Hírek Elszakított területi hirek Maros­vá­sár­hely a menny­be megy?

Maros­vá­sár­hely a menny­be megy?

Nem mon­dok újat azzal, ha azt állí­tom: Maros­vá­sár­hely lakos­sá­ga állan­dó rob­ba­nás­ve­szély­ben éli min­den­nap­ja­it. A ketye­gő bom­ba neve: Azom­u­res. Azaz a közel hat­van éve műkö­dő vegy­ipa­ri kom­bi­nát, más­ként: műtrágyagyár. 

Az egész­ség­re nagyon veszé­lyes, nit­rá­tok­ból és kén-dio­xid­ból álló narancs­sár­ga füst lát­vá­nyá­hoz mára hoz­zá­szok­tak a helyi­ek, időn­ként a kör­nye­zet­szennye­zé­si határ­ér­té­kek drasz­ti­kus túl­ha­la­dá­sa ese­tén ugyan til­ta­koz­nak itt-ott egy sort, de aztán tehe­tet­le­nül bele­tö­rőd­ve sor­suk­ba tovább­lép­nek.  A vásár­he­lyi­ek előtt ez idő sze­rint két lehe­tő­ség áll: vagy meg­szok­ják, vagy meg­szök­nek. Meg is lát­szik ez a lakos­ság jelen­le­gi etni­kai össze­té­te­lén. Az ezred­for­du­ló tájé­kán került több­ség­be a román­ság, a köz­hi­va­ta­lok­ban, köz­te­re­ken érzé­kel­he­tő szim­bo­li­kus tér­fog­la­lás követ­kez­té­ben pedig a kívül­ál­ló szá­má­ra Vásár­hely sem­mi­ben sem külön­bö­zik egy dél-erdé­lyi, netán regá­ti román város­tól. Még akkor sem, ha Soós Zol­tán sze­mé­lyé­ben – a sors külö­nös kegye, és a román tit­kos­szol­gá­la­tok aka­ra­ta foly­tán – jelen­leg magyar pol­gár­mes­te­re van.

Hogy nem túl­zás, amit leír­tam, annak bizo­nyí­té­ka az, ami szer­da éjjel tör­tént, ami­kor is éjjel egy óra körül két alka­lom­mal is hatal­mas rob­ba­nás ráz­ta meg a várost és annak kör­nyé­két. A rob­ba­nás után hatal­mas, több kilo­mé­ter­ről lát­ha­tó lán­gok­kal égő tűz kelet­ke­zett, amit csak órák múl­va tud­tak elol­ta­ni. Az infor­má­ci­ók sze­rint a rob­ba­nás egy ammó­ni­át elő­ál­lí­tó beren­de­zés­ben kelet­ke­zett. Szo­kás sze­rint bel­ső vizs­gá­lat indult az üzem­ben. A ható­sá­gok azt vár­ják, hogy a gyár vál­lal­jon garan­ci­át arra, hogy nem tör­té­nik több hason­ló eset. Egy­elő­re nem tud­ni, hogy megteszi‑e vagy sem, de az biz­to­san tud­ha­tó, hogy egy ilyen ígé­ret sem­mit sem ér. Főleg annak a fényé­ben, hogy köz­tu­do­má­sú­lag a meg­fe­le­lő kar­ban­tar­tá­si mun­ká­la­tok­hoz szük­sé­ges pénz­ről nem a szak­em­be­rek, hanem a minél nagyobb pro­fi­tot haj­szo­ló rész­vé­nye­sek köz­gyű­lé­se dönt. Emlé­kez­tet­ni sze­ret­nék a tavaly augusz­tu­si, a fél várost rom­ba dön­tő, közel két­száz halá­los áldo­zat­tal, mint­egy négy­ezer sérült­tel járó bej­rú­ti rob­ba­nás­ra, amely egy kikö­tői rak­tár­épü­let­ben tör­tént, ahol szak­sze­rűt­len módon tárol­tak mint­egy 2750 ton­ná­nyi ammó­ni­um nit­rá­tot. Csak össze­ha­son­lí­tá­sul: meg nem erő­sí­tett infor­má­ci­ók sze­rint a vásár­he­lyi gyár­ban oly­kor ennek az ötszö­rö­sét is tárolják.

Az eset után, a jogo­san fel­há­bo­ro­dott, meg­ri­adt civil lakos­ság mel­lett, már­is jelent­kez­tek a poli­ti­kai haszon­le­sők, s a kom­bi­nát bezá­rá­sát köve­tel­ték. Soós Zol­tán pol­gár­mes­ter nem elő­ször tet­te, hisz az elő­ző válasz­tá­sok­ra készül­ve is ezzel kam­pá­nyolt. Ami­ként Port­ik Vil­mos alpol­gár­mes­ter is, igaz akkor még az Erdé­lyi Magyar Nép­párt szí­ne­i­ben. De köve­tel­te már a vegyi üzem helyé­nek sóval való behin­té­sét az elő­ző város­ve­ze­tő, Dorin Flo­rea is. Sőt, Bor­bély Lász­ló, az RMDSZ akko­ri „erős embe­re” is a kom­bi­nát bezá­rá­sá­val fenye­ge­tő­zött, hogy aztán – jelen­tős szpon­zo­ri és még ki tud­ja milyen pén­zek hatá­sá­ra bekö­vet­ke­zett meg­vi­lá­go­so­dá­sa után – meg­eny­hül­jön a kör­nye­zet­szennye­ző kom­bi­nát iránt.

Most a jelek sze­rint újra eljött a refe­ren­dum köve­te­lé­sé­nek ide­je. Szép, szép egy sike­res, ered­mé­nyes refe­ren­dum­mal meg­tá­mo­ga­tott köve­te­lés, de mi vég­re? Köz­tu­dott: a refe­ren­dum sem­mi­re sem köte­le­zi a kor­mányt, a ható­sá­go­kat. A sváj­ci tulaj­do­nos érdek­ér­vé­nye­sí­tő képes­sé­ge össze­ha­son­lít­ha­tat­la­nul erő­sebb, mint Maros­vá­sár­hely lakos­sá­gáé. Arra pedig, hogy kör­nye­zet­vé­del­mi meg­fon­to­lá­sok­ra hivat­koz­va eset­leg bezár­ják a kom­bi­ná­tot, nem számíthatunk.

Magya­rán: amed­dig a kom­bi­nát hasz­not ter­mel, addig füs­töl­ni, ese­ten­ként rob­ban­ni is fog. Erre akár mér­get vehetünk.

For­rás: erde​lyi​le​ve​lek​.pes​tis​ra​cok​.hu/