Hírek Vélemények/Publicisztikák Meg kell tanul­nunk pihen­ni, hogy marad­jon erőnk szeretni”

Meg kell tanul­nunk pihen­ni, hogy marad­jon erőnk szeretni”

Néhány hét­tel ezelőtt tar­tot­tunk egy céges elő­adást, ahol a kará­csony­ra han­go­ló­dás jegyé­ben a pihe­nés­ről is beszél­tünk – arról, hogy miért fon­tos a fel­ada­tok közé ezt is fel­ír­ni. Elmond­tuk töb­bek között, hogy a kiegyen­sú­lyo­zott műkö­dés szem­pont­já­ból nél­kü­löz­he­tet­len a pihe­nés, szá­mos kuta­tás iga­zol­ta ugyan­is, hogy a köz­ér­ze­tünk­re és a tel­je­sít­mé­nyünk­re is pozi­tí­van hat; tév­úton járunk, ami­kor azt gon­dol­juk, hogy akkor vagyunk haté­ko­nyak, ha töb­bet dolgozunk.

„Hogyan lehet a fel­adat­ként fel­írt pihe­nést jól beváltani?”

Az elő­adás végén érke­zett a fen­ti kér­dés, ami egy­fe­lől nagyon meg­ha­tott, más­fe­lől mélyen elgondolkodtatott.

Meg­ha­tott, mert min­den alka­lom­mal, ami­kor azt tapasz­ta­lom, hogy vala­ki elszán­ja magát arra, hogy konk­rét lépést tegyen a saját lel­ki és men­tá­lis egész­sé­gé­ért, azt érzem, van értel­me a mun­kánk­nak. Ezek azok a pil­la­na­tok, ami­kor „szár­ba szök­ken a pszi­cho­e­du­ká­ció”, és ezek azok a kér­dé­sek, ame­lyek nem­csak erőt adnak, de ins­pi­rál­nak is – pél­dá­ul arra, hogy meg­ír­jam ezt a cikket.

Arra gon­dol­tam, hogy erre az okos és fon­tos kér­dés­re több okból kifo­lyó­lag is érde­mes hosszab­ban és ala­po­sab­ban vála­szol­ni: egy­fe­lől így talán mások is okul­hat­nak a leír­tak­ból, más­fe­lől kevés ége­tőbb kér­dés van most sze­rin­tem a lel­ki és men­tá­lis egész­ség­meg­őr­zés témá­já­ban, mint az, hogy még­is hogyan fog­juk kipi­hen­ni, egy­ál­ta­lán ki fogjuk‑e pihen­ni vala­ha az elmúlt néhány évet?

„A kiégés éve”

Mi egy­más között már csak így hivat­ko­zunk 2022-re, az évre, ami­kor egy világ­jár­vány után rög­tön egy szom­széd­ban dúló hábo­rú rémé­vel, majd egy ugyan­csak világ­mé­re­tű gaz­da­sá­gi vál­ság­gal kel­lett szem­be­néz­nünk. Sok helyen, sokan leír­ták már ezt a gon­do­la­tot, de az talán már rit­káb­ban tuda­to­sul, hogy ezek a körül­mé­nyek, pél­dá­ul a folya­ma­tos bizony­ta­lan­ság, milyen köz­ve­tett és köz­vet­len követ­kez­mé­nyek­kel jár­nak a men­tá­lis és lel­ki egész­sé­günk­re nézve.

Vajon tuda­tá­ban vagyunk‑e pél­dá­ul annak, hogy ez a sok szo­ron­gás hogyan arány­lik a jelen­le­gi fásult és kiáb­rán­dult álla­po­tunk­hoz? Belegondolunk‑e abba, hogy a folya­ma­tos bizony­ta­lan­ság­nak milyen hatá­sa van a tes­ti-lel­ki egészségünkre?

HIRDETÉS

A kiégés egyik tipi­kus tüne­tét tapasz­tal­hat­juk pél­dá­ul akkor, ami­kor kép­te­le­nek vagyunk empa­ti­zál­ni, érzel­mi­leg rea­gál­ni mások, pél­dá­ul a sze­ret­te­ink fáj­dal­má­ra. Az elmúlt év tör­té­né­sei szét­zi­lál­ták az embe­ri kap­cso­la­ta­in­kat, már­pe­dig a kap­cso­ló­dás alap­ve­tő embe­ri szük­ség­le­tünk, annak hiá­nya olyan, a men­tá­lis és lel­ki egész­sé­gün­ket rom­bo­ló folya­ma­tok­nak és álla­po­tok­nak a meleg­ágya, mint a depresszió, a magány és a szorongás.

„Még­is kinek maradt még itt ere­je arra, hogy a túl­élé­sen kívül más­ra is figyeljen?”

Az utób­bi idő­ben egy­re gyak­rab­ban teszem fel magam­nak ezt a kér­dést, ami­kor a köz­vet­len embe­ri kap­cso­la­ta­i­mat, vagy a köz­vet­len kör­nye­ze­te­met, mond­juk egy frek­ven­tál­tabb útvo­na­lon köz­le­ke­dő járat uta­zó­kö­zön­sé­gét figyelem.

