Hírek Magyarországi hírek Meg­kez­dő­dik az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus, íme az első napi program

Meg­kez­dő­dik az Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus, íme az első napi program

Vasár­nap dél­után kez­dő­dik és jövő vasár­na­pig tart az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus Budapesten.

A meg­nyi­tó ünnep­ség A HŐSÖK TERÉN DÉLUTÁN HÁROM ÓRAKOR KULTURÁLIS MŰSORRAL KEZDŐDIK, ame­lyen fel­lép mások mel­lett Baritz Ger­gő éne­kes, Lack­fi János köl­tő, Rákász Ger­gely orgo­na­mű­vész, a kong­resszus­ra meg­ala­kult 800 tagú kórus és a Wei­ner Leó Kato­li­kus Zene­is­ko­la-Alap­fo­kú Művé­sze­ti Isko­la és Zene­mű­vé­sze­ti Szak­gim­ná­zi­um zenekara.

A műsor része a MAGYARORSZÁG, MÁRIA ORSZÁGA című elő­adás, ame­lyet Káel Csa­ba rendezett.

A Hősök tere lesz a nyi­tó- és záró­ese­mé­nyek hely­szí­ne
FORRÁS: KÁLLÓ PÉTER – ORIGO

A négy óra­kor kez­dő­dő szent­mi­se főce­leb­rán­sa Ange­lo Bagnas­co bíbo­ros, az Euró­pai Püs­pö­ki Kon­fe­ren­ci­ák Taná­csá­nak elnö­ke lesz. A SZENTMISÉN TÖBB MINT EZER GYEREK LESZ ELSŐÁLDOZÓ. A prog­ra­mon regiszt­rá­ció nél­kül is részt lehet venni.

Az elő­adá­so­kat, szent­mi­sé­ket, szent­ség­imá­dá­so­kat, kör­me­ne­tet és szá­mos más lel­ki és kul­tu­rá­lis prog­ra­mot fel­vo­nul­ta­tó egy­he­tes világ­ese­mény cél­ja az eucha­risz­tia meg­is­me­ré­sé­nek és tisz­te­le­té­nek elmé­lyí­té­se. A ren­dez­vény­so­ro­zat főbb hely­szí­nei a Hősök tere, a Hung­ex­po, a Szent Ist­ván-bazi­li­ka előt­ti tér, a Széll Kál­mán tér és az Örs vezér tere.

A kong­resszus záró szent­mi­sé­jét, az úgy­ne­ve­zett sta­tio orbist szep­tem­ber 12-én Ferenc pápa mutat­ja be a Hősök terén.

For­rás: Ori​go​.hu / MTI