Hírek Amerikai hirek Meg­hac­kel­ték az USA válasz­tá­si szer­ve­rét, így nyer­he­tett Biden

Meg­hac­kel­ték az USA válasz­tá­si szer­ve­rét, így nyer­he­tett Biden

Iga­zá­ból a baj az, hogy egy­ál­ta­lán nem meg­bíz­ha­tó a válasz­tást lebo­nyo­lí­tó rend­szer, attól füg­get­le­nül, hogy kit hir­det­tek ki nyer­tes­nek 2020-ban ebben a (kiber)harcban, amit válasz­tás­nak nevezünk.

Egy ame­ri­kai hír­por­tál tévé­csa­tor­ná­ja arról szá­molt be, hogy már a fel­té­te­le­zés is kép­te­len­ség, hogy legi­tim lett vol­na a válasz­tás és annak ered­mé­nye, és az ame­ri­kai embe­rek­nek hazud­nak, ami­kor azt mond­ják, hogy a válasz­tás­hoz hasz­nált szoft­ver inter­net­el­éré­si hiba miatt állt le, majd indult újra, és muta­tott kizá­ró­lag Joe Biden­re vok­so­ló eredményt.

A News­max műso­rá­ban kifej­tet­ték, hogy hazug­ság az az állí­tás, misze­rint az álla­mok válasz­tás­hoz alkal­ma­zott szoft­ve­re­i­nek meg­sza­kadt az inter­net­kap­cso­la­ta. Sze­rin­tük ez igaz lehet egyes szá­mí­tó­gé­pek­re, de nemes egy­sze­rű­ség­gel nem lehet igaz a rend­szer adatbázisaira.A sza­va­za­to­kat Német­or­szág­ban, egy frank­fur­ti szer­ve­ren tárolják

– derí­tet­te ki a portál.

Kiber­biz­ton­sá­gi nyo­mo­zók infor­má­ci­ói alap­ján a válasz­tást lebo­nyo­lí­tó rend­szer, ame­lyet 28 (!) állam­ban hasz­nál­nak, német szer­ve­re­ket hasz­nál, és jó eséllyel egy QSnatch nevű kár­te­vő szoft­ver­rel fertőzött.

A por­tál kap­cso­lat­ba lépett egy dal­la­si nyo­mo­zó­iro­dá­val, akik sze­rin­ta szoft­ver for­rás­kód­já­ba van beágyaz­va a QSnatch,

tehát ele­ve úgy lett kita­lál­va, hogy ott legyen a kártevő.

Ami még ijesz­tőbb, hogy innen­től kezd­ve gya­kor­la­ti­lag mind­egy, hogy milyen vir­tu­á­lis erő­döt épí­te­nek köré a hoz­zá­ér­tők, ugyan­is a for­rás­kód­ban talált kis­ka­pu rést kínál a hac­ke­rek­nek, így bár­mi­lyen ered­ményt meg tud­nak vál­toz­tat­ni a fel­hő­ben, és vissza tud­ják töl­te­ni a megyei adat­bá­zi­sok­ba úgy, hogy az ere­de­ti infor­má­ci­ót vissza se lehes­sen állítani.

Ezzel a biz­ton­sá­gi rés­sel iga­zá­b­ól­meg lehet vál­toz­tat­ni bár­mi­lyen sza­va­za­tot a kibertérben.

És akkor még nem beszél­tünk a papír­ala­pú sza­va­za­tok manipulálásáról…

A sza­va­za­tok elő­ször a megyei, majd az álla­mi rend­sze­ren fut­nak át, onnan az adott terü­let válasz­tá­sért fele­lős meg­bí­zott cége továb­bít­ja az ada­to­kat, ahon­nan azok végül a médi­á­hoz is eljut­nak. Elég kicsit is bele­gon­dol­ni, hány lépés van a valós sza­va­zat és a hír között, és hány helyen lehet azt módosítani.

