Hírek Külföldi hirek Mat­teo Sal­vi­ni: Bíró­ság elé állí­ta­nak, mert meg­véd­tem hazámat

Mat­teo Sal­vi­ni: Bíró­ság elé állí­ta­nak, mert meg­véd­tem hazámat

Bíró­ság elé állí­ta­nak, mert meg­véd­tem hazá­mat, éle­te­ket men­tet­tem, tisz­te­let­ben tar­tot­tam a tör­vé­nye­ket és fel­éb­resz­tet­tem Euró­pát – han­goz­tat­ta a volt bel­ügy­mi­nisz­ter Mat­teo Sal­vi­ni, az ellen­zé­ki Liga párt veze­tő­je a szi­cí­li­ai Cata­ni­á­ban pén­tek este. Sal­vi­nit szom­bat­ra elő­ze­tes bíró­sá­gi tár­gya­lás­ra idéz­ték egy mig­ráns­cso­port fel­tar­tóz­ta­tá­sa miatt.

Mat­teo Sal­vi­ni kije­len­tet­te, tisz­tá­ban volt vele, hogy a nem kor­mány­za­ti szer­ve­ze­tek (NGO) meg­ál­lí­tá­sa koc­ká­zat­tal jár, de soha nem gon­dol­ta, hogy bel­ügy­mi­nisz­te­ri mun­ká­ja vég­zé­se miatt bíró­ság elé állítják. 

Matteo Salvini: Bíróság elé állítanak, mert megvédtem hazámatMat­teo Sal­vi­ni: Éle­te­ket men­tet­tem, tisz­te­let­ben tar­tot­tam a tör­vé­nye­ket és fel­éb­resz­tet­tem Euró­pát­Fo­tó: AFP/NurPhoto/ Ales­sand­ro Breme

„Nyu­god­tan megyek bíró­ság­ra, lel­ki­is­me­re­tem tisz­ta, mivel ember­éle­te­ket men­tet­tem meg és meg­véd­tem hazá­mat” – jelen­tet­te ki. Kifej­tet­te, hogy az első bíró­sá­gi ülé­sen nem fog felszólalni. 

A volt bel­ügy­mi­nisz­ter­nek szom­bat dél­előtt kell ügy­vé­de­i­vel Cata­nia bíró­sá­gán jelent­kez­nie az első elő­ze­tes tár­gya­lá­son. Az ügy egy mig­ráns­cso­port fel­tar­tóz­ta­tá­sát érin­ti, amely tavaly nyá­ron a Gre­go­ret­ti olasz kato­nai hajó­val érke­zett a szi­cí­li­ai par­tok­ra. Újabb eljá­rás indul­hat elle­ne az Open Arms civil­ha­jó kikö­té­sé­nek meg­ta­ga­dá­sa miatt is. 

„Köte­les­sé­ge­met tel­je­sí­tet­tem, felé­re csök­ken­tet­tem a ten­ger­be vesző embe­rek szá­mát, a hajó­kon sen­ki­nek haja szá­la sem gör­bült, büsz­ke­sé­get adtam Olasz­or­szág­nak, tisz­te­let­ben tar­tot­tam a tör­vé­nye­ket, fel­éb­resz­tet­tem Euró­pát” – han­goz­tat­ta Mat­teo Salvini. 

Kije­len­tet­te, nem enged­het­te meg, hogy Olasz­or­szág Euró­pa mig­ráns­tá­bo­rá­vá váljon. 

Meg­je­gyez­te, ez az első alka­lom Euró­pá­ban, hogy egy minisz­tert kor­má­nya dön­té­se­i­ért állí­ta­nak bíró­ság elé. 

A bíró­sá­gi ülés előtt a Liga párt sza­bad­té­ri poli­ti­kai talál­ko­zó­so­ro­za­tot ren­de­zett a cata­ni­ai kikö­tő­ben, melyet Mat­teo Sal­vi­ni nyil­vá­nos inter­jú­ja zárt le. Sza­va­it több ezren hall­gat­ták „Engem is állít­sa­tok bíró­ság elé!”- fel­ira­tú táb­lák­kal és pólók­kal. Ez lesz a Sal­vi­ni mel­let­ti szom­ba­ti szo­li­da­ri­tá­si tün­te­tés jel­sza­va is. 

Mat­teo Sal­vi­ni beje­len­tet­te, hogy a Liga novem­ber 7‑én Milá­nó­ban és novem­ber 21-én Rómá­ban újabb moz­gó­sí­tást tart, ame­lye­ken a párt kor­mány­prog­ram­ját vázol­ják. Első lépé­se­ink között lesz a poli­ti­ka és a bíró­sá­gok közöt­ti feszült­ség eny­hí­té­se – fej­tet­te ki.

Úgy vél­te, Giu­sep­pe Con­te minisz­ter­el­nök és kor­má­nya már nem kép­vi­se­li Olasz­or­szá­got, és ha most len­né­nek a par­la­men­ti válasz­tá­sok, a jobb­ol­dal kerül­ne kormányra.

„Con­te és tár­sai fel­füg­gesz­tet­ték a demok­rá­ci­át, nem enged­jük meg nekik, hogy továb­bi két évig hat­van mil­lió olaszt tart­sa­nak fog­va” – mond­ta Mat­teo Salvini. 

A Sal­vi­ni mel­let­ti tün­te­tés­hez töb­bek között Gior­gia Melo­ni az Olasz Test­vé­rek (FdI) elnö­ke is csat­la­ko­zik. Melo­ni kije­len­tet­te, a demok­rá­cia védel­mé­ben vonul­nak utcá­ra: „Ha egy minisz­tert bíró­ság elé állí­ta­nak, mert nem azt tet­te, amit a fő sodor meg­kö­ve­telt, akkor a demok­rá­ci­á­nak vége Olasz­or­szág­ban” – mond­ta Meloni. 

Sal­vi­ni­vel szem­ben bal­ol­da­li cso­por­tok, civil­szer­ve­ze­tek és a bal­ol­da­li kor­mány­erő Demok­ra­ta Párt (PD) ren­dez­nek ellen­tün­te­tést. A bíró­ság épü­le­tét és kör­nyé­két lezár­ták, ötszáz­zal több rend­őr fel­ügye­li a biz­ton­sá­got Cata­ni­á­ban szombaton.

For­rás: MTI / Magyar Hírlap