Hírek Vélemények/Publicisztikák Meg­buk­ni lát­szik az ame­ri­kai tár­sa­dal­mi kísérlet

Meg­buk­ni lát­szik az ame­ri­kai tár­sa­dal­mi kísérlet

Rájár a rúd mos­ta­ná­ban Joe Biden­re és ezt csak magá­nak köszön­he­ti. Az ame­ri­kai elnök által épít­ge­tett egyen­lős­di, a tár­sa­dal­mi mérics­ké­lés, a can­cel cul­tu­re és a kri­ti­kai faj­el­mé­let álla­mi pro­pa­gá­lá­sa több­szö­rö­sen léket kapott ezek­ben a napokban.

A leg­ér­de­ke­sebb hír Joe Biden ame­ri­kai elnök­ről az elmúlt napok­ban az volt, hogy kis híján elaludt a glasgow‑i klí­ma­csú­cson, ahol éppen a klí­ma­vál­to­zás által leg­in­kább érin­tett egyik ország, Bar­ba­dos minisz­ter­el­nö­ke beszélt. A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés­sel kap­cso­la­tos való­di prob­lé­mák tehát úgy lát­szik, hogy igen­csak hide­gen hagy­ják az Egye­sült Álla­mok első embe­rét, hiszen a ten­ger szint­je felett alig pár méter­rel elhe­lyez­ke­dő kari­bi szi­get­nek nem az a prob­lé­má­ja, hogy bur­go­nya helyett oli­va­bo­gyót kell‑e majd ter­mesz­te­ni, hanem az, hogy a ten­ger alá süllyed‑e, vagy nem. Biden feje még­sem az érzé­ket­len bóbis­ko­lás miatt fájhat.

Sok­kal inkább azért, mert már saját párt­tár­sai közül is nyíl­tan elle­ne fordultak.

Miköz­ben ugyan­is Biden büsz­kén szó­no­kolt Glas­gow-ban arról, hogy a jövő évi ame­ri­kai költ­ség­ve­tés 555 mil­li­árd dol­lárt for­dít klí­ma­vé­del­mi beru­há­zá­sok­ra, oda­ha­za Joe Man­chin demok­ra­ta sze­ná­tor beje­len­tet­te, hogy nem támo­gat­ja a javas­lat elfo­ga­dá­sát. A poli­ti­kus az inf­lá­ci­ó­val és a költ­ség­ve­té­si hiánnyal kap­cso­la­tos aggo­dal­ma­i­ra hivat­ko­zott, de sokak sze­rint dön­té­sé­ben sze­re­pet játsz­ha­tott az is, hogy érde­kelt­sé­ge van egy szén­ke­res­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó bró­ker­cég­ben. A lénye­gen azon­ban ez sem vál­toz­tat: Biden­nel nyíl­tan szem­be­for­dult egyik szenátora.

Az elnök ugyan­ak­kor nem csak párt­ján belül, hanem a tel­jes tár­sa­da­lom­ban is egy­re nagyobb és oly­kor egy­re vic­ce­sebb ellen­ál­lás­ba ütkö­zik. A Let’s go Bran­don kife­je­zés méme­sí­té­se ugyan­is mára orszá­gos­sá vált, étter­mek fény­rek­lám­ja­in, base­ball­sap­ká­kon és transz­pa­ren­se­ken is vissza­kö­szön. De miről is van szó? Egy Nas­car ver­se­nyen a ripor­ter éppen a pályán álló győz­test, Bran­don Brown‑t fag­gat­ta, és oly­annyi­ra elra­gad­ta a lel­ke­se­dés, hogy meg­kér­dez­te a spor­to­ló­tól, hogy milyen érzés, hogy a tömeg azt skan­dál­ja, hogy Let’s go Bran­don!, vagy­is Gye­rünk, Bran­don! Ugyan­ak­kor ezek után a rendező

muta­tott egy köze­li képet a közön­ség­ről, amely való­ban skan­dált, de nem azt, hogy Let’s go Bran­don!, hanem hogy Fuck Joe Biden!

Ennek for­dí­tá­sát most inkább nem írom ide. A jele­net­ből azon­nal mém lett, és azóta orszá­gos „kam­pánnyá” vált a Let’s go Bran­don! kife­je­zés hasz­ná­la­ta az ame­ri­kai elnök mun­ká­já­ra. A tör­té­net és annak gyors ter­je­dé­se – bár két­ség­te­le­nül vic­ces – jól mutat­ja a Biden­nel szem­be­ni elé­ge­det­len­sé­get is.

Amely most már a válasz­tói aka­rat­ban is meg­nyil­vá­nult. A repub­li­ká­nu­sok­nak ugyan­is sike­rült beven­ni­ük az egyik leg­na­gyobb demok­ra­ta fel­leg­vá­rat, Vir­gi­nia álla­mot, ahol az embe­rek a kri­ti­kai faj­el­mé­let isko­lák­ban való köte­le­ző okta­tá­sá­val kam­pá­nyo­ló koráb­bi bal­ol­da­li kor­mány­zó helyett az alig 10 hónap­ja poli­ti­zá­ló repub­li­ká­nus jelöl­tet válasz­tot­ták meg.

Mind­ez annak fényé­ben külö­nö­sen kínos a demok­ra­ták­nak, hogy saját­juk mel­lett Joe Biden és Barack Oba­ma is sze­mé­lye­sen kam­pá­nyolt. Ráadá­sul van még egy, kevés­bé fókusz­ban lévő, de a szél­ső­bal­nak szin­tén fájó válasz­tá­si ered­mény az elmúlt napok­ból: Min­nea­po­lis­ban ugyan­is – nem vicc – a rend­őr­ség meg­szün­te­té­sé­ről tar­tot­tak nép­sza­va­zást, de a javas­la­tot elsöp­rő több­ség­gel eluta­sí­tot­ták a helyiek.

Ezek tehát mind-mind jól mutat­ják, hogy recseg-ropog a bal­ol­dal által eről­te­tett tár­sa­dal­mi mérics­ké­lés politkája,

és még az olyan, első­re „hala­dó­nak” tűnő tár­sa­da­lom­ban, mint az ame­ri­kai, sincs való­di támo­ga­tott­sá­ga annak, hogy a szél­ső­ba­los, papí­ron akár jól is hang­zó javas­la­to­kat a gya­kor­lat­ban is alkalmazzák. 

Remél­jük az elmúlt napok és hetek tör­té­né­se­i­ből nem­csak Ame­ri­ká­ban, hanem Euró­pá­ban is levon­ják a meg­fe­le­lő következtetéseket.

For­rás: vasar​nap​.hu