Hírek Amerikai hirek Még vala­ki vissza­lé­pett a repub­li­ká­nus elnök­je­lölt­sé­gért foly­ta­tott versenytől

Még vala­ki vissza­lé­pett a repub­li­ká­nus elnök­je­lölt­sé­gért foly­ta­tott versenytől

Vissza­lé­pett a repub­li­ká­nus elnök­je­lölt­sé­gért foly­ta­tott ver­seny­től vasár­nap este Tim Scott ame­ri­kai repub­li­ká­nus sze­ná­tor, ezzel újabb poli­ti­kus szállt ki a kam­pány korai szakaszában.

A dél-karo­li­nai sze­ná­tor­nak, aki nyíl­tan arról álmo­do­zott, hogy ő lesz az Egye­sült Álla­mok tör­té­ne­té­nek első feke­te bőrű repub­li­ká­nus elnö­ke, nem sike­rült jól indí­ta­nia kam­pá­nyát és beke­rül­ni a repub­li­ká­nus jelölt­je­löl­tek élvonalába.

A RealC­le­ar­Po­li­tics szak­por­tál által össze­ál­lí­tott leg­utób­bi köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok átla­ga sze­rint 2,5 szá­za­lé­kos támo­ga­tott­ság­gal a repub­li­ká­nus jelölt­sé­gért folyó ver­seny­ben a hato­dik helyen hite­le­sí­tett Scott azzal fejez­te be kam­pá­nyát, hogy a válasz­tók egy­ér­tel­mű üze­ne­tet küld­tek neki.

„Fel­füg­gesz­tem a kam­pá­nyo­mat. Úgy vélem, hogy a válasz­tók, akik a leg­cso­dá­la­to­sabb embe­rek ezen a boly­gón, vilá­go­san fogal­maz­tak, és azt mond­ják nekem: nem most, Tim!” – mond­ta vasár­nap este a Fox News „Vasár­nap este Ame­ri­ká­ban” című műsorában.

Tim Scott keresz­tény hité­re és kon­zer­va­tív érté­ke­i­re ala­poz­va jelen­tet­te be tavaly május­ban, hogy hiva­ta­lo­san is elin­dít­ja kam­pá­nyát a repub­li­ká­nus jelölt­sé­gért, miu­tán hóna­po­kig kam­pá­nya szem­pont­já­ból kulcs­fon­tos­sá­gú álla­mo­kat láto­ga­tott meg.

Az öt jelölt egyi­ke volt a szer­dai har­ma­dik repub­li­ká­nus tele­ví­zi­ós vitán, ame­lyen ismét fel­tű­nő volt a favo­rit Donald Trump távol­lé­te, aki­nek támo­ga­tott­sá­ga a szám­ta­lan vád­eme­lés dacá­ra 58 szá­za­lé­kos poli­ti­kai családjában.

Tim Scott a kam­pány­tól való vissza­lé­pé­sé­vel Mike Pen­ce volt ame­ri­kai alel­nök nyom­do­ka­i­ba lép, aki Trump leg­fon­to­sabb rivá­li­sa­ként októ­ber végén jelen­tet­te be, hogy kiszáll a repub­li­ká­nus elnök­sé­gért zaj­ló versenyből.

A sze­ná­tor azt is elmond­ta, hogy „az alel­nö­ki tiszt­ség soha nem sze­re­pelt a kam­pá­nya napi­rend­jén, és ez jelen­leg biz­to­san nem is lehe­tő­ség”. Eluta­sí­tot­ta egy­ben azt is, hogy egy másik elnök­je­löl­tet támogasson.

Egy évvel az elnök­vá­lasz­tás előtt a köz­vé­le­mény-kuta­tá­sok sze­rint a repub­li­ká­nus jelölt­ség­re esé­lyes Donald Trump vezet a kulcs­fon­tos­sá­gú álla­mok­ban a jelen­le­gi elnök­kel, a demok­ra­ta Joe Biden­nel szemben.

For­rás: demok​ra​ta​.hu

%d bloggers like this: