Hírek Elszakított területi hirek Még min­dig van egy­mil­lió magyar Erdélyben

Még min­dig van egy­mil­lió magyar Erdélyben

Még min­dig több mint egy­mil­lió magyar él Romá­ni­á­ban. A nép­szám­lá­lás leg­fris­sebb ada­tai sze­rint 1 002 200-an val­lot­ták azt, hogy hoz­zánk tartoznak.

Még mindig van egymillió magyar Erdélyben

Nem esett egy­mil­lió alá a magya­rok szá­ma Romá­ni­á­ban – írta meg pén­te­ken a Főtér. Az idei nép­szám­lá­lás pén­te­ken köz­zé tett első rész­ered­mé­nyei sze­rint 1 002 200-an sorol­ták magu­kat hoz­zánk, ami orszá­go­san néz­ve hat­szá­za­lé­kos arányt jelent. A 2011-es cen­zus során még 1 227 623-an val­lot­ták magu­kat magyar­nak, ami 6,5 szá­za­lé­kos arány.

Romá­nia összes, lak­hellyel ren­del­ke­ző pol­gá­ra­i­nak szá­ma 19 053 300, ebből 9 808 300 (51,5 szá­za­lék) nő, illet­ve 9 941 200-an (52,2 szá­za­lék) váro­si. Az elő­ző fel­mé­rés­hez képest az ország lako­sa­i­nak szá­ma 1 067 800 fővel csök­kent. A lap meg­jegy­zi, most csak 16 568 900 sze­mély nyi­lat­ko­zott a nem­ze­ti­sé­gi hova­tar­to­zá­sá­ról. A fele­ke­ze­ti hova­tar­to­zást vala­mi­vel keve­seb­ben, 16,551 mil­li­ó­an jelöl­ték meg.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu