Hírek Sport hirek Maro­zsán Dzse­ni­fer az évti­zed leg­jobb női labdarúgója

Maro­zsán Dzse­ni­fer az évti­zed leg­jobb női labdarúgója

A magyar szár­ma­zá­sú foci­csil­lag rövid időn belül ez már a máso­dik kiemel­ke­dő sport­szak­mai elis­me­ré­sét gyűj­töt­te beMaro­zsán Dzse­ni­fer lett az elmúlt évti­zed leg­jobb női lab­da­rú­gó­ja a sport­ág tör­té­ne­té­vel és sta­tisz­ti­ká­i­val fog­lal­ko­zó nem­zet­kö­zi szer­ve­zet­nél (IFFHS).
A buda­pes­ti szü­le­té­sű játé­kos az IFFHS hon­lap­já­nak híre sze­rint a nor­vég Ada Heger­ber­get és a fran­cia Wen­die Renard‑t meg­előz­ve bizo­nyult győztesnek.


Maro­zsán­nak rövid időn belül ez már a máso­dik kiemel­ke­dő sport­szak­mai elis­me­ré­se, miu­tán janu­ár­ban az IFFHS őt válasz­tot­ta meg az elmúlt évti­zed leg­jobb irá­nyí­tó­já­nak is. Az esz­ten­dő leg­jobb­ja titu­lust a fut­bal­lis­ta – aki a Frank­furt­tal egy­szer, míg az Olym­pi­que Lyon­nal négy­szer nyert Baj­no­kok Ligá­ját, német szí­nek­ben pedig olim­pi­ai baj­nok lett – koráb­ban 2016-ban, 2018-ban és 2020-ban is kiér­de­mel­te. Emel­lett 2017-ben és 2019-ben máso­dik, 2013-ban pedig har­ma­dik volt az éves rangsorban.

Maro­zsán Dzse­ni­fer az M1 aktu­á­lis csa­tor­ná­nak pén­te­ken azt mond­ta, hogy nagy meg­tisz­tel­te­tés­nek tart­ja az elis­me­rést, és első­sor­ban azért fut­bal­lo­zik, mert sze­re­ti a játé­kot, a célo­kat elő­ze­te­sen nem tűzi ki, min­dig csak az előt­te álló fel­adat­ra kon­cent­rál és a követ­ke­ző mér­kő­zést akar­ja meg­nyer­ni.

„Való­ban rosszul érzem magam, ha csak egyet­len edzést is ki kell hagy­nom, de pro­fi lab­da­rú­gó­ként sze­rin­tem más­kép­pen nem lehet gon­dol­kod­ni” – jelen­tet­te ki a 28 éves táma­dó, aki sze­rint néhány év még biz­to­san van a pálya­fu­tá­sá­ban, és elé­ge­dett a mos­ta­ni éle­té­vel.

Az olim­pi­ai baj­nok, 98-szo­ros német válo­ga­tott fut­bal­lis­ta beszélt arról, hogy nehéz len­ne még egy olyan klub­csa­pa­tot talál­nia, mint a fran­cia Olym­pi­que Lyon, amellyel négy­szer nyer­te már meg a Baj­no­kok Ligá­ját. Hoz­zá­tet­te, egye­sü­le­té­nek is sokat köszön­het.

A fér­fi­ak­nál az IFFHS lis­tá­ján a 2011 és 2020 közöt­ti peri­ó­dus leg­jobb­ja címet az ötszö­rös arany­lab­dás por­tu­gál Cris­ti­a­no Ronal­do, a Juven­tus csa­tá­ra kap­ta, máso­dik lett a spa­nyol válo­ga­tot­tal világ- és két­sze­res Euró­pa-baj­nok hát­véd, a Real Mad­ri­dot erő­sí­tő Ser­gio Ramos, a har­ma­dik pedig a német válo­ga­tot­tal világ­baj­nok Manu­el Neu­er, a Bayern Mün­chen kapusa.

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu  MTI, Tőkés Máté