Hírek Sport hirek Meg­ér­de­melt dön­tet­len Németországgal!

Meg­ér­de­melt dön­tet­len Németországgal!

Beve­he­tet­len erőd a Pus­kás Aré­na: Fan­tasz­ti­kus han­gu­lat, meg­ér­de­melt dön­tet­len Németországgal!

Újabb bra­vúr a Nem­ze­tek Ligá­já­ban: a magyar válo­ga­tott jó játék­kal, bátor, tak­ti­kus fut­bal­lal 1 – 1‑es dön­tet­lent ját­szott Német­or­szág­gal. A Pus­kás Aré­ná­ban telt ház volt, a han­gu­lat­ra nem talá­lunk sza­va­kat, és megint sike­rült bebi­zo­nyí­ta­ni: ennek a nem­ze­ti csa­pat­nak nagyon erős gerin­ce van. 

A magyar lab­da­rú­gó-válo­ga­tott az utób­bi évek­ben remek ered­mé­nye­ket ért el, és ennek ára van: kezd­jük már ter­mé­sze­tes­nek ven­ni a bra­vú­ro­kat. Nem min­den­ki, de sokan.

És ebben a Nem­ze­tek Ligá­ja-soro­zat­ban sem kel­lett eddig csa­lód­nunk: Ang­li­át bra­vú­ros tel­je­sít­ménnyel legyőz­tük, Olasz­or­szág­ban vál­lal­ha­tó meccsen szen­ved­tünk vere­sé­get, és a har­ma­dik elit-válo­ga­tot­tat, Német­or­szá­got sem vár­tuk esély nélkül.

Esély nél­kül? A fan­tasz­ti­kus han­gu­la­tú Pus­kás Aré­ná­ban már-már kiegyen­lí­tett­nek álmod­tuk az erő­vi­szo­nyo­kat. És éppen így is indult: egy remek táma­dás után Fio­la beadá­sá­ból Sal­lai fejelt kapu­ra, s bár Neu­er hárí­tott, Nagy Zsolt szé­pen bom­bá­zott a léc alá (1 – 0). Fan­tasz­ti­kus kez­dés, még tíz perc sem telt el.

Mielőtt bele­rin­gat­tuk vol­na magun­kat az újabb 1 – 0‑ás siker­be, jött a válasz, és meg­le­he­tő­sen hamar: egy indí­tást elné­zett a véde­lem, Hof­mann kilé­pett, könnye­dén elvit­te Gulá­csi mel­lett, majd a kapu­ba lőtt (1 – 1). 

Ezután is lük­te­tő, kife­je­zet­ten élve­ze­tes maradt a meccs, és nem­csak a néme­tek, a mie­ink is kiala­kí­tot­tak pár kisebb-nagyobb lehe­tő­sé­get. Egy német zic­cer után az első fél­idő végén Fio­la került hely­zet­be, éles szög­ből jól is lőtt, de Neu­er szé­pen védett. Dön­tet­len­nel men­tünk a szünetre. 

A máso­dik fél­idő­ben is magas maradt az iram, job­bá­ra azért Német­or­szág ját­szott fölény­ben, de érez­tük, itt bár­mi lehet. A szur­ko­lás tovább­ra is fan­tasz­ti­kus volt, min­den­ki azt talál­gat­ta, összejön‑e az újabb apró fut­ball­cso­da. A 72. perc­ben hatal­mas lehe­tő­sé­get hagyott ki Német­or­szág, Hof­mann önzet­len volt, és Orbán így menthetett.

Aztán viszont mi sze­rez­het­tük vol­na meg a veze­tést, Szo­bosz­lai gyö­nyö­rű beadá­sa után Ádám Mar­tin Neu­er kezé­be fejelt. Hatal­mas hely­zet volt… Bele­jöt­tünk, a cse­re­ként beállt Gaz­dag lövé­sét véd­te a német kapus, majd megint Ádám Mar­tin követ­ke­zett. Kima­radt ez is. Ez az idő­szak a miénk volt, csak a gól­ra vár­tunk, de arra nagyon.

Aztán nem jött, de nem bán­tuk: a har­ma­dik meccsen össze­jött a máso­dik bra­vúr: 1 – 1‑es dön­tet­len Német­or­szág­gal. Pus­kás Ferenc és a töb­bi legen­da meg ott moso­lyog­hat fent valahol.

A magya­rok ezzel a dön­tet­len­nel meg­őriz­ték máso­dik helyü­ket a cso­port­ban, mely­nek másik szom­ba­ti mér­kő­zé­sén az Euró­pa-baj­nok ola­szok 0 – 0‑ra végez­tek az Eb-ezüst­ér­mes ango­lok ven­dé­ge­ként. Válo­ga­tot­tunk ked­den a sereg­haj­tó Ang­lia ven­dé­ge lesz Wolverhamptonban.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu