Hírek Amerikai hirek Meg­bu­kott Biden válasz­tá­si reformja

Meg­bu­kott Biden válasz­tá­si reformja

Két demok­ra­ta pár­ti sze­ná­tor vok­sá­val az 50 fős repub­li­ká­nus frak­ció szer­dán lesza­vaz­ta Joe Biden ame­ri­kai elnök javas­la­tát a sze­ná­tu­si obst­ruk­ci­ós eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről és az ame­ri­kai válasz­tá­si eljá­rá­si tör­vény párt­po­li­ti­kai ala­pon tör­té­nő meg­vál­toz­ta­tá­sá­ról – jelen­tet­te a The Washing­ton Times nevű ame­ri­kai lap.

A sze­ná­tus 52 – 48 arány­ban lesza­vaz­ta Charles Schu­mer demok­ra­ta több­sé­gi veze­tő indít­vá­nyát a sze­ná­tu­si obst­ruk­ci­ós eljá­rás reform­já­ról. Két mér­sé­kelt, demok­ra­ta pár­ti sze­ná­tor: Joe Man­chin nyu­gat-vir­gi­ni­ai és Kyrs­ten Sine­ma ari­zo­nai sze­ná­tor is a Repub­li­ká­nus Párt állás­pont­ja mel­lett szavazott.

A repub­li­ká­nu­sok azzal vádol­ták a demok­ra­tá­kat, hogy annak remé­nyé­ben akar­tak meg­sza­ba­dul­ni a sze­ná­tu­si obst­ruk­ció intéz­mé­nyé­től, hogy meg­fe­le­lő támo­ga­tást gyűjt­se­nek az egyes tör­vény­ja­vas­la­to­kat egy­sze­rű több­ség­gel meg­sza­vaz­ha­tó eljá­rás, az úgy­ne­ve­zett “nuk­le­á­ris opció” mellé.

A repub­li­ká­nu­sok sze­rint a több évszá­za­dos poli­ti­kai hagyo­mány alap­ján a jelen­leg 100 fős sze­ná­tus­ban a 60 fős sza­va­za­ti küszöb eltör­lé­se csak tovább növel­te vol­na az Egye­sült Álla­mok rend­kí­vü­li poli­ti­kai és tár­sa­dal­mi megosztottságát.

A demok­ra­ták azzal érvel­tek, hogy az obst­ruk­ció meg­szün­te­té­se lett vol­na az egyet­len meg­ol­dás arra, hogy meg­sza­vaz­has­sák Biden elnök javas­la­tát az ame­ri­kai válasz­tá­si eljá­rá­si tör­vény átalakítására.

A lénye­gé­ben a válasz­tá­si tör­vény átala­kí­tá­sát cél­zó két elnö­ki javas­lat a Fehér Ház pri­o­ri­tá­sai közé tar­to­zott, és a repub­li­ká­nus pár­ti kor­mány­zók által veze­tett álla­mok­ban a 2020-as elnök­vá­lasz­tá­sok óta elfo­ga­dott, a válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gát és jog­sze­rű­sé­gét erő­sí­te­ni hiva­tott intéz­ke­dé­sek eltör­lé­sét célozta.

Biden szer­dai saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján a Real Clear Poli­tics ripor­te­ré­nek azt mond­ta, hogy ille­gi­tim lehet az idei kong­resszu­si válasz­tás, ha a válasz­tá­si reform­jai nem men­nek át a sze­ná­tu­son. A Fehér Ház szó­vi­vő­je csü­tör­tö­kön azt nyi­lat­koz­ta, hogy “Biden éppen az ellen­ke­ző­jét akar­ta mon­da­ni” és sze­rin­te “Biden nem vitat­ja elő­re a válasz­tá­sok tisztaságát.”

For­rás: neo​kohn​.hu