza­té­rés­ről is. Előd­je, Donald Trump, aki kez­det­től fog­va heve­sen állást fog­lalt a világ 195 orszá­ga által 2015-ben alá­írt glo­bá­lis egyez­mény ellen, 2019-ben érte­sí­tet­te az ENSZ‑t az Egye­sült Álla­mok kilé­pé­si szán­dé­ká­ról, és hiva­ta­lo­san tavaly novem­ber­ben von­ta ki orszá­gát az egyez­mény­ből. A volt elnök szá­mos kör­nye­zet­vé­del­mi sza­bá­lyo­zást eny­hí­tett orszá­gá­ban is.

– Arra készü­lünk, hogy úgy vegyük fel a har­cot a klí­ma­vál­to­zás­sal szem­ben, ahogy eddig még nem tet­tük – jelen­tet­te ki az új elnök, mielőtt az Ová­lis Iro­dá­ban alá­ír­ta a ren­de­le­tet. Biden továb­bá ide­ig­le­nes mora­tó­ri­u­mot ren­delt el az Alasz­kai Ter­mé­szet­vé­del­mi Rezer­vá­tum terü­le­tén nem­rég enge­dé­lye­zett kőolaj- és föld­gáz­ki­ter­me­lé­si fej­lesz­té­sek­re, uta­sí­tot­ta a szö­vet­sé­gi ható­sá­go­kat, hogy vizs­gál­ják meg

szi­go­rúbb üzem­anyag-fogyasz­tá­si és káros­anyag-kibo­csá­tá­si szab­vá­nyok bevezetését,

és hoz­zá­lá­tott az Egye­sült Álla­mok és Kana­da között épü­lő Key­sto­ne XL kőolaj- és gáz­ve­ze­ték­re Trump által kiadott enge­dély vissza­vo­ná­sá­hoz. A mint­egy nyolc­mil­li­árd dol­lár­ba kerü­lő, magán­pénz­ből finan­szí­ro­zott gáz­ve­ze­ték napon­ta 830 ezer hor­dó­nyi kőola­jat szál­lí­ta­na a kana­dai Alber­tá­ból az ame­ri­kai Neb­ras­ka állam­ba. A Barack Oba­ma által meg­vé­tó­zott ter­vet Trump hagy­ta jóvá. Biden erről pén­te­ken ter­vez beszél­ge­tést foly­tat­ni Jus­tin Tru­deau kana­dai miniszterelnökkel.

Eny­hébb beván­dor­lá­si szabályok

A teg­nap beik­ta­tott demok­ra­ta pár­ti elnök egy beván­dor­lá­si tör­vényt is beter­jeszt a tör­vény­ho­zás elé, amely lehe­tő­sé­get terem­te­ne az állam­pol­gár­ság sok­éves táv­lat­ban való meg­szer­zé­sé­re az Egye­sült Álla­mok­ban jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dó beván­dor­lók mil­li­ó­i­nak. Jen Psa­ki elnö­ki szó­vi­vő a saj­tó­nak meg­erő­sí­tet­te, hogy a Fehér Ház­ban ünne­pé­lye­sen alá­írt ren­de­le­tek között szerepel

  • a 13, több­sé­gé­ben musz­lim lakos­sá­gú és afri­kai ország állam­pol­gá­ra­i­val szem­ben érvény­ben lévő beuta­zá­si tila­lom azon­na­li feloldása;
  • az ame­ri­kai – mexi­kói határ­fal épít­ke­zé­sé­nek leállítása;
  • a gye­rek­ként az Egye­sült Álla­mok­ba került ille­gá­lis beván­dor­ló­kat a kito­lon­co­lás­tól védő DACA-prog­ram folytatása;
  • a bel­föl­di beván­dor­lás­ügyi eljá­rá­sok szi­go­rí­tá­sát elő­író Trump-ren­de­let megsemmisítése;
  • Trump azon ren­de­le­té­nek érvény­te­le­ní­té­se, amely meg­til­ta­ná az Egye­sült Álla­mok­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dók­nak a kong­resszu­si válasz­tá­si kör­ze­tek lélek­szá­má­ba való beszámítását.

Donald Trump ame­ri­kai elnök beszél a Texas állam­be­li Ala­mó­ban, ahol meg­né­zi az ame­ri­kai – mexi­kói hatá­ron az ille­gá­lis beván­dor­lás meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra épí­tett kerí­tést 2021. janu­ár 12-én.
Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

Biden azt ter­ve­zi, hogy janu­ár 29-én továb­bi elnö­ki ren­de­le­te­ket ad ki egye­bek közt a mene­dék­jo­gi eljá­rá­sok meg­erő­sí­té­sé­ről és egy külön­le­ges cso­port meg­ala­kí­tá­sá­ról az elő­ző elnök határ­po­li­ti­ká­ja követ­kez­té­ben szét­sza­kí­tott csa­lá­dok újraegyesítésére.

A fel­so­rolt elnö­ki ren­de­le­tek meg­va­ló­sí­tá­sa a hír­ügy­nök­ség sze­rint könnyebb­nek ígér­ke­zik, mint a kong­resszus­sal elfo­gad­tat­ni Biden nagy­ra­vá­gyó beván­dor­lá­si tör­vé­nyé­nek ter­ve­ze­tét. Ez utóbbi

nyolc­éves folya­ma­tot ala­kí­ta­na ki az állam­pol­gár­ság meg­szer­zé­sé­re az ország­ban ille­gá­li­san tar­tóz­ko­dó mint­egy 11 mil­lió beván­dor­ló nagy része számára.

A prog­ram­ra jelent­kez­ni jogo­sult beván­dor­lók öt évre szó­ló ide­ig­le­nes stá­tusz­hoz jut­ná­nak, amely­nek letel­té­vel zöld­kár­tyát, azaz állan­dó tar­tóz­ko­dá­si enge­délyt kap­ná­nak, s továb­bi három év eltel­té­vel folya­mod­hat­ná­nak az állam­pol­gár­sá­gért. A ter­ve­zett beván­dor­lá­si tör­vény elfo­gad­ta­tá­sa azon­ban rend­kí­vül nehéz­nek bizo­nyul­hat a demok­ra­ták szűk kép­vi­se­lő­há­zi több­sé­ge és a tel­je­sen kiegyen­sú­lyo­zott sze­ná­tu­si erő­vi­szo­nyok közepette.

Biden: Egy­ség­re van szükség

– Ma nem egy jelölt, hanem egy ügy, a demok­rá­cia ügyé­nek győ­zel­mét ünne­pel­jük – mond­ta teg­na­pi beik­ta­tá­si beszé­dé­ben Joe Biden. Az új ame­ri­kai elnök hang­sú­lyoz­ta: min­den ere­jé­vel azon lesz, hogy egye­sít­se a nem­ze­tet. – Ez a demok­rá­cia nap­ja, a remény, a meg­úju­lás és az eltö­kélt­ség nap­ja – hang­sú­lyoz­ta. Újra meg­ta­nul­tuk, hogy a demok­rá­cia érté­kes és töré­keny – húz­ta alá a 78 éves elnök az elmúlt idő­szak ese­mé­nye­i­re utal­va. A kihí­vá­sok legyő­zé­sé­hez nem elég a szó, egy­ség­re van szük­ség – jegyez­te meg.

Joe Biden beszé­det mond, miu­tán az Egye­sült Álla­mok 46. elnö­ke­ként letet­te hiva­ta­li eskü­jét a tör­vény­ho­zás washing­to­ni épü­le­té­nek, a Capi­to­li­um­nak a nyu­ga­ti hom­lok­za­tá­nál tar­tott beik­ta­tá­si ünnep­sé­gen 2021. janu­ár 20-án
Fotó: MTI/EPA/Pool/Michael Reynolds

Meg­ígér­te, hogy min­den ame­ri­kai elnö­ke lesz, és ugyan­olyan elszánt­ság­gal küzd azo­kért, akik nem támo­gat­ják, mint azo­kért, akik igen. – Egy­ség­re van szük­ség, hogy fel­ve­gyük a har­cot az ellen­sé­ge­ink­kel: a düh­vel, a kese­rű­ség­gel, a gyű­lö­let­tel, a szél­ső­sé­ges­ség­gel, a tör­vény­te­len­ség­gel, az erő­szak­kal, a beteg­ség­gel, a mun­ka­nél­kü­li­ség­gel és a remény­te­len­ség­gel – han­goz­tat­ta. Beszé­dé­ben Biden kitért a koro­na­ví­rus-jár­vány okoz­ta nehéz­sé­gek­re is, és arra kér­te a jelen­lé­vő­ket, hogy mond­ja­nak néma imát azért a négy­száz­ezer embe­rért, akik éle­tü­ket vesz­tet­ték a vírus okoz­ta beteg­ség­ben. A nem­zet­kö­zi közös­ség­nek az elnök azt üzen­te: véget vet előd­je – a repub­li­ká­nus pár­ti Donald Trump – elszi­ge­te­lő­dés­re törek­vő poli­ti­ká­já­nak, és veze­té­se alatt Ame­ri­ka újra azon lesz, hogy part­ne­re­i­vel együtt­mű­köd­ve kive­gye a részét a glo­bá­lis prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ból. – Ame­ri­ka nem pusz­ta erő­vel fog­ja vezet­ni a vilá­got, hanem a pél­da ere­jé­vel – tet­te hozzá.

Biden beik­ta­tá­sán Bill Clin­ton, Geor­ge W. Bush és Barack Oba­ma volt elnö­kök is meg­je­len­tek, viszont nem ment el a lekö­szö­nő Donald Trump.

For­rás: Magyar Nemzet