Hírek Amerikai hirek Mark Mea­dows: Donald Trump és fele­sé­ge jól vannak

Mark Mea­dows: Donald Trump és fele­sé­ge jól vannak

Donald Trump és fele­sé­ge jól van, az elnök ellát­ja fel­ada­ta­it – jelen­tet­te ki Mark Mea­dows, a Fehér Ház kabi­net­fő­nö­ke újság­írók­nak pén­tek délelőtt.

Olyan elnö­künk van, aki nem­csak most lát­ja el a fel­ada­ta­it, hanem a jövő­ben is el fog­ja lát­ni – jelen­tet­te ki Mea­dows. Elmond­ta: az elnö­ki pár a fer­tő­zés eny­he tüne­te­it mutat­ja, mind­ket­ten jól van­nak. Az elnök­nek nem­csak jó a han­gu­la­ta, hanem nagyon is ener­gi­kus – szö­gez­te le a kabi­net­fő­nök, akit szin­tén tesz­tel­tek és az ered­mény nega­tív lett.

Mea­dows arról nem kívánt nyi­lat­koz­ni, hogy Mel­ania és Donald Trump milyen keze­lést kap. Derű­lá­tó­an nyi­lat­ko­zott a gyors fel­épü­lé­sü­ket illetően.

A Fehér Ház köz­lé­se sze­rint Trump leg­ki­sebb fia, Bar­ron vírus­teszt­je nega­tív lett.

Nyi­lat­ko­zott Mitch McCon­nell, a sze­ná­tus repub­li­ká­nus több­sé­gé­nek veze­tő­je is. Mint mond­ta: tele­fo­non beszélt az elnök­kel, s úgy talál­ta, hogy „kife­je­zet­ten jó a hangulata”.

Több demok­ra­ta pár­ti poli­ti­kus a Twit­te­ren rea­gált a hír­re. Joe Biden, a demok­ra­ták elnök­je­lölt­je és fele­sé­ge gyors fel­épü­lést kívánt az elnö­ki házaspárnak.

Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

Gon­do­la­ta­ink Trump elnök­kel és Mel­ania Trump first ladyvel van­nak – írta a Twit­te­ren Biden, hoz­zá­té­ve, hogy „tovább­ra is imád­ko­zunk az elnök és csa­lád­ja egész­sé­gé­ért és biztonságáért”.

Kama­la Har­ris, a demok­ra­ták alel­nök­je­lölt­je szin­tén a Twit­te­ren kívánt „gyors és tel­jes fel­épü­lést” az elnö­ki pár­nak. Nancy Pel­o­si, demok­ra­ta pár­ti ház­el­nök az MSNBC tele­ví­zi­ó­nak nyi­lat­koz­va úgy fogal­ma­zott: „nagy szo­mo­rú­ság­gal” hal­lot­ta a hírt. 

For­rás: MTI / Magyar Nemzet