Hírek Clevelandi hirek Marok­nyi szé­kely Cleve­land­ben is őrzi a lán­got + Videó

Marok­nyi szé­kely Cleve­land­ben is őrzi a lán­got + Videó

„Tüzek gyúl­nak lár­ma­fá­kon: messzi,heted- hét hatá­ron. Tüzek gyúl­nak sor­ba- érve, Égi­ek­től szik­rát kér­ve… ” ( Jacsó Pál)

A több­éves hagyo­má­nyok­hoz híven, októ­ber utol­só vasár­nap­ján idén is őrtü­zek­kel hív­ták fel a figyel­met világ­szer­te Szé­kely­föld autonómiatörekvéseire.

Volt ahol csu­pán gyer­tyá­kat gyújt­hat­tak az abla­kok­ba, volt azon­ban ahol őrtü­ze­ket is gyújthattak. 

Ilyen volt a Cleve­landi Magya­ro­kért Ala­pít­vány által meg­ren­de­zett, Hira­mi Magyar Klub terü­le­tén láng­ra lob­ban­tott jel­ké­pes őrtűz, amely a szé­ke­lyek önren­del­ke­zé­sé­nek igé­nyét híva­tott nyo­ma­té­ko­sí­ta­ni, ezzel a óce­á­non túl­ról is jelez­ve a szé­kely test­vé­re­ink­nek, hogy mi is egyet­ér­tünk törekvéseikkel.

Mint ismert, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács 2015-ben nyil­vá­ní­tot­ta Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­já­nak nap­já­vá októ­ber utol­só vasár­nap­ját, ami­kor a régió temp­lo­ma­i­ban zaj­ló isten­tisz­te­le­te­ken, misé­ken a tér­ség önren­del­ke­zé­sé­ért is imád­koz­tak, majd őrtü­zek­kel jelez­ték Buka­rest­nek és a nagy­vi­lág­nak: a szé­kely­ség nem mond le jogos követeléséről.

Az aláb­bi lin­ken a fotók láthatóak.

Csi­bi Lóránd