Vegyük elő a józan parasz­ti eszün­ket egy pillanatra:

 • Van öt olyan bil­le­gő állam, ahol demok­ra­ta a kormányzó.
 • Hir­te­len mind az öt állam­ban leáll a sza­va­zás – pon­to­san ugyanakkor.
 • Három órá­val később a rend­szer hely­re­áll – mindenhol.
 • Joe Biden több száz­ezer sza­va­za­tot kap.
 • Donald Trump egy dara­bot sem.

Egy pél­da, hogy még össze­tet­tebb legyen a prob­lé­ma: Wis­con­sin­ban 3,6 mil­lió regiszt­rált sza­va­zó­ból 3,3 mil­lió sza­va­zott az ada­tok sze­rint. Ez 90%-os rész­vé­te­li arány. Soha a tör­té­ne­lem­ben ilyen nagy érdek­lő­dést nem muta­tott a tár­sa­da­lom egy válasz­tás ide­jén sem.

Az opci­ó­ink tehát a következők:

 1. Elhisszük, hogy hir­te­len tíz­ből kilenc ember tény­leg vet­te a fárad­sá­got, és sza­va­zott (lehe­tő­leg Biden­re, ha aznap ebéd után mond­juk lepi­hent, mert, ugye, minél később sza­va­zol, annál nagyobb eséllyel vok­solsz Bidenre).
 2. Elhisszük, hogy min­den igaz, mert a Trump-sza­va­zók korán kel­nek, csak nem vol­tak elegen.
 3. Nem fog­lal­ko­zunk ilye­nek­kel, mert úgy­sem vál­to­zik sem­mi (mond­juk akkor nem jön ki a 109).
 4. Gya­nús­nak talál­juk az egé­szet, mert egé­szen egy­sze­rű­en lehe­tet­len, hogy sen­ki ne sza­vaz­zon Trum­pra az utó­lag ismer­te­tett sza­va­zat­szá­mok alap­ján, és egyet­ér­tünk azzal, hogy ki kell derí­te­ni, mi az igaz­ság, mert nem sze­ret­jük, ha hazud­nak nekünk, és helyet­tünk szavaznak.

A Ken­tu­cky állam válasz­tá­si rend­sze­rét és annak tisz­tes­sé­ges­sé­gét ellen­őr­ző és fenn­tar­tó kiber­biz­ton­sá­gi cég veze­tő­je azt nyi­lat­koz­ta, hogy lénye­gé­ben bár­mit meg lehet vál­toz­tat­ni a rend­szer­ben, olyan gyen­ge a védel­me, és utó­lag még azt sem lehet meg­néz­ni, mi volt az ere­de­ti sza­va­zat, hon­nan jött, mikor és hogyan vál­toz­tat­ták meg.

Szak­em­be­rek meg­pró­bál­ták a véde­lem rése­i­nek fel­tér­ké­pe­zé­se miatt fel­tör­ni a rend­szert, és arra jutot­tak, hogy több­fé­le­kép­pen lehet egy sza­va­za­tot megváltoztatni:

 • a sza­va­zás helyszínén,
 • a táb­lá­zat­ba való beik­ta­tás­kor (szoft­ver­hec­ke­lés),
 • magá­ban az adatbázisban,
 • és módo­sít­ha­tó maga a szoft­ver is, amely továb­bít­ja az információt.

Trump tíz­ezer sza­va­za­tot veszí­tett három penn­syl­va­ni­ai megyé­ből perc­re pon­to­san ugyanakkor.

Ebből a szem­pont­ból való­já­ban mind­egy is, hogy ki kire sza­va­zott, vagy milyen poli­ti­kai néze­te­ket vall: nagyon gya­nús, ahogy a szá­mok mági­ku­san változnak.

(Azt inkább már meg sem emlí­tem, hogy az összes ilyen mese­be­li szám­hó­kusz­pó­kusz Biden érde­ke­it szolgálta.)

For­rás: 888​.hu