Hírek Elszakított területi hirek Még­is meg­tart­ják Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak napját

Még­is meg­tart­ják Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak napját

A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt nehéz körül­mé­nyek között, de még­is meg­tart­ják Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­ját – jelen­tet­te be ked­den Izsák Balázs, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács (SZNT) elnöke.

Amint az MTI-hez eljut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ben közöl­te: szem­be kell néz­ni azzal a hely­zet­tel, hogy a koro­na­ví­rus-jár­vány ter­je­dé­se miatt a gyü­le­ke­zé­si jogot több hely­ség­ben kor­lá­toz­ták a ható­sá­gok. Arra kér­te a helyi szer­ve­ző­ket, hogy vegyék figye­lem­be a hatá­lyos kor­lá­to­zó intézkedéseket.

„Ilyen körül­mé­nyek között kér­jük egy­részt azon tele­pü­lé­sek lakó­it, ahol nem lehet gyü­le­kez­ni, hogy ott­ho­na­ik­ban emlé­kez­ze­nek meg Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­já­ról, az abla­kok­ba kihe­lye­zett gyer­tyák­kal, a szé­kely zász­ló kitű­zé­sé­vel, vagy aki­nek erre lehe­tő­sé­ge van, egy lár­ma­fa, egy mág­lya meg­gyúj­tá­sá­val a saját udva­rá­ban vagy kert­jé­ben, vagy eset­leg egy­há­zi vagy köz­bir­to­kos­sá­gi magán­te­rü­le­ten” – közöl­te az SZNT elnöke.

Izsák Balázs ugyan­ak­kor kije­len­tet­te: sem­mi­lyen kor­lá­to­zó intéz­ke­dés nem tilt­ja viszont a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács pol­gá­ri kez­de­mé­nye­zé­sé­nek alá­írá­sát, vala­mint az erre buz­dí­tó közös­sé­gi olda­lak nép­sze­rű­sí­té­sét. És sem­mi, de sem­mi nem tilt­ja, hogy közö­sen imád­koz­zunk Szé­kely­föld autonómiájáért.

For­rás: Demokrata