Hírek Elszakított területi hirek Meg­je­len­tek a Szü­lő­föl­dön Magya­rul prog­ram új felhívásai

Meg­je­len­tek a Szü­lő­föl­dön Magya­rul prog­ram új felhívásai

Meg­je­len­tek a hatá­ron túli terü­le­te­ken a magyar nyel­vű okta­tást és neve­lést támo­ga­tó, a magyar isko­la­vá­lasz­tást ösz­tön­ző Szü­lő­föl­dön magya­rul prog­ram idei fel­hí­vá­sai – jelen­tet­te be Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra szer­dán Buda­pes­ten, sajtótájékoztatón. 

A prog­ram­ban azok a szü­lők igé­nyel­het­nek neve­lé­si, okta­tá­si, vala­mint tan­könyv- és tan­esz­köz-támo­ga­tást, akik­nek a gyer­me­kei Magyar­or­szág hatá­ra­in kívül magyar tan­nyel­vű óvo­dá­ban, isko­lá­ban tanul­nak vagy választ­ha­tó tan­tárgy­ként tanul­ják a magyart. A Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. által meg­hir­de­tett pályá­zat értel­mé­ben min­den magya­rul tanu­ló gyer­mek, fia­tal 22 400 forint érté­kű támo­ga­tást kap, ame­lyet a szü­lők pályá­zat benyúj­tá­sá­val igényelhetnek..

Potá­pi Árpád János a prog­ram idei fő újdon­sá­gá­nak nevez­te, hogy az eddi­gi jel­ké­pes, a fel­ső­ok­ta­tás­ban tanu­lók­nak járó 2800 forint érté­kű hall­ga­tói támo­ga­tás 22 400 forint­ra emelkedik.

A továb­bi vár­ha­tó támo­ga­tá­si újdon­sá­gok­ra tér­ve az állam­tit­kár utalt arra, hogy ter­ve­zik az okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tás kiter­jesz­té­sét a böl­cső­dés­ko­rú gyer­me­kek­re is, vár­ha­tó­an idén ősz­től, egy másik pályá­zat keretében.

Így „a böl­cső­dé­től egé­szen a dip­lo­má­ig magyar tan­nyel­vű okta­tás­ban részt­ve­vő, gye­re­ke­ket, fia­ta­lo­kat támo­gat­ja a magyar kor­mány azért, hogy a magyar nyel­vű intéz­mé­nye­ket válasszák, magya­rul szo­ci­a­li­zá­lód­ja­nak, sze­rez­ze­nek okle­ve­le­ket, dip­lo­má­kat” – hangoztatta.

Az állam­tit­kár fel­idéz­te: az okta­tá­si-neve­lé­si támo­ga­tás­ról 2001-ben dön­tött a kor­mány, 2002-ben folyó­sí­tot­ták az első össze­ge­ket, 2011-től pedig már az óvo­dás­ko­rú gyer­me­ke­ket is támo­gat­ják. A támo­ga­tást a Kár­pát-meden­ce orszá­ga­i­ban – Romá­ni­á­ban, Szlo­vá­ki­á­ban, Szer­bi­á­ban, Ukraj­ná­ban, Hor­vát­or­szág­ban és Szlo­vé­ni­á­ban – élő magya­rok igé­nyel­he­tik, a lebo­nyo­lí­tás­ban alap­ve­tő­en az otta­ni magyar peda­gó­gus­szer­ve­ze­tek, Ukraj­ná­ban pedig a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség (KMKSZ) jóté­kony­sá­gi ala­pít­vá­nya vesz részt.

Potá­pi Árpád János emlé­kez­te­tett arra is, hogy az idén 5,24 mil­li­árd forint keret­össze­gű prog­ram tava­lyi költ­ség­ve­té­se mint­egy 5 mil­li­árd forint volt, amely­ből 224 ezer gye­re­ket segí­tet­tek. Kitért arra is, hogy a kör­nye­ző orszá­gok­ban álta­lá­ban véve a magyar álta­lá­nos és közép­is­ko­lá­sok szá­ma stag­nál, az óvo­dás­ko­rú­ak­nál azon­ban „eny­he emel­ke­dés” tapasz­tal­ha­tó, ami a Kár­pát-meden­cei óvo­da­fej­lesz­té­si prog­ram ered­mé­nye­i­nek is köszönhető.

A nem­zet­po­li­ti­kai állam­tit­kár­ság az MTI-nek eljut­ta­tott tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint utób­bi kere­té­ben a magyar kor­mány 179 új óvo­da és böl­cső­de meg­épí­tést, vala­mint 713 intéz­mény fel­újí­tá­sát támo­gat­ta szer­te a Kárpát-medencében.

A fel­hí­vá­sok a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő hon­lap­ján (https://​bgazrt​.hu) érhe­tők el.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu