Hírek Elszakított területi hirek Meg­fé­lem­lí­tés Kár­pát­al­ján: fegy­ve­re­sek jelen­tek meg több magyar intézménynél

Meg­fé­lem­lí­tés Kár­pát­al­ján: fegy­ve­re­sek jelen­tek meg több magyar intézménynél

„Az egy­ér­tel­mű­en nyo­más­gya­kor­lás­ra és meg­fé­lem­lí­tés­re uta­ló ható­sá­gi veg­zá­lás érde­kes­mód egy­be­esik idő­ben azzal, hogy a múlt héten meg­ta­gad­ták a belé­pést Gre­zsa Ist­ván minisz­te­ri biz­tos­tól, ami ellen a KMKSZ is tiltakozott.”


Az Ukrán Biz­ton­sá­gi Szol­gá­lat (SZBU) fegy­ve­re­sei jelen­tek meg a Kár­pát­al­jai Magyar Kul­tu­rá­lis Szö­vet­ség ung­vá­ri szék­há­zá­nál, a II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­lá­nál Bereg­szász­ban, vala­mint Bren­zovics Lász­ló, KMKSZ elnök ung­vá­ri házá­nál. Emel­lett az Egán Ede Kár­pát­al­jai Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si Köz­pont Jóté­kony­sá­gi Ala­pít­vány­hoz is „ven­dé­gek” érkeztek.

A tit­kos­szol­gá­la­ti hiva­tal köre­i­ben jólér­te­sült Vita­lij Gla­go­la sza­bad­úszó ung­vá­ri újság­író Teleg­ram-csa­tor­ná­ján az elsők között szá­molt be arról, hogy az ügy érin­tett­je­it fik­tív szer­ző­dé­sek meg­kö­té­sé­vel gya­nú­sít­ják, a ható­sá­gok sze­rint ezek fenye­ge­tést jelent­het­nek az ukrán nem­zet­biz­ton­ság­ra néz­ve. Köz­tu­dott, hogy az Ukrán Biz­ton­sá­gi Szol­gá­lat már hosszú ide­je vizs­gá­la­tot foly­tat az “Egán Ede Kár­pát­al­jai Gaz­da­ság­fej­lesz­té­si Köz­pont” Jóté­kony­sá­gi Ala­pít­vány ellen.

A kar​pat​.in​.ua por­tál köz­ben fény­ké­pe­ket osz­tott meg, misze­rint fegy­ve­re­sek és isme­ret­len civi­lek jelen­tek meg a KMKSZ több intéz­mé­nyé­nél, pél­dá­ul a köz­pon­ti ung­vá­ri szék­há­zuk­nál és Bereg­szász­ban, a főis­ko­lán. Az egy­ér­tel­mű­en nyo­más­gya­kor­lás­ra és meg­fé­lem­lí­tés­re uta­ló ható­sá­gi veg­zá­lás érde­kes­mód egy­be­esik idő­ben azzal, hogy a múlt héten meg­ta­gad­ták a belé­pést Gre­zsa Ist­ván minisz­te­ri biz­tos­tól, ami ellen a kul­tu­rá­lis szö­vet­ség til­ta­ko­zott, és egy uszí­tó, magyar­el­le­nes videó is kike­rült a net­re, ami ellen nem volt kifo­gá­sa az ukrán szer­vek­nek. A KMKSZ veze­tő­je elle­ni fel­lé­pés egyes saj­tó­hí­rek sze­rint kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó a megyei tanács­ban zaj­ló koa­lí­ció­kö­tés folya­ma­tá­val is, ilyen alat­to­mos zsa­ro­lás­sal is meg­pró­bál­hat­nak hatást gya­ko­rol­ni a fejleményekre.

For­rás: Kár­pá­ti Igaz Szó, kar​pa​tal​ja​.ma