Azt látom, hogy egész egy­sze­rű­en nem maradt már erőnk kap­cso­lód­ni: szenv­te­le­nül és zsib­bad­tan sod­ró­sunk az ese­mé­nyek­kel, nem­csak abba fárad­tunk bele, hogy aggód­junk, hanem abba is, hogy figyel­jünk egy­más­ra. Már­pe­dig ha nincs erőnk figyel­ni a másik­ra vagy mások­ra, akkor elve­szít­jük egy­mást. A figye­lem hiá­nyát a sze­re­tet­kap­cso­la­ta­ink síny­lik meg leginkább.

„A sze­re­tet min­de­nek­előtt a csend­ben való figye­lem. Sze­ret­ni azt jelen­ti, hogy figyelsz”

– hang­zik a jól ismert idé­zet Antoine de Saint-Exupéry-től.

Hol lesz helye a pihenésnek?

Ezért gon­do­lom, hogy a pihe­nés­nél fon­to­sabb fel­ada­tunk nem­igen lehet akkor, ami­kor az ünne­pek alatt és között lehe­tő­sé­günk van egy kicsit kisza­kad­ni a napi verk­li­ből: fárad­tan és törő­döt­ten nem­hogy mások­ra, de a saját alap­ve­tő szük­ség­le­te­ink­re sem tudunk figyel­ni. (Tud­juk, hogy sokan van­nak, akik ebben az idő­szak­ban is dol­goz­nak, őket arra kér­jük, hogy ne az ünne­pek­re vonat­koz­tas­sák az itt leír­ta­kat, hanem arra az idő­szak­ra, ami­kor ők pihen­nek – a szerk.)

De vissza­tér­ve az ere­de­ti kér­dés­re, vagy­is hogy hogyan tud­juk a fel­adat­ként fel­írt pihe­nést jól bevál­ta­ni? Adná magát a válasz, hogy legye­tek csönd­ben, töl­te­kez­ze­tek a sze­re­tet­kap­cso­la­ta­i­tok­ból, alud­ja­tok sokat, csi­nál­ja­tok vala­mit, ami flow-élményt okoz, de sze­rin­tem önámí­tás azt gon­dol­ni, (és én sem sze­ret­né­lek tite­ket ezzel hite­get­ni), hogy más­fél hét alatt ki tud­juk pihen­ni magunkat.

Ugyan­ak­kor ezt az idő­sza­kot hasz­nál­hat­juk arra, hogy picit messzebb­ről néz­zünk rá a hét­köz­nap­ja­ink­ra és arra a kér­dés­re, hogy – a sok elter­ve­zett fel­adat és foga­da­lom mel­lett – vajon hol lesz helye a pihe­nés­nek? Lesz‑e helye egy­ál­ta­lán? Hova lehet­ne beil­lesz­te­ni? Hogyan lehet­ne rend­sze­res­sé és ter­vez­he­tő­vé tenni?

Érde­mes meg­vizs­gál­ni a pihe­nés­hez való viszo­nyun­kat is: hogy is vagyok ezzel a tevé­keny­ség­gel? Túl­zás­ba viszem, vagy épp ellen­ke­ző­leg: kép­te­len vagyok magam­nak meg­en­ged­ni? Ha nehéz, miért az?

Kutya nehéz év van mögöt­tünk és sem­mi­fé­le garan­cia nincs arra, hogy a követ­ke­ző könnyebb lesz. A körül­mé­nye­ken sok­szor nem tudunk vál­toz­tat­ni, de az atti­tű­dün­kön, a bizony­ta­lan körül­mé­nyek­hez való viszo­nyu­lá­sun­kon, a stressz­hely­ze­tek­re adott reak­ci­ó­in­kon igen. A szo­ron­gá­sa­ink elől haj­la­mo­sak vagyunk a fel­ada­ta­ink­ba mene­kül­ni – de ez a stra­té­gia hosszú­tá­von fenn­tart­ha­tat­lan. Nem úri jóked­vünk­ben, hanem a túl­élé­sünk érde­ké­ben kell időt szán­ni a pihe­nés­re, a töl­te­ke­zés­re, a kikap­cso­ló­dás­ra. És igen, tudom jól, hogy a leg­több­ször nem raj­tunk múlik, ha ez nem fér bele az időnk­be, de amit csak tudunk, muszáj meg­ten­nünk annak érde­ké­ben, hogy a ruti­nunk részé­vé tegyük a pihenést.

Meg kell tanul­nunk pihen­ni, hogy marad­jon erőnk sze­ret­ni, egy­más­ra figyelni.

Éppen ezért én most leg­el­ső­sor­ban sok-sok pihe­nés­sel töl­tött per­cet kívá­nok Nek­tek az ünne­pek­re, és 2023-ra is.

A Pszi­cho­foryou csa­pa­tá­nak nevében,

sze­re­tet­tel,

Sza­bó Esz­ter Judit