Hírek Clevelandi hirek Sport hirek Meg­ala­kult az Első Cleve­landi Magyar Teq­ball Klub

Meg­ala­kult az Első Cleve­landi Magyar Teq­ball Klub

Egy nagy­sze­rű magyar talál­mány, a Teq­ball évek óta hódít a vilá­gon, híres lab­da­rú­gók hasz­nál­ják, ajánl­ják kicsik­nek és nagyok­nak, idős­nek és fia­tal­nak. A lab­da­rú­gás a vilá­gon a leg­nép­sze­rűbb sport, ame­lyet a leg­töb­ben művel­nek és sze­ret­nek, ezt a játé­kot is lab­dá­val játsszák, igaz kell hoz­zá a kife­je­zet­ten erre a cél­ra kifej­lesz­tett Teq asztal. 

Mára már több mint 100 ország­ban van teq­ball nem­ze­ti szö­vet­ség és már három világ­baj­nok­sá­got is tartottak.

Már 2019-ben, ami­kor Cleve­land­ban került sor a diasz­pó­rá­ban mél­tán híres Árpád Kupa lab­da­rú­gó tor­ná­ra, akkor sze­ret­tük vol­na bemu­tat­ni a Teq­ballt váro­sunk sport­sze­re­tő­i­nek és min­den más érdek­lő­dő­nek de akkor abban a hely­zet­ben ez nem sikerült.

Néhány hónap­ja Kovács Tamás­sal, Magyar­or­szág Chicagó‑i kon­zu­lá­tu­sá­nak főkon­zul­já­val elkezd­tük fel­mér­ni elő­ször az érdek­lő­dést, majd rátér­tünk a konk­rét terv megvalósítására. 

Így sike­rült ala­pít­vá­nyunk­nak már három Teq­ball asz­talt Cleve­land­ba hoz­ni, Kovács Tamás főkon­zul úr sike­res tár­gya­lá­sai és egyez­te­té­sei után, ame­lye­ket a Magyar­or­szá­gi Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um­mal és az ame­ri­kai nem­ze­ti teq­ball szö­vet­ség­gel közö­sen ejtet­tek meg.

Mike Swe­e­ney 62-sze­res kana­dai válo­ga­tott lab­da­rú­gó Caps Soc­cer­field nevű aka­dé­mi­á­ján áll az első cleve­landi Teq­ball asz­tal. Kovács Tamás főkon­zul lab­dá­val a kezében

Ezek után elkez­dő­dött váro­sunk­ban is ennek a nagy­sze­rű magyar talál­mány­nak a nép­sze­rű­sí­té­se, báto­rít­juk a lab­da­rú­gó isko­lá­kat, hogy ala­pít­sa­nak Teq­ball klu­bo­kat. Ter­mé­sze­te­sen bará­ti tár­sa­sá­gok is ala­pít­hat­nak Teq­ball klu­bot, ugyan­is az asz­tal hasz­ná­la­ta jelen­tő­sen hoz­zá­já­rul a lab­da­rú­gás­ban nagyon fon­tos első érin­tés fej­lesz­té­sé­hez, azon­kí­vül csa­pat­szel­le­met és egész­sé­ges közös­sé­get épí­tó és erő­sí­tő játék is. 

Már­ci­us köze­pén meg­ala­pí­tot­tuk az Első Cleve­landi Magyar Teq­ball Klu­bot, Kovács Tamás főkon­zul úr jelen­lé­té­ben, aki egy­ben tisz­te­let­be­li elnö­ke és véd­nö­ke is ennek a szer­ve­zet­nek. Várunk min­den lab­da­rú­gást sze­re­tő és műve­lő, mind­két nemet meg­je­le­ní­tő sze­mé­lyek jelent­ke­zé­sét a cmteqball@​gmail.​com email címen.

Az ame­ri­kai nem­ze­ti teq­ball szö­vet­ség az orszá­got jár­va nép­sze­rű­sí­ti a játé­kot, az ohio‑i Cin­ci­nat­ti váro­si Chal­len­ger Kupa tor­na után Chi­ca­gó­ban mér­het­ték össze tudá­su­kat a játék­kal ismer­ke­dők és azok is akik már régeb­ben űzik ezt a sportot.

A fen­ti kis­film­ben meg­te­kint­he­tik Sza­bó Dáni­el­lel Chi­ca­gó­ban készült inter­jún­kat, ame­lyet Illi­no­is állam első Teq­ball tor­ná­ján rögzítettünk.

A 2028-as Los Angeles‑i olim­pi­á­ra nagy erők­kel készül az ame­ri­kai nez­me­ti teq­ball szö­vet­ség, azzal a cél­lal, hogy hiva­ta­los sport­ág­ként kerül­jön be a ver­seny­szá­mok közé.

Hama­ro­san Cleve­land­ban is szer­ve­zünk Chal­len­ge Kupát, idő­ben érte­sít­jük majd az érdeklődőket.

Témá­hoz kap­cso­ló­dó cikk:

https://​www​.dig​is​port​.hu/​4​7​8​2​8​/​m​a​g​y​a​r​-​s​z​a​k​e​m​b​e​r​-​i​s​-​s​e​g​i​t​i​-​a​-​t​e​q​b​a​l​l​-​a​m​e​r​i​k​a​i​-​t​e​r​h​o​d​i​t​a​s​a​t​?​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​3​K​V​_​-​O​3​Y​6​F​u​b​Y​Q​X​B​R​t​D​z​5​Z​d​d​k​p​M​m​9​x​X​G​u​r​h​B​P​E​C​Q​r​T​a​3​Z​2​s​A​j​B​b​V​E​e​kI4

Csi­bi Lóránd