Hírek Amerikai hirek Meg­ér­ke­zett az első texa­si mig­ráns­szál­lít­mány Bidenékhez

Meg­ér­ke­zett az első texa­si mig­ráns­szál­lít­mány Bidenékhez

Szer­da reg­gel meg­ér­ke­zett az első olyan busz Washing­ton­ba, amely több tucat ille­gá­lis beván­dor­lót szál­lí­tott a texa­si kor­mány­zó, Greg Abb­ott uta­sí­tá­sá­ra az ame­ri­kai fővá­ros­ba – írja a FOX News hír­csa­tor­na honlapja.

Greg Abb­ott a múlt héten jelen­tet­te be, hogy uta­sít­ja a texa­si kataszt­ró­fa­vé­del­mi fel­ügye­le­tet (TDEM), hogy a szö­vet­sé­gi őri­zet­ből Texas állam terü­le­tén sza­ba­don bocsá­tott mig­rán­so­kat szál­lít­sa az ország fővá­ro­sá­ba és más, az álla­mon kívül eső helyekre.

Az első busz szer­dán, helyi idő sze­rint reg­gel 8 óra táj­ban par­kolt le néhány ház­tömb­nyi­re a Capi­to­li­um épü­le­té­től. A mig­rán­sok egye­sé­vel leszáll­tak, majd közöl­ték velük, hogy sza­ba­don távozhatnak.

A TDEM sze­rint Abb­ott ter­ve már most műkö­dik. Ahogy arról a Fox News hír­csa­tor­ná­nak hét­főn beszá­mol­tak, azok a texa­si közös­sé­gek, ame­lyek a mig­rán­sok magas szá­ma miatt koráb­ban segít­sé­gért for­dul­tak hoz­zá­juk, arról szá­mol­tak be, hogy a kor­mány­zó koráb­bi beje­len­té­se óta a szö­vet­sé­gi kor­mány­zat már nem az ő tele­pü­lé­se­i­ken helye­zi el a bevándorlókat.

Koráb­ban sokan két­ség­be von­ták, hogy Abb­ott való­ban komo­lyan gon­dol­ja a mig­rán­sok Washing­ton­ba buszoz­ta­tá­sá­nak ötle­tét; a Fehér Ház sze­rint csu­pán szen­zá­ció­haj­há­szás­ról van szó, és még Matt Scha­e­fer texa­si repub­li­ká­nus kép­vi­se­lő is „pro­pa­gan­dá­nak” titu­lál­ta a tervet.

A TDEM közöl­te, hogy a hét­vé­gén buszo­kat küld­tek a határ­men­ti tele­pü­lé­sek­re, ahol azo­no­sí­tot­ták a kér­dé­ses beván­dor­ló­kat. Az ügy­nök­ség hoz­zá­tet­te, hogy min­den egyes busz akár negy­ven, texa­si tele­pü­lé­se­ken sza­ba­don bocsá­tott mig­ránst tud Washing­ton­ba szállítani.

Tovább­ra is kér­dé­ses azon­ban, a kor­mány­zó­nak jogá­ban áll‑e a mig­rán­so­kat a fővá­ros­ba buszoz­tat­ni, hiszen egy 2012-es leg­fel­sőbb bíró­sá­gi dön­tés értel­mé­ben az egyes szö­vet­sé­gi álla­mok nem alkot­hat­nak saját beván­dor­lás­po­li­ti­kai sza­bá­lyo­kat. Abb­ott sze­rint azon­ban a Biden-kor­mány­zat nem haj­lan­dó meg­fe­le­lő módon kezel­ni a kér­dést. Biden elnök ráadá­sul nem­ré­gi­ben beje­len­tet­te, hogy hatá­lyon kívül helye­zi azt a sza­bá­lyo­zást, amely a világ­jár­vány alatt lehe­tő­vé tet­te az ille­gá­lis mig­rán­sok soron kívü­li kiutasítását.

„A texa­si­ak hatá­ro­zott és átfo­gó stra­té­gi­át köve­tel­nek és érde­mel­nek a hatá­ra­ink meg­vé­dé­sé­re, nem pedig Biden elnök erőt­len veze­té­sét” – mond­ta Abb­ott. – „Miköz­ben a szö­vet­sé­gi kor­mány egy­más után von­ja vissza azo­kat a sza­bá­lyo­zá­so­kat, ame­lyek egy­ko­ron garan­tál­ták a közös­sé­ge­ink biz­ton­sá­gát, a helyi rend­fenn­tar­tó erők azok, akik haj­lan­dók meg­vé­de­ni a texa­si­a­kat a veszé­lyes bűnö­zők­től, a halá­los dro­gok­tól és az ille­gá­lis csempészáruktól.”

For­rás: demok​ra​ta​.hu