Hírek Magyarországi hírek Meg­je­len­tek a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor-prog­ram és a Pető­fi Sán­dor-prog­ram idei felhívásai

Meg­je­len­tek a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor-prog­ram és a Pető­fi Sán­dor-prog­ram idei felhívásai

Megje­len­tek a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor-prog­ram és a Pető­fi Sán­dor-prog­ram idei fel­hí­vá­sai – jelen­tet­te be a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra szombaton.

Potá­pi Árpád János az MTI-hez eljut­ta­tott vide­o­nyi­lat­ko­za­tá­ban a két prog­ra­mot a nem­zet­po­li­ti­ka zász­lós­ha­jó­i­nak nevez­te. A cél, hogy segít­sék a világ külön­bö­ző pont­ja­in, diasz­pó­rá­ban, illet­ve szór­vány­ban élő magyar közös­sé­ge­ket a kikül­dött ösz­tön­dí­ja­sok­kal – tet­te hoz­zá. Közöl­te: a két prog­ram­ban már több mint ezer ösz­tön­dí­jas tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot Kana­dá­tól Új-Zélandig.

Júni­us 15-étől ismét meg­nyí­lik a jelent­ke­zés mind­két prog­ram­ra: vár­ják a nem­zet iránt elkö­te­le­zett, 18. élet­évü­ket betöl­tött olyan magyar állam­pol­gá­rok pályá­za­tát, akik jár­ta­sak a közös­ség­szer­ve­zés­ben, és úgy érzik, van olyan tudá­suk, kész­sé­gük, amit átad­hat­nak a diasz­pó­rá­ban, szór­vány­ban élő magya­rok­nak; lehet jelent­kez­ni akár Magyar­or­szág­ról, akár a hatá­ron túlról.

Rész­le­tek és jelent­ke­zés a kul​hon​ima​gya​rok​.hu oldalon.

Haj­rá, fia­ta­lok és idő­seb­bek egy­aránt, vár­juk a jelent­ke­ző­ket!” 

– zár­ta nyi­lat­ko­za­tát Potá­pi Árpád János.

A Minisz­ter­el­nök­ség Nem­zet­po­li­ti­ká­ért Fele­lős Állam­tit­kár­sá­ga szom­ba­ton azt közöl­te az MTI-vel, hogy a 2024/2025. évi fel­hí­vás kere­té­ben a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor Prog­ram ese­té­ben az észa­ki fél­te­ke orszá­ga­i­ba lehet pályá­za­tot benyúj­ta­ni, a Pető­fi Sán­dor Prog­ram kere­té­ben pedig a szom­szé­dos orszá­gok szór­vány­ma­gyar vidé­ke­i­re utaz­hat­nak ösztöndíjasok.

A fel­hí­vás­ban kiemel­ték, hogy a prog­ram­ra jelent­ke­zők négy fel­adat­kör közül választ­hat­nak a jelent­ke­zés benyúj­tá­sa­kor: cser­kész­te­vé­keny­ség, hagyo­mány­őr­zés (nép­ze­ne, nép­tánc, népi kéz­mű­ves­ség), okta­tói és neve­lői mun­ka, vala­mint közös­sé­gi, sport‑, média- és kul­tu­rá­lis tevé­keny­ség ellátása.

A Kőrö­si Cso­ma Sán­dor Prog­ram friss fel­hí­vá­sá­nak cél­te­rü­le­tei: Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok, Euró­pa (Auszt­ria, Bel­gi­um, Bosz­nia-Her­ce­go­vi­na, Bul­gá­ria, Cip­rus, Cseh­or­szág, Dánia, Egye­sült Király­ság, Észak-Mace­dó­nia, Finn­or­szág, Fran­cia­or­szág, Hol­lan­dia, Íror­szág, Izland, Len­gyel­or­szág, Német­or­szág, Nor­vé­gia, Olasz­or­szág, Por­tu­gá­lia, Spa­nyol­or­szág, Svájc, Svéd­or­szág), Izra­el, Kana­da és Törökország.

A Pető­fi Sán­dor Prog­ram cél­te­rü­le­tei: Hor­vát­or­szág, Romá­nia, Szer­bia, Szlo­vá­kia és Szlo­vé­nia – tet­ték hozzá.

Az új prog­ram­sza­kasz­ban a két prog­ram kere­té­ben 125 fő vehet részt – írták.

A pályá­zat­ra júni­us 15-től júli­us 14. éjfé­lig lehet jelent­kez­ni elekt­ro­ni­kus úton – közöl­ték, hoz­zá­té­ve: a fel­hí­vás és a jelent­ke­zés továb­bi rész­le­tei a www​.kul​hon​ima​gya​rok​.hu olda­lon olvashatóak.

For­rás: hira​do​.hu