Hírek Clevelandi hirek Meg­ala­kult a Cleve­landi Magya­ro­kért Alapítvány

Meg­ala­kult a Cleve­landi Magya­ro­kért Alapítvány

Az Ohio állam­be­li Cleve­land váro­sá­ban több tíz­ezer magyar él, gaz­dag tör­té­nel­mi múlt­tal. A nem­rég lét­re­jött Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány arra törek­szik, hogy elő­moz­dít­sa a magyar közös­sé­gi éle­tet és meg­erő­sít­se az össze­tar­to­zás érzé­sét az ame­ri­kai magya­rok köré­ben, nem­csak Cleve­land­ben, hanem az Egye­sült Álla­mok egész területén.

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­ványt min­den cleve­landi magya­rért hív­ták élet­re, hagyo­má­nya­ink, kul­tú­ránk, nyel­vünk meg­őr­zé­se és a követ­ke­ző nem­ze­dé­kek­nek való tovább­adá­sa cél­já­val. A szer­ve­ze­tet önkén­te­sen működ­te­ti egy bará­ti tár­sa­ság: Csi­bi Lóránd elnök – a Bocs­kai Rádió koráb­bi veze­tő­je –, Har­gi­tai Ist­ván alel­nök, Simon-Bene­dek Zsu­zsan­na pénz­tá­ros, Csók Arnold tech­ni­kai fele­lős, Nagy Sán­dor tit­kár, továb­bá Dávid Csa­ba, Har­ma­tos Gábor, Imecs Rita, Kop­pán­di Alpár és Kovács Sze­nin. Mind­annyi­an a keresz­tény érté­kek­nek meg­fe­le­lő­en élik min­den­nap­ja­i­kat az ame­ri­kai magyar diaszpórában.

Az ala­pít­vány mottója:

 „Épít­sünk hidat tisz­ta szív­vel hatá­rok fölé…”, 

az Isme­rős Arcok együt­tes egyik dal­szö­veg­so­rá­nak átira­ta szerint. 

„Sze­ret­nénk meg­szó­lí­ta­ni azo­kat a cleve­landi magya­ro­kat, akik vala­mi­lyen oknál fog­va nem jár­nak magyar ren­dez­vé­nyek­re, össze­jö­ve­te­lek­re. Elő­adá­sok, kon­cer­tek, szín­há­zi bemu­ta­tók, film­ve­tí­té­sek szer­ve­zé­sé­be fog­tunk és ter­mé­sze­te­sen szo­ros együtt­mű­kö­dés­re törek­szünk a töb­bi cleve­landi és észak-ame­ri­kai magyar szer­ve­zet­tel. Az ala­pít­vány össze­kö­tő kapocs, híd sze­ret­ne len­ni az ame­ri­kai magyar közös­ség tag­jai, cso­port­jai és szer­ve­ze­tei között. Külö­nö­sen is sze­ret­nénk azo­kat az ame­ri­kai magya­ro­kat szol­gál­ni, akik az utób­bi húsz évben érkez­tek az USA-ba, akik­nek a szü­le­ik, test­vé­re­ik ott­hon van­nak, de akik új hazá­juk­ban is magyar­ként élnek és gyer­me­ke­i­ket is magyar­nak neve­lik, hogy az uno­ká­ik is magya­rok lehes­se­nek” 

– mond­ta el lapunk­nak Csi­bi Lóránd. Hoz­zá­tet­te: egy­mást segí­tő, támo­ga­tó, védel­me­ző embe­rek közös­sé­gét épí­tik, amely­nek tag­jai képe­sek és mer­nek is nemet mon­da­ni a hazug­ság­ra, a közöny­re, „a mai beteg libe­rá­lis világ nyo­mu­lá­sá­ra”

„A jövő közös­sé­ge­i­ben is újra fel kell lob­ban­jon az őszin­te, közös vágy, hogy vissza­tér­je­nek a For­rás­hoz – vagy­is vissza kell talál­nunk a Terem­tő­höz. Nem akar­juk, hogy a Gond­vi­se­lés rend­je helyett mes­ter­sé­ge­sen kiala­kí­tott poli­ti­kai, gaz­da­sá­gi és tár­sa­dal­mi kény­sze­rek befo­lyá­sol­ják és ala­kít­sák az éle­tün­ket” 

– magya­ráz­ta Csi­bi Lóránd.

Öt kis­film már meg­te­kint­he­tő az ala­pít­vány You­Tu­be-csa­tor­ná­ján, közös­sé­gi olda­la­ik is működ­nek és rövi­de­sen a web­ol­da­luk is elkészül. 

„Ha bár­ki bár­mi­lyen ötlet­tel meg­ke­res min­ket, segí­tünk. Fel­ka­ro­lunk min­den olyan őszin­te kez­de­mé­nye­zést, amely a cleve­landi magya­rok érde­ke­it kíván­ja szol­gál­ni, ügyü­ket sze­ret­né elő­moz­dí­ta­ni. Leg­fon­to­sabb célunk a magyar érté­kek meg­őr­zé­se és tovább­adá­sa. A közös­sé­ge­ket akar­juk még erő­seb­ben össze­fog­ni, még job­ban össze­csi­szol­ni, a kap­cso­la­to­kat még szo­ro­sabb­ra fűz­ni. Azt sze­ret­nénk, ha min­den itt élő magyar érez­né: ő is tar­to­zik vala­ho­vá” 

– zár­ta sza­va­it az ala­pít­vány elnöke.

Ter­ve­i­ket, elkép­ze­lé­se­i­ket Csi­bi Lóránd elnök rész­le­te­sen ismer­tet­te a Toron­tói Magyar Rádió 2020. május 9‑i adá­sá­ban, Bede-Faze­kas Zsolt szer­kesz­tő-műsor­ve­ze­tő mik­ro­fon­ja előtt. Az adás vissza­hall­gat­ha­tó ITT.

A Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány Face­book-olda­la ITT érhe­tő el.

Mun­ká­juk­hoz sok sikert kívánunk!

Var­ga Gab­ri­el­la Főszerkesztő