Hírek Külföldi hirek Mást (is) mon­dott Stra­che: új meg­vi­lá­gí­tás­ban az Ibiza-botrány

Mást (is) mon­dott Stra­che: új meg­vi­lá­gí­tás­ban az Ibiza-botrány

SZENZÁCIÓSKÉNT BEHARANGOZOTT FELVÉTELLEL DEBÜTÁLT EGY ÚJ OSZTRÁK POLGÁRI HÍRPORTÁL

Az [oszt­rák] víz­kész­let pri­va­ti­zá­ci­ó­ja elkép­zel­he­tet­len – töb­bek között ez hang­zik el Heinz-Chris­ti­an Stra­che meg­buk­ta­tott oszt­rák jobb­ol­da­li alkan­cel­lár szá­já­ból egy most nyil­vá­nos­ság­ra hozott fel­vé­te­len. Az Exxp​ress​.at arra szá­mít, a tel­jes fel­vé­tel új meg­vi­lá­gí­tás­ba helyez­he­ti az egész ügyet. De az egy­mil­lió eurós kér­dés tovább­ra is válasz­ra vár: kik csal­ták lép­re Strachét?

Egyes pon­to­kon épp az ellen­ke­ző­jét állít­ja az elhí­re­sült Ibi­za-vide­ón Heinz-Chris­ti­an Stra­che egy­ko­ri oszt­rák sza­bad­ság­pár­ti alkan­cel­lár, mint amit két éve a Der Spie­gel és a Süd­deu­tsche Zei­tung egy erő­sen meg­vá­gott fel­vé­tel alap­ján tulaj­do­ní­tott neki – ezzel a cím­lap­szto­ri­val debü­tált ma reg­gel az Exxp​ress​.at új oszt­rák pol­gá­ri hír­por­tál, egy­elő­re a tel­jes fel­vé­tel első részét hoz­va nyilvánosságra.

A még 2017-ben lép­re csalt poli­ti­kus abba bukott bele, hogy a 2019-ben meg­szel­lőz­te­tett vide­ó­anyag alap­ján Ibi­za szi­ge­tén oszt­rák érde­kelt­sé­gek átját­szá­sát helyez­te kilá­tás­ba egy kétes orosz befek­te­tő­nek – arra az eset­re, ha utób­bi támo­gat­ja párt­ját, az Oszt­rák Sza­bad­ság­pár­tot (FPÖ), illet­ve sike­rül kor­mány­ra jut­nia (ahogy akkor még sike­rült is).

Az Exxp​ress​.at arról szá­mol be: Stra­che való­ban érdek­lő­dött a lehe­tő­ség iránt, hogy bevá­sá­rol­ják magu­kat a Kron­en Zei­tung­ba, Auszt­ria nép­sze­rű bulvárlapjába.

Ám ami­kor pél­dá­ul az oszt­rák víz­kész­let – az ország egyik fő ener­gia­for­rá­sa – pri­va­ti­zá­ci­ó­ját vitat­ják meg, akkor Stra­che való­já­ban azt mondja:

ez elkép­zel­he­tet­len

az alkot­má­nyos kötött­sé­gek miatt. Az elhang­zot­tak ellen­ke­ző­jét hány­ták a sze­mé­re 2019-ben.

El tudok kép­zel­ni egy olyan ÁLLAMI struk­tú­rát, amely­ben áru­ba bocsát­ják a vizet. Olyat, amely­ben a ter­me­lő is üzle­tet csi­nál és az állam is

– fogal­maz.

Kor­rupt nem vagyok. Min­den­nap tisz­ta vagyok…

– men­te­ge­tő­zik a beszél­ge­tés egy más részé­ben a politikus.

Mi tehát ez az egész fel­vé­tel? Lehet, hogy egy poli­ti­kai puccs­ra meg­vá­gott fegy­ver? – veti fel az új bécsi lap.

Az oszt­rák poli­ti­ka leg­hí­re­sebb szigete

Az Ibi­za-bot­rány csak­nem két évvel ezelőtt, bom­ba­ként rob­bant az oszt­rák poli­ti­ká­ban, fel­bo­rít­va a jobb­ol­da­li – nép­pár­ti – sza­bad­ság­pár­ti – bécsi kor­mány­ko­a­lí­ci­ót, alkan­cel­lár­ként és az FPÖ elnö­ke­ként is meg­buk­tat­va Stra­chét, szét­for­gá­csol­va az oszt­rák jobb­ol­dalt és – elő­re hozott válasz­tá­sok révén – köz­vet­ve hata­lom­ra segít­ve a Zöl­de­ket. 2019 máju­sá­ban, éppen az euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok előtt, a Der Spie­gel és a Süd­deu­tsche Zei­tung bal­li­be­rá­lis német lapok rej­tett kame­rá­val készült, majd a bir­to­kuk­ba került vide­ó­fel­vé­telt tet­tek közé. Az erő­sen meg­vá­gott film­anyag tanú­sá­ga sze­rint a sza­bad­ság­pár­ti poli­ti­kus még 2017-ben, a spa­nyol­or­szá­gi Ibi­za szi­ge­tén az akko­ri oszt­rák kam­pány­hoz nyúj­tan­dó támo­ga­tá­sért cse­ré­be álla­mi meg­bí­zá­sok elnye­ré­sét helyez­te kilá­tás­ba egy auszt­ri­ai befek­te­tés­re készü­lő, magát dús­gaz­dag­nak val­ló orosz nőnek. A talál­ko­zón jelen volt Johann Gude­nus, az FPÖ frak­ció­ve­ze­tő­je is.

Stra­che – akit előbb fel­füg­gesz­tet­tek, majd ki is zár­tak az FPÖ-ből – a bot­rány kirob­ba­ná­sa­kor azt mond­ta: poli­ti­kai karak­ter­gyil­kos­ság áldo­za­ta lett. Úgy vél­te: a videó nyil­vá­nos­ság­ra hozá­sát szán­dé­ko­san az EP-válasz­tá­sok­ra idő­zí­tet­ték, hogy „fel­rob­bant­sák” a kor­mány­ko­a­lí­ci­ót. Kije­len­tet­te, nem köve­tett el sem­mi­lyen jog­sér­tést, de elis­mer­te, hogy amit tett, „buta­ság, fele­lőt­len­ség és hiba volt”, Ibi­zán túl­zott mér­té­kű alko­hol befo­lyá­sa alatt állt, és az álta­la tett kije­len­té­sek ennek követ­kez­té­ben „józa­nul tekint­ve kataszt­ro­fá­li­sak és kife­je­zet­ten kíno­sak voltak”.

Gya­nús körülmények

Az Ibi­za-vide­ót kez­det­től fog­va gya­nú övez­te, és a kér­dő­je­lek a mai napig nem osz­lot­tak el tel­je­sen – így töb­bek között nem került elő a rej­té­lyes orosz nő, az állí­tó­la­gos Aljo­na Maka­ro­va, aki egy gya­nú­sí­tott val­lo­má­sa sze­rint Lett­or­szág­ban élhet, és állí­tó­lag magyar gyö­ke­rek­kel (is) ren­del­ke­zik. Igor Maka­rov oli­gar­cha, aki­re a nagy­báty­ja­ként hivat­ko­zott, azt nyi­lat­koz­ta: nincs ilyen nevű unokahúga.

Tavaly nyá­ron a német kon­zer­va­tív saj­tó­ban már nyíl­tan írtak arról, hogy német­or­szá­gi körök szán­dé­ko­san akar­ták meg­buk­tat­ni Stra­chét és vele együtt meg­gyen­gí­te­ni az FPÖ‑t a 2017-es válasz­tá­sok előtt. Ezt arra ala­poz­ták, hogy a vide­ó­fel­vé­tel 2020 augusz­tu­sá­ban meg­je­lent egyik leira­ta jóval ked­ve­zőb­ben, a kor­rup­ci­ót eluta­sí­tók­ként állít­ja be Stra­chét és Gude­nust a bot­rányt 15 hónap­pal koráb­ban kirob­ban­tó rész­le­tek­hez képest. Ezzel már­pe­dig Der Spie­gel és a Süd­deu­tsche Zei­tung szer­kesz­tő­sé­ge­i­ben is tisz­tá­ban lehettek.

Stra­che már hóna­pok­kal koráb­ban arról beszélt:

Sok hibát követ­tem el, ame­lye­kért bocsá­na­tot is kér­tem. De itt arról van szó, hogy vala­ki­ket fel­bé­rel­tek a lejá­ra­tá­so­mat szol­gá­ló akci­ók vég­re­haj­tá­sá­ra, melyek tör­vény­sér­tők, s az egy­ko­ri NDK és a Sta­si tota­li­tá­ri­us mód­sze­re­i­re emlékeztetnek

2020 októ­be­ré­ben a bukott alkan­cel­lár saját új párt­ja, a Team HC Stra­che élén indult a bécsi tar­to­má­nyi válasz­tá­so­kon, de nem járt siker­rel, sőt az oszt­rák jobb­ol­dal szét­for­gá­cso­ló­dá­sa tovább gyen­gí­tet­te az FPÖ‑t is.

Új lap a kon­zer­va­tív centrumnak

A pol­gá­ri közép­ré­teg olva­só­kö­zön­sé­gét meg­cél­zó és az oszt­rák online saj­tó fel­fris­sí­té­sét is célul kitű­ző Exxp​ress​.at elő­ké­szü­le­te­i­vel a bécsi saj­tó is fog­lal­ko­zott az utób­bi hetek­ben. A 12 fős szer­kesz­tő­ség műkö­dé­sé­nek hát­te­ré­ben Eva Schütz, az Oszt­rák Nép­párt­hoz közel álló üzlet­asszony áll, aki más magán­be­fek­te­tő­ket is meg­nyert a média­vál­lal­ko­zás­nak. Főszer­kesz­tő­nek az oszt­rák bul­vár­saj­tó­ból jól ismert Richard Sch­mit­tet kér­te fel, aki a közel­múlt­ban a Kron­en Zei­tung és az Oe24​.at élén is állt.

For­rás: Magyar Nemzet