Hírek Magyarországi hírek Meg­je­lent a Nem­ze­ti újra­kez­dés prog­ram pályá­za­ti fel­hí­vá­sa a kül­ho­ni magyar szer­ve­ze­tek támogatására

Meg­je­lent a Nem­ze­ti újra­kez­dés prog­ram pályá­za­ti fel­hí­vá­sa a kül­ho­ni magyar szer­ve­ze­tek támogatására

Hat terü­le­ten támo­gat­ja a kül­ho­ni magyar szer­ve­ze­te­ket a nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár­ság új pályá­za­ti kiírá­sa, amely ked­den jelent meg Nem­ze­ti újra­kez­dés prog­ram néven – jelen­tet­te be a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón, Buda­pes­ten. Potá­pi Árpád János közöl­te: a kor­mány 2011-től hir­det pályá­za­ti fel­hí­vá­so­kat a kül­ho­ni magyar szer­ve­ze­tek szá­má­ra műkö­dés, fej­lesz­tés, esz­köz­be­szer­zés, ren­dez­vé­nyek, prog­ra­mok támo­ga­tá­sa cél­já­ból, ami­vel éven­te több ezer ilyen szer­ve­zet tevé­keny­sé­gét segítik.

Kiemel­te, idén a koráb­ban több prog­ram része­ként nyúj­tott támo­ga­tá­so­kat és pályá­za­ti fel­hí­vá­so­kat Nem­ze­ti újra­kez­dé­si prog­ram cím­mel egy­sé­ge­sí­tik. Abban hat – okta­tá­si, kul­tu­rá­lis, egy­há­zi, sport‑, ifjú­sá­gi, cser­kész- és közös­sé­gi, vala­mint diasz­pó­ra – alprog­ram sze­re­pel. Az állam­tit­kár hang­sú­lyoz­ta: a ked­den meg­hir­de­tett első nagy kiírás­ban műkö­dés­re, fej­lesz­tés­re, esz­köz­be­szer­zés­re lehet pályáz­ni ápri­lis 15-től május 14-ig. A támo­ga­tá­si keret­összeg más­fél mil­li­árd forint, amely­ből a szer­ve­ze­tek három­száz­ezer és ötmil­lió forint közöt­ti össze­get igé­nyel­het­nek vissza nem térí­ten­dő támogatásként.

A jogo­sul­tak köré­vel kap­cso­lat­ban kifej­tet­te, hogy pél­dá­ul az okta­tá­si alprog­ra­mok­ban min­den olyan szer­ve­zet pályáz­hat, amely­nek léte­sí­tő okira­tá­ban sze­re­pel az okta­tá­si tevé­keny­ség, a kul­tu­rá­lis alprog­ram for­rá­sa­i­ra pedig min­den kul­tu­rá­lis tevé­keny­sé­get vég­ző szer­ve­zet aspi­rál­hat. Szólt arról is, hogy a diasz­pó­ra-alprog­ram­ban külön biz­to­sí­ta­nak pályá­za­ti lehe­tő­sé­get a diasz­pó­ra­szer­ve­ze­tek­nek, illet­ve hét­vé­gi magyar isko­lák szer­ve­zé­sé­hez. Beszá­molt arról is, hogy a nem­ze­ti újra­kez­dés éve része­ként min­den hónap­ban kiemel­nek egy-egy témát: janu­ár­ban a sport volt, feb­ru­ár­ban a gyer­mek­egész­ség, már­ci­us­ban a közös­sé­gek, ápri­lis­ban pedig a tanulás.

Potá­pi Árpád János utalt arra is, hogy a nem­zet­po­li­ti­ka tavaly a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt jelen­tő­sen átala­kult, s kiemelt cél­nak nevez­te a kül­ho­ni magyar intéz­mé­nyek és szer­ve­ze­tek fenn­tart­ha­tó műkö­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sát a pan­dé­mia alatt is. Tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a prog­ram máso­dik nagy kiírá­sá­ban lehet prog­ra­mok és ren­dez­vé­nyek támo­ga­tá­sá­ra pályáz­ni a későb­bi­ek­ben, azo­kat a jár­vány­hely­zet függ­vé­nyé­ben hir­de­tik majd meg. Fel­hív­ta a figyel­met arra is, hogy mind az anya­or­szág­ban, mind a hatá­ron túli terü­le­te­ken akkor indul­hat újra az élet, ha az oltot­tak szá­ma minél maga­sabb, ezért min­den­kit az oltás fel­vé­te­lé­re buz­dí­tott az államtitkár.

 A Minisz­ter­el­nök­ség MTI-hez eljut­ta­tott írá­sos tájé­koz­ta­tó­ja sze­rint a pályá­za­tok benyúj­tá­sa a Nem­zet­po­li­ti­kai Infor­má­ci­ós Rend­sze­ren (NIR) keresz­tül lehet­sé­ges, a fel­hí­vá­sok elér­he­tő­ek a kul​hon​ima​gya​rok​.hu olda­lon, vala­mint a Beth­len Gábor Alap­ke­ze­lő Zrt. hon­lap­ján (bgazrt​.hu).

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu / MTI, Fotó: MTI/Mohai Balázs