Hírek Magyarországi hírek Meg kell véde­ni Szent Ist­ván király orszá­gát és örökségét

Meg kell véde­ni Szent Ist­ván király orszá­gát és örökségét

Meg kell véde­ni Szent Ist­ván király orszá­gát és örök­sé­gét – mond­ta a Minisz­ter­el­nök­ség egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra szer­dán Nagy­vá­zsony­ban, a meg­újult Szent István-templomban. 

Solt­ész Mik­lós beszé­dé­ben úgy fogal­ma­zott: vissza kell ver­ni az „orszá­gunk, keresz­tény­sé­günk és érté­ke­ink” elle­ni állan­dó és folya­ma­tos táma­dá­so­kat, ami­hez erőt a keresz­tény ala­pok, Szent Ist­ván király és a hit adhat.

A hála­adó szent­mi­se után az állam­tit­kár az MTI-nek nyi­lat­koz­va hang­sú­lyoz­ta: Szent Ist­ván király az állam­szer­ve­zet és az egy­ház alap­ja­it is letet­te. A tör­té­ne­lem vihar­ja­i­ban ezek vol­tak azok, ame­lyek meg­tar­tot­ták a magyar­sá­got – mondta.

Hoz­zá­tet­te: ma azt lát­ni, hogy Nyu­gat-Euró­pá­ban, Észak-Ame­ri­ká­ban táma­dás éri az érté­ke­ket meg­őr­ző, azo­kat tisz­te­lő embe­re­ket, illet­ve a rájuk emlé­ke­ző szob­ro­kat, alko­tá­so­kat, vala­mint az egy­há­zat és a keresz­tény­sé­get is. Fele­lős­sé­günk és fel­ada­tunk, hogy mind­azt, amit meg­kap­tunk örö­kül – temp­lo­mi örök­sé­günk, keresz­tény­sé­günk, közös­sé­ge­ink – ne csak ápol­juk, hanem, ha rossz álla­pot­ba kerül­nek, meg is újít­suk – fogalmazott.

Solt­ész Mik­lós elmond­ta, hogy az Árpád-kor­ban épült nagy­vá­zso­nyi Szent Ist­ván-temp­lo­mot 37 mil­lió forint kor­mány­za­ti támo­ga­tás­ból újí­tot­ták meg.

Erdő Péter videóüzenete 2020. augusztus 20-ára

Gere Dávid Márk plé­bá­nos ismer­tet­te: a mun­kák­ra rovar­fer­tő­zés miatt volt szük­ség, a temp­lom három faol­tá­rát, a szó­szé­ket, a pado­kat és egy fából készült Szűz Mária-szob­rot is megújították.

For­rás: Demokrata