Hírek Elszakított területi hirek Meg­halt Cea­ușes­cu „sír­ásó­ja”

Meg­halt Cea­ușes­cu „sír­ásó­ja”

Kilenc­ven­két éves koráb­ban meg­halt az Egye­sült Álla­mok­ban Ion Mihai Pace­pa, a román kom­mu­nis­ta kül­föl­di hír­szer­zés (DIE) egy­ko­ri helyet­tes vezetője.

Koro­na­ví­rus-fer­tő­zés követ­kez­té­ben meg­halt Ion Mihai Pace­pa, egy­ko­ri román hír­szer­ző tiszt, volt altá­bor­nagy – írja a Maszol. Pace­pa 1978 júli­u­sá­ban disszi­dált az Egye­sült Álla­mok­ba. Romá­ni­á­ból tör­té­nő távo­zá­sa után szá­mos köny­vet és újság­cik­ket írt a kom­mu­nis­ta tit­kos­szol­gá­la­tok bel­ső műkö­dé­si mecha­niz­mu­sa­i­ról. Leg­is­mer­tebb műve az 1987-ben meg­je­lent Vörös hori­zon­tok (Red hori­zons). A könyv a Cea­ușes­cu-házas­pár­ról és a román tota­li­ta­riz­mus műkö­dé­sé­ről szól. 

Disszi­dá­lá­sá­nak ide­jén Pace­pa egy­ide­jű­leg volt Nic­o­lae Cea­ușes­cu tanács­adó­ja, hír­szer­zé­sé­nek veze­tő­je, vala­mint állam­tit­kár a bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban. Azután disszi­dált, hogy az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban Jimmy Car­ter elnök­től poli­ti­kai mene­dék­jo­got kapott. Távo­zá­sa után Romá­ni­á­ban halál­ta ítél­ték nem­zet­áru­lá­sért, Nic­o­lae Cea­ușes­cu egy­mil­lió dol­lá­ros vér­dí­jat tűzött ki a fejére. 

Ion Mihai Pace­pa az ame­ri­kai CIA-vel közö­sen dol­go­zott szá­mos, a volt kele­ti blokk ellen irá­nyu­ló tit­kos­szol­gá­la­ti műveleten.

For­rás: Man​di​ner​.hu