Hírek Külföldi hirek Meg­ala­kult a Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért pártcsoport

Meg­ala­kult a Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért pártcsoport

Tizen­két tag­ál­lam­ból, tizen­négy párt nyolc­van­négy kép­vi­se­lő­je válasz­tot­ta a Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért pártcsaládot.

Hét­főn Brüsszel­ben tar­tot­ta az ala­ku­ló gyű­lést a Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért frak­ció, amely során elfo­gad­ták az alap­sza­bály­za­tot, meg­vá­lasz­tot­ták az elnö­köt vala­mint az alel­nö­kö­ket is. A Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért párt­csa­lád­hoz eddig tizen­két tag­ál­lam­ból, tizen­négy párt nyolc­van­négy kép­vi­se­lő­je csat­la­ko­zott, ezzel a har­ma­dik leg­na­gyobb kép­vi­se­lő­cso­port­tá vált az Euró­pai Par­la­men­ten (EP) belül. Az EP leg­na­gyobb frak­ci­ó­ját a Nép­párt adja, jelen­leg 188 kép­vi­se­lő­vel, a máso­dik pedig a Szo­ci­a­lis­ták és Demok­ra­ták kép­vi­se­lő­cso­port­ja 136 képviselővel. 

Az Euró­pai Par­la­ment har­ma­dik leg­na­gyobb frak­ci­ó­ja a követ­ke­ző pár­tok­ból áll: 

 • Magyar­or­szág: Fidesz –  10 kép­vi­se­lő és Keresz­tény­de­mok­ra­ta Nép­párt (KDNP) – 1 képviselő
 • Auszt­ria: Oszt­rák Sza­bad­ság­párt (FPÖ) – 6 képviselő
 • Cseh­or­szág: Elé­ge­det­len Pol­gá­rok Akci­ó­ja (ANO) – 7 kép­vi­se­lő, vala­mint az Eskü és Autó­sok párt – 2 képviselő 
 • Por­tu­gá­lia: Chega! – 2 képviselő
 • Spa­nyol­or­szág: Vox – 6 képviselő
 • Hol­lan­dia: Sza­bad­ság­párt (PVV) – 6 képviselő
 • Dánia: Dán Nép­párt (DK) – 1 képviselő
 • Bel­gi­um: Fla­mand Érdek (VB) – 3 képviselő
 • Fran­cia­or­szág: Nem­ze­ti Tömö­rü­lés – 30 képviselő
 • Görög­or­szág: Logi­ka Hang­ja párt – 1 képviselő 
 • Lett­or­szág: Lett­or­szág az Első párt – 1 képviselő
 • Olasz­or­szág: Liga párt – 8 képviselő
 

A Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért párt­csa­lád elnö­ke a fran­cia Nem­ze­ti Tömö­rü­lés veze­tő­je, Jor­dan Bar­del­la lett. Az ala­ku­ló gyű­lé­sen Gál Kin­gát, a Fidesz kép­vi­se­lő­jét válasz­tot­ták meg első alel­nök­nek. A továb­bi alel­nö­kök Rober­to Van­na­ci (Liga), Klá­ra Dos­tá­lo­vá (ANO), Sebas­ti­en Stö­te­ler (PVV)  és Anders Vis­ti­sen (Dán Néppárt).

Az ülés után tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Gál Kin­ga kiemelte: 

a Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért az Euró­pai Par­la­ment har­ma­dik leg­na­gyobb frak­ci­ó­ja lett és a leg­na­gyobb haza­fi­as párt­cso­port, amely vala­ha léte­zett az uni­ós par­la­ment­ben. Cél­juk, hogy vál­to­zást hoz­za­nak az euró­pai uni­ós politikában.

Kije­len­tet­te: 

az euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok egy­ér­tel­mű­en meg­mu­tat­ták, hogy a válasz­tók túl­nyo­mó része az euró­pai hatá­rok védel­mét sze­ret­né, és nagy­ra becsü­li a sza­bad­sá­got és a békét. Támo­gat­ják az euró­pai együtt­mű­kö­dést, de nem egy olyan Euró­pai Uni­ót sze­ret­né­nek, amely túl­lép a hatás­kö­rén és meg­bün­te­ti a tag­ál­la­mo­kat saját poli­ti­ká­ik végrehajtásáért.

Mint mond­ta, a közös mun­ka olyan pár­tok euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­i­vel kez­dő­dik, akik hatá­ro­zott kiál­lás­ra képe­sek a brüssze­li cent­ra­lis­ta bürok­ra­ták dön­té­se­i­vel szem­ben, akik anti­de­mok­ra­ti­kus módon működ­nek Brüsszelben.

Több mil­lió euró­pai embert kép­vi­se­lünk, akik vál­to­zást akar­nak Euró­pá­ban. Mi leszünk a hang­juk a követ­ke­ző öt évben 

– fogal­ma­zott. 

A Par­tri­ó­ták Euró­pá­ért tag­jai sze­re­tik hazá­ju­kat és hagyo­má­nyu­kat – húz­ta alá Gál Kin­ga. Hoz­zá­tet­te: a kép­vi­se­lő­cso­port tag­jai ten­ni fog­nak azért, hogy meg­őriz­zék Euró­pa keresz­tény érté­ke­it. A leg­szi­go­rúb­ban meg akar­ják véde­ni Euró­pa hatá­ra­it, meg akar­ják állí­ta­ni az ille­gá­lis mig­rá­ci­ót és dol­goz­ni sze­ret­né­nek egy erős, ver­seny­ké­pes Európáért.

„Nem egy alter­na­tí­vát sze­ret­nénk kínál­ni Euró­pá­nak, hanem egy euró­pai alter­na­tí­vát, hason­ló­an gon­dol­ko­dó part­ne­rek­kel együttműködve”

– fogalmazott.

Az EP-kép­vi­se­lő remé­nyét fejez­te ki, hogy idő­vel még több párt és euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő csat­la­ko­zik majd a Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért cso­port­hoz. Az ajtó nyit­va áll min­den olyan pat­ri­ó­ta előtt, akik egyet­ér­te­nek a jobb­ol­da­li érté­kek­kel és cél­juk vál­to­zást hoz­ni Euró­pá­ba – tet­te hoz­zá beszé­dé­ben Gál Kinga.

A fran­cia Nem­ze­ti Tömö­rü­lés részé­ről Jean-Paul Gar­ra­udt volt jelen, aki úgy nyilatkozott: 

Ez az ese­mény nagy dolog, közös, kemény mun­ka ered­mé­nye. Már rég­óta dol­go­zunk ezen. Büsz­ke­ség­gel jelent­jük be a hírt, hogy csat­la­ko­zunk. Most a har­ma­dik leg­erő­sebb frak­ció vagyunk, és nem kizárt, hogy tovább erősödünk.

Klá­ra Dos­tá­lo­vá, a cseh ANO részé­ről kije­len­tet­te, hogy „biz­ton­sá­gos és inno­va­tív Euró­pát” akar­nak, majd hozzátette: 

Erős a man­dá­tu­munk a válasz­tó­ink­tól és nem aka­runk vissza­él­ni a bizalmukkal.

Her­mann Tertsch, a spa­nyol­or­szá­gi Vox részé­ről kije­len­tet­te, hogy a „nem­zet­kö­zi való­ság­ra” fog­ja fel­hív­ni a párt a figyel­met, és kiemel­te, hogy közö­sen hidat fog­nak épí­te­ni Euró­pa és Ame­ri­ka között. 

Borí­tó­kép: A Pat­ri­ó­ták Euró­pá­ért ala­ku­ló­ülé­se (For­rás: Face­book / Gál Kinga)

For­rás: magyar​nem​zet​.hu