Hírek Vélemények/Publicisztikák Máso­dik Trianon

Máso­dik Trianon

Nem vol­tak illú­zi­ó­ink, ami­kor het­ven­hét éve, 1947. feb­ru­ár 10-én alá­ír­tuk a máso­dik világ­há­bo­rút lezá­ró pári­zsi béke­dik­tá­tu­mot, de ez még a tri­a­no­ni gya­lá­za­ton is túl­tett. Nem­csak vissza­ál­lí­tot­ta az 1920-as meg­cson­kí­tott hatá­ro­kat, de még három továb­bi falut is elvett tőlünk – Cseh­szlo­vá­ki­á­nak ítél­te őket, úgy­mond „Pozsonyt védő hídfőnek”.

Kap­tunk egy új szom­szé­dot is, a Kár­pát­al­já­ig ter­jesz­ke­dő Szov­jet­unió képé­ben. A tri­a­no­ni dik­tá­tum­mal ellen­tét­ben az elsza­kí­tott magyar­sá­got immá­ron kisebb­ség­vé­del­mi biz­to­sí­té­kok sem védték.

Magunk­ra marad­tunk. De érde­kelt is bár­kit a sor­sunk… A győz­tes szö­vet­sé­ge­sek kiszol­gál­tat­ták Magyar­or­szá­got a nagy Sztá­lin kénye-ked­vé­nek. (Tová­ri­sék „ide­ig­le­ne­sen” 1991-ig nálunk feledkeztek.)

A magyar béke­kül­dött­ség egyet­len­egy érvét sem vet­ték figye­lem­be Párizs­ban, sze­re­pünk csu­pán meg­alá­zott alá­író­ként volt fon­tos nekik. Azt hang­sú­lyoz­ták, a fő szem­pont az euró­pai jog­rend biz­to­sí­tá­sa: a sta­bi­li­tás és a biz­ton­ság garan­tá­lá­sa a térségben.

Sta­bi­li­tás és biztonság?

Aztán mi maradt mára a győz­te­sek által össze­fér­celt Kelet-Közép-Euró­pá­ból? A hat­fe­lé sza­kadt „Jugo­szlá­via”? Az össze­tá­kolt „Cseh­szlo­vá­kia”? A láng­ban álló Ukrajna?

Béke­szer­ző­dés volt? Ugyan! Gát­lás­ta­lan dik­tá­tum. Máig ketye­gő pokolgép.

Deák Ferenc­nek, a haza böl­csé­nek sok­szor idé­zett gon­do­la­ta (mau­zóleumának fres­kó­ján is olvas­hat­juk) adjon erőt mind­nyá­junk­nak: „Amit erő és hata­lom elvesz, azt idő és sze­ren­cse ismét vissza­hoz­hat­ják. De miről a nem­zet, fél­ve a szen­ve­dé­sek­től, önma­ga lemon­dott, annak vissza­szer­zé­se min­dig nehéz s min­dig kétséges.”

Pil­hál György / Magyar Nemzet

For­rás: magyar​nem​zet​.hu/​e​h​i​r​.ro