Hírek Sport hirek Meg­döb­ben­tő fel­té­telt szab­nak, hogy ki utaz­hat a toki­ói olimpiára

Meg­döb­ben­tő fel­té­telt szab­nak, hogy ki utaz­hat a toki­ói olimpiára

A napok múlá­sá­val egy­re több és több agy­rém-sze­rű javas­lat lát nap­vi­lá­got a nyá­ri olim­pia ren­de­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. A leg­újabb ren­del­ke­zés sze­rint csak azo­kat a kül­föl­di­e­ket (újság­író­kat, szur­ko­ló­kat) enged­nék be az olim­pi­á­ra, akik­nek van okos­te­le­fon­juk és letöl­töt­ték a japá­nok által most kifej­lesz­tett alkalmazást.

Tovább­ra is nyi­tott kér­dés, hogy a júli­us 23-án kez­dő­dő játé­ko­kon ott lehetnek‑e a szur­ko­lók, illet­ve milyen körül­mé­nyek között dol­goz­hat­nak a kül­föl­di újság­írók. A japá­nok most a kül­föld­ről érke­ző láto­ga­tók nyo­mon köve­té­sé­re képes alkal­ma­zást fej­lesz­tet­tek ki, ame­lyet min­den oda érke­ző­nek le kell majd töltenie.Már ha van az ille­tő­nek okos­te­le­fon­ja. Ha nincs, akkor gya­kor­la­ti­lag el se indul­jon Japánba.A helyi szer­ve­zők most azt mond­ják, hogy aki­nek van ilyen készü­lé­ke és le is töl­töt­te az alkal­ma­zást, annak nem kell karan­tén­ba men­nie. A japá­nok­nak néhány hét múl­va vég­le­ges dön­tést kell hoz­ni­uk arról, hogy beengedik‑e a kül­föl­di szur­ko­ló­kat az ország­ba. A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt sokan azt mond­ják, hogy ezt sem­mi­kép­pen nem sza­bad megtenni. 

Az okos­te­le­fo­nok­ra szük­ség lehet Japán­ban az olim­pi­án­FOR­RÁS: AFP/PHILIP FONG

A bal­hé most abból van, hogy az egyik japán vál­la­lat még a hiva­ta­los dön­tés meg­ho­za­ta­la előtt meg­nyer­te azt a ten­dert, ame­lyen kifej­lesz­tik az új, okos­te­le­fon­ra szó­ló alkal­ma­zást. 69 mil­lió dol­lá­ros üzlet­ről van szó, azaz ott sem bab­ra megy a játék. Az alkal­ma­zás csat­la­koz­ni fog a japán kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um elekt­ro­ni­kus vízum­rend­sze­ré­hez, vala­mint a japán egész­ség­ügyi minisz­té­ri­um HER-SYS rend­sze­ré­hez, amely infor­má­ci­ó­kat oszt meg a fertőzöttekről.

A toki­ói játé­kok láto­ga­tó­i­nak köte­le­ző­en ren­del­kez­ni­ük kell okos­te­le­fo­nok­kal, és tele­pí­te­ni­ük kell az alkal­ma­zást is. Cse­ré­be elv­ben men­te­sül­nek a karan­tén alól, és sza­ba­don hasz­nál­hat­ják a tömeg­köz­le­ke­dést. De több aggály is fel­me­rült. Egy­elő­re nem vilá­gos, hogy egy­ál­ta­lán lehetséges‑e meg­ta­gad­ni a belé­pést azok­tól az embe­rek­től, akik­nek nincs okos­te­le­fon­juk, miköz­ben az is kide­rült, hogy az alkal­ma­zást nem lehet hasz­nál­ni a kínai tech­no­ló­gi­ai óri­ás, a Hua­wei Tech­no­lo­gi­es Co. által kifej­lesz­tett okostelefonokon.

For­rás: Ori​go​.hu