Hírek Magyarországi hírek Már­is meg­tá­mad­ták Tuc­ker Carl­son Magyar­or­szág­ról szó­ló film­jét + Videó

Már­is meg­tá­mad­ták Tuc­ker Carl­son Magyar­or­szág­ról szó­ló film­jét + Videó

Úgy tűnik, Tuc­ker Carl­son túl sok min­dent fed­he­tett fel leg­újabb, Magyar­or­szág­ról szó­ló film­jé­ben a Soros-háló­zat­ról, hiszen már­is táma­dás alá vet­te a Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány. A szer­ve­zet egyéb­ként már több­ször kifo­gá­sol­ta a Fox News kom­men­tá­to­ra­i­nak megjegyzéseit.

Pén­te­ken hossza­dal­mas cik­ket közölt a Washing­ton Post a Magyar­or­szág­ról for­ga­tott „Magyar­or­szág vs Soros: Harc a civi­li­zá­ci­ó­ért” doku­men­tum­film­ről. A doku­men­tum­film magyar­or­szá­gi pre­mi­er­je most vasár­nap 20:30-kor lesz a Hír TV‑n. A cikk­ben a Post meg­szó­lal­tat­ta Soros György ame­ri­kai Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vá­nyá­nak (Open Soci­ety Foun­da­tions) alel­nö­két is. Lau­ra Sil­ber kifej­tet­te, hogy Soros és az alapítványa

több mint har­minc éve azon dol­go­zik, hogy támo­gas­sa az élénk és befo­ga­dó demok­rá­ci­á­kat, ame­lyek­nek a kor­má­nyai elszá­mol­tat­ha­tók azon embe­rek által, aki­ket szol­gál­nak. Úgy tűnik, hogy Mr. Carl­son ezzel szem­ben job­ban sze­re­ti a tekin­tély­el­vű ural­mat, a média és a bíró­sá­gok álla­mi kéz­be véte­lét, a have­rok kor­rup­ci­ó­ját és az elcsalt választásokat.

Sil­ber hozzátette:

mélyen nyug­ta­la­ní­tó azt lát­ni, hogy a Fox támo­gat­ja Kína és Orosz­or­szág leg­kö­ze­leb­bi tér­ség­be­li szö­vet­sé­ge­sét, és szó­cső­ként szol­gál az Ame­ri­ka-elle­nes pro­pa­gan­da számára

– idé­zi a cik­ket a Man­di­ner.

A Washing­ton Post meg­je­gyez­te, hogy Carl­son új film­je úgy ér véget, hogy fel­te­szi a kér­dést: „Hogyan lehet legyőz­ni Soros Györ­gyöt?”. A műsor­ve­ze­tő aztán meg is vála­szol­ja a kérdést:

A válasz egy­sze­rű­nek bizo­nyul. Olyan veze­tők­re van szük­ség, akik sze­re­tik az orszá­gu­kat, akik törőd­nek a jövő­vel és az ott élő embe­rek­kel. Olyan veze­tők­re van szük­ség, akik haj­lan­dó­ak harcolni.

Az ame­ri­kai por­tál fel­idéz­te, hogy a Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány már több­ször kifo­gá­sol­ta a Fox News kom­men­tá­to­ra­i­nak meg­jegy­zé­se­it. Leg­utóbb októ­ber­ben volt ilyen, ami­kor a Fox Nati­on műsor­ve­ze­tő­jét, Lara Logant kri­ti­zál­ták. Októ­ber­ben Logan meg­je­lent Sean Han­nity műso­rá­ban, ahol „báb­mes­te­rek­re és a Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány embe­re­i­re hivat­ko­zott, azt állít­va, hogy jóté­kony­sá­gi szer­ve­ze­tek­nek val­lot­ták magu­kat és jóté­kony­sá­gi mun­kát végez­nek, de való­já­ban ennek a radi­ká­lis poli­ti­kai stra­té­gi­á­nak a kikény­sze­rí­té­sét propagálják”.

 Fel­hív­ta továb­bá a figyel­met „mind­azok­ra az embe­rek­re a Biden-admi­niszt­rá­ci­ó­ban, akik a Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány­tól jöt­tek, és akik­ről nem beszél­he­tünk, mert az lesz a végünk, igaz? Mind­annyi­un­kért eljönnek.”

A sze­re­pünk­kel kap­cso­la­tos túl­mé­re­te­zett állí­tá­sok rég­óta fenn­ál­ló anti­sze­mi­ta topo­szok­ból és össze­es­kü­vés-elmé­le­tek­ből szár­maz­nak. Tovább­ra is har­col­ni fogunk a hang­ta­la­no­kért, nem úgy, mint azok a szak­ér­tők, akik­nek a dez­in­for­má­ci­ó­ja min­den este embe­rek mil­li­ó­i­hoz jut el

– fogal­ma­zott a Post­nak adott reak­ci­ó­já­ban Tom Per­ri­el­lo, a Nyílt Tár­sa­da­lom Ala­pít­vány ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja, egy­ko­ri vir­gi­ni­ai kong­resszu­si képviselő.

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu

Már­is meg­tá­mad­ták Tuc­ker Carl­son Magyar­or­szág­ról szó­ló film­jét + videó