Hírek Magyarországi hírek Meg­ala­kult a Rubi­con Inté­zet, Magyar­or­szág tör­té­nel­mi isme­ret­ter­jesz­tő think-tankje

Meg­ala­kult a Rubi­con Inté­zet, Magyar­or­szág tör­té­nel­mi isme­ret­ter­jesz­tő think-tankje

Egy aka­dé­mi­ai hagyo­má­nyo­kat köve­tő komoly kuta­tó­in­té­zet szak­mai igé­nyes­sé­gét kíván­ja ötvöz­ni egy tör­té­nel­mi think tank gya­kor­la­ti­as tevé­keny­sé­gé­vel az újon­nan lét­re­ho­zott Rubi­con Inté­zet, amely mun­ká­ját a Rubi­con folyó­irat­tal kiala­kí­tott stra­té­gi­ai szö­vet­ség­re ala­poz­va, s annak több mint har­minc­éves hagyo­má­nya­i­ra épít­ve kez­di meg – tud­ta meg lapunk.

Az inté­zet elsőd­le­ges cél­ja a szín­vo­na­las tör­té­nel­mi isme­ret­ter­jesz­tés, még­pe­dig annak is spe­ci­á­lis szeg­men­se: Tri­a­non szá­za­dik évfor­du­ló­ja kap­csán a Tri­a­non­hoz veze­tő út, illet­ve az azt köve­tő száz év tör­té­nel­mé­nek minél ala­po­sabb, mélyebb meg­is­me­ré­se és meg­is­mer­te­té­se mind itt­hon, mind a nagyvilágban.

Szlo­vák, román, ukrán, szerb és hor­vát nyel­ven is pub­li­kál­nak majd

Az inté­ze­tet Sza­lai Zol­tán, a Mat­hi­as Cor­vi­nus Col­le­gi­um főigaz­ga­tó­ja, a Man­di­ner lap­igaz­ga­tó­ja ala­pí­tot­ta. Az Inté­zet főigaz­ga­tó­ja Hah­ner Péter tör­té­nész, a Pécsi Tudo­mány­egye­tem habi­li­tált egye­te­mi docen­se, volt tan­szék­ve­ze­tő, több siker­könyv szer­ző­je lesz, a mun­ka stra­té­gi­ai irá­nyí­tá­sá­ban pedig társ­el­nö­ke­ként Rácz Árpád, a Rubi­con folyó­irat főszer­kesz­tő­je vál­lal veze­tő szerepet. 

Mint azt Sza­lai Zol­tán elmond­ta, az inté­zet hang­sú­lyo­zot­tan nem az aka­dé­mia fel­ada­ta­it kíván­ja átven­ni, és nem is a tör­té­net­ku­ta­tó köz­pon­tok szá­mát akar­ja gya­ra­pí­ta­ni, hanem sajá­tos kül­de­tést vál­lal fel: fel­tár­ni és bemu­tat­ni jelen tár­sa­dal­munk szá­má­ra, hogy mi az ami jól műkö­dött a múlt­ban és min kell javí­ta­ni az elmúlt két évszá­zad tör­té­nel­mi tanul­sá­gai alap­ján. Mun­kás­sá­gá­val az intéz­mény hoz­zá kíván járul­ni ahhoz, hogy a követ­ke­ző évszá­zad magyar­sá­ga sike­re­seb­ben tud­ja éle­tét, tár­sa­dal­mát és tör­té­nel­mét ala­kí­ta­ni. Az Inté­zet pél­da­ké­pé­nek tekin­ti Magyar­or­szág talán leg­jobb isme­ret­ter­jesz­tő folyó­ira­tát a Rubicont

és ennek szel­le­mi­sé­gét kíván­ja kép­vi­sel­ni az új inté­zet­ben is.

Ren­dez­vé­nye­ik­kel és kiad­vá­nya­ik­kal a magyar tör­té­net­írás ered­mé­nye­it sze­ret­nék bemu­tat­ni, nép­sze­rű­sí­te­ni nem­zet­kö­zi szin­ten is – fűz­te hoz­zá Rácz Árpád – külö­nös tekin­tet­tel a szom­szé­dos orszá­gok­ra, így az angol és a német mel­lett szlo­vák, román, ukrán, szerb és hor­vát nyel­ven is meg­je­len­nek majd. A Rubi­con folyó­irat­ban három évti­zed alatt pub­li­kált cik­kek a magyar tör­té­nész­tár­sa­da­lom rend­szer­vál­tás utá­ni ered­mé­nye­it összeg­zik vala­mi­lyen for­má­ban. Az inté­zet fon­tos fel­ada­tá­nak tekin­ti az így fel­hal­mo­zó­dott isme­ret­anyag meg­men­té­sét az enyé­szet­től, ezért meg­kez­di a lap­ban meg­je­lent cik­kek tema­ti­kus rend­be cso­por­to­sí­tá­sát és köte­tek­be ren­de­zett kiadá­sát. Az Inté­zet Tri­a­non­nal kap­cso­la­tos első pro­jekt­je­it a Beth­len Gábor Alap­nál elnyert támo­ga­tás­ból finanszírozza.

A kiadá­si ter­vek­ben – mond­ja Hah­ner Péter, az Inté­zet főigaz­ga­tó­ja – jelen­tős helyet fog­lal el a nem­zet­kö­zi tör­té­ne­lem­el­mé­le­ti iro­da­lom klasszi­ku­sa­i­nak és a kor­társ kül­föl­di szak­iro­da­lom alap­ve­tő műve­i­nek meg­je­len­te­té­se magya­rul. Azaz a Rubi­con műhe­lye egy­részt a magyar tör­té­net­tu­do­mány ered­mé­nye­it szán­dé­ko­zik ter­jesz­te­ni kül­föl­dön, más­részt a magyar nyel­ven még meg nem jelent, alap­ve­tő fon­tos­sá­gú mun­ká­kat sze­ret­né kiad­ni itthon. 

Az inté­zet mun­ka­tár­sai közt ott talál­ha­tó Sok­cse­vits Dénes, a dél­szláv tör­té­ne­lem kuta­tó­i­nak hazai doyen­je, aki az MTA Tör­té­net­tu­do­má­nyi Inté­ze­té­ből iga­zolt át; Szar­ka Lász­ló tör­té­nész, egye­te­mi tanár, a Selye János Egye­tem Tanár­kép­ző Kará­nak volt dékán­ja. A fia­ta­labb nem­ze­dé­ket kép­vi­se­li Gali Máté, a Ver­i­tas Inté­zet volt mun­ka­tár­sa; Tar­ján Tamás, a Páz­mány taná­ra; és Szil­vay Ger­gely, a Man­di­ner főmunkatársa. 

For­rás: Mandiner