Hírek Magyarországi hírek Mától lehet lead­ni a levél­sza­va­za­to­kat a kije­lölt külképviseleteken

Mától lehet lead­ni a levél­sza­va­za­to­kat a kije­lölt külképviseleteken

A magyar­or­szá­gi lak­cím­mel nem ren­del­ke­ző válasz­tó­pol­gá­rok szom­bat­tól adhat­ják le a levél­sza­va­za­to­kat tar­tal­ma­zó válasz­bo­rí­té­ko­kat a kül­kép­vi­se­le­te­ken. Hat kül­kép­vi­se­le­ten hosszab­bí­tott nyit­va­tar­tás lesz. A kül­kép­vi­se­le­te­ken nem csak azok adhat­ják le a válasz­bo­rí­té­kot, akik ott vet­ték fel a sza­va­zá­si levélcsomagot.

A magyar­or­szá­gi lak­cím­mel nem ren­del­ke­ző válasz­tó­pol­gá­rok­nak már­ci­us 9‑éig kel­lett fel­vé­te­lü­ket kér­ni­ük a név­jegy­zék­be ahhoz, hogy levél­ben sza­vaz­has­sa­nak az ápri­lis 3‑ai ország­gyű­lé­si válasz­tá­son és a vele egy napon ren­de­zett nép­sza­va­zá­son, ezt 456 ezren tet­ték meg. A levél­ben sza­va­zók a regiszt­rá­ci­ó­kor választ­hat­tak, miként akar­ják meg­kap­ni a töb­bi között az orszá­gos lis­tás sza­va­zó­la­pot és a nép­sza­va­zá­si sza­va­zó­la­pot is tar­tal­ma­zó levél­cso­ma­got: választ­hat­ták a pos­tai kéz­be­sí­tést, de kér­het­ték a levél­cso­ma­got kül­kép­vi­se­let­re vagy magyar­or­szá­gi tele­pü­lés­re is.

A Nem­ze­ti Válasz­tá­si Iro­da (NVI) már már­ci­us ele­jén elkezd­te pos­táz­ni a sza­va­zá­si levél­cso­ma­go­kat, azok a levél­ben sza­va­zók pedig, akik azt kér­ték, hogy sze­mé­lye­sen vehes­sék át sza­va­zá­si levél­cso­mag­ju­kat, szom­bat­tól tehe­tik ezt meg ápri­lis 2‑ig min­den nap 6 – 22 óra között hat kije­lölt kül­kép­vi­se­le­ten (Ung­vár, Bereg­szász, Kolozs­vár, Csík­sze­re­da, Buka­rest, Sza­bad­ka). Hét­fő­től továb­bi hat kül­kép­vi­se­le­ten (Belg­rád, Kas­sa, Pozsony, Eszék, Lend­va, Lviv) is átve­he­tik a sza­va­zá­si levél­cso­mag­ju­kat ápri­lis 2‑ig min­den mun­ka­nap 8−16.30 óra között. Az ország­gyű­lé­si egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti szék­hely­te­le­pü­lé­se­ken vagy a kije­lölt, határ men­ti tele­pü­lé­se­ken (Bat­to­nya, Bereg­su­rány, Bihar­ke­resz­tes, Bód­va­szi­las, Csen­gers­i­ma, Fehér­gyar­mat, Kőszeg, Lét­avér­tes, Lete­nye, Let­kés, Makó, Nagy­lak, Nyír­áb­rány, Nyír­lu­gos, Put­nok, Raj­ka, Rédics, Tisza­becs, Tom­pa, Tor­nyos­né­me­ti, Vámos­sza­ba­di, Záhony), mun­ka­na­po­kon 9 – 16 óra között lehet átven­ni a sza­va­zá­si levél­cso­ma­go­kat. Ápri­lis 3‑án, a sza­va­zás nap­ján is fel lehet még ven­ni a levél­cso­ma­go­kat, akkor 6 – 19 óra között.

Aki sze­mé­lyes átvé­telt kért, köte­les sze­mély­azo­nos­sá­gát érvé­nyes fény­ké­pes iga­zol­vánnyal iga­zol­ni. Meg­ha­tal­ma­zott útján a levél­cso­mag nem vehe­tő át.

A sza­va­zó sza­ba­don dönt­het arról, milyen úton jut­tat­ja vissza a sza­va­zó­la­po­kat tar­tal­ma­zó válasz­bo­rí­té­kot az NVI-hez: fel­ad­hat­ja pos­tán (bár­hon­nan ingyen), úgy, hogy az a sza­va­zás nap­ján 19 órá­ig meg­ér­kez­zen. Fel­ad­hat­ja térí­tés elle­né­ben bár­me­lyik kül­kép­vi­se­let­re címez­ve is, ebben az eset­ben is a kül­kép­vi­se­le­ti sza­va­zás lezá­rul­tá­ig kell meg­ér­kez­nie a levél­sza­va­zat­nak a külképviseletre.

Azo­kon a kül­kép­vi­se­le­te­ken, ahol lehe­tő­ség van a sza­va­zá­si levél­cso­mag átvé­te­lé­re, a sza­va­zó­la­pot a válasz­tó­pol­gár a hely­szí­nen is kitölt­he­ti és lead­hat­ja válasz­bo­rí­té­kát. A válasz­bo­rí­ték tehát lead­ha­tó bár­mely kül­kép­vi­se­le­ten is már­ci­us 19-től mun­ka­na­po­kon; a kül­kép­vi­se­le­tek álta­lá­ban 8−16.30 között van­nak nyit­va, de Bereg­szá­szon, Ung­vá­ron, Kolozs­vá­ron, Csík­sze­re­dán, Buka­rest­ben és Sza­bad­kán min­den nap 6 – 22 óra között van erre lehetőség.

A kül­kép­vi­se­le­te­ken nem csak azok adhat­ják le a válasz­bo­rí­té­kot, akik ott vet­ték fel a sza­va­zá­si levél­cso­ma­got; vagy­is aki válasz­bo­rí­ték leadá­sá­ra meg­je­le­nik a kül­kép­vi­se­le­ten, annak a sze­mély­azo­nos­sá­ga ellen­őr­zé­se nél­kül biz­to­sí­ta­ni kell, hogy saját vagy más válasz­tó­pol­gár válasz­bo­rí­ték­ját bedob­ja az urná­ba. Nem kifo­gá­sol­ha­tó, ha vala­ki több válasz­bo­rí­té­kot ad le.
Már­ci­us 19-től napon­ta ürí­tik az urná­kat és jelen­tik, hány sza­va­zat volt abban, így nyo­mon követ­he­tő lesz a leadott válasz­bo­rí­té­kok szá­má­nak ala­ku­lá­sa. A Kár­pát-meden­cé­ben lévő kül­kép­vi­se­le­tek­ről a ter­vek sze­rint a sza­va­zás előtt leg­alább egy­szer haza­szál­lít­ják az urná­ban lévő válasz­bo­rí­té­ko­kat, hogy az NVI elvé­gez­hes­se a sza­va­zó ellenőrzését.

A válasz­bo­rí­ték lead­ha­tó a kül­kép­vi­se­le­ten a kül­kép­vi­se­le­ti sza­va­zás idő­tar­ta­ma alatt (álta­lá­ban 6 – 19 óra között) is, illet­ve Magyar­or­szá­gon a 97 egyé­ni válasz­tó­ke­rü­le­ti szék­he­lyen is, a sza­va­zás nap­ján 6 – 19 óra között.

For­rás: 888​.